Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: rok podatkowy ( 276 )

 • Pytanie:
  Czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez właścicieli lokali mieszkalnych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-55/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tytułu od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez właścicieli lokali mieszkalnych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-1/08 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez właścicieli lokali mieszkalnych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-2/08 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy wydatki poniesione - po otrzymaniu zezwolenia - na nabycie maszyn, które będą czasowo używane w lokalizacji nieobjętej Specjalną Strefą Ekonomiczną (dalej SSE), mogą być traktowane jako wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 w związku z § 3 rozporządzenia o specjalnych strefach ekonomicznych, będące podstawą do wyliczenia dopuszczalnej wielkości zwolnienia podatkowego z podatku CIT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0030/07/Int./BR wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Zapytanie Podatnika dotyczy sposobu opodatkowania dochodu z objęcia oraz ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-52/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy umorzona Spółce przez bank część kwoty kredytu (na podstawie art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w brzmieniu obowiązujący do dnia 31.12.2004 roku ? Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654 ze zm.) jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0032/07/Int./AB wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy wydatki na poczet kosztów procesu, w tym zasądzone prawomocnymi wyrokami Sądami na rzecz wierzycieli są kosztami uzyskania przychodu

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4218-0037/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 updop wolne od podatku dochodowego są przychody takie jak: otrzymane środki z polisy ubezpieczeniowej tytułem pokrycia kosztów wypłaconego przez Jednostkę odszkodowania właścicielowi zalanego lokalu w związku z uszkodzonym np. elementem dachu, wnoszone przez właścicieli opłaty na rzecz Wspólnoty z racji korzystania z pomieszczenia pralni i dodatkowych komórek, które nie są bezpośrednio przypisane do konkretnego lokalu, otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, otrzymane odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności przez właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej i innych kontrahentów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0025/07/Int./AB wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy tymczasowe wykorzystanie maszyn w lokalizacji nieobjętej SSE, w ramach tej samej osoby prawnej, powoduje naruszenie przez Spółkę warunków przewidzianych w § 5 rozporządzenia w sprawie ŁSSE, a w konsekwencji utratę przez Jednostkę zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (dalej pdop), o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0024/07/Int./AB wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy zaliczane do przychodów finansowych odsetki płacone przez użytkowników lokali mieszkalnych i najemców lokali użytkowych za nieterminowe wpłaty czynszów są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: WB-PD/423-0004/07/Z wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

 • Pytanie:
  W jaki sposób naliczana jest pomocy de minimis za rok 2006?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0033/07/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy podatek od wypłaconych podmiotom chińskim dywidend będzie opodatkowany stawką 10% ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0026/07/Int/AB wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Strona korzysta ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) i z uwagi na poniesioną stratę w latach ubiegłych wątpliwości jednostki budzi fakt, czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania należy obniżyć o wysokość straty: dochód wydatkowany na cele powodujące obowiązek zapłaty podatku czy też dochód podatkowy rozumiany jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0019/07/Int wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy kwartalne prowizje otrzymane od niemieckiego producenta w przypadku, gdy polskie firmy dokonują zakupów od firmy niemicekiej bez pośrednictwa Spółki, które wg niej nie są ani wynagrodzeniem za usługę pośrednictwa, ani rabatem czy upustem związanym z dokonanymi zakupami, powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, a cała kwota prowizji winna stanowić przychód podatnika ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0017/07/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy dochody Spółdzielni z tytułu odsetek w związku z opóźnianiem wpłat eksploatacyjnych oraz np. nieterminowych zapłat za faktury usługowe z tytułu napraw wykonywanych przez Spółdzielnię w lokalu mieszkalnym należy zaliczyć do dochodów uzyskiwanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0010/07/Int wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  czy na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 z późn. zm.) jest zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych ?wpłatami z zysku? na rzecz budżetu państwa.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-III/005-1/07/TS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Jak w świetle obowiązujących od 01.01.2007r. przepisów należy rozliczać wydatki związane z imprezami integracyjnymi dla pracowników firmy - czy wydatki te mogą być pokrywane z tworzonego w firmie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0006/07/Int wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy w przypadku gdy łączna wartość wydatków na nabycie wierzytelności głównej i odsetkowej jest wyższa od spłat dłużnika na rzecz wnioskodawcy, różnica ta jest na podstawie art. 15 ust. 1 updop kosztem uzyskania przychodów wnioskodawcy ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0001/07/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy kosztem uzyskania przychodów przy sprzedaży udziałów otrzymanych aportem będzie nominalna wartość udziałów wyemitowanych (wydanych) przez Spółkę w zamian za otrzymany aport?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DPB-1.25-4230-01/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Pytanie:
  Czy dokonana przez Sp. z o. o., pełniącą rolę zarządcy nieruchomości, wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z użyciem nowoczesnych, trwalszych materiałów - stanowi inwestycję w obcym środku trwałym ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 4218-0003/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY