Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochody Spółdzielni z tytułu odsetek w związku z opóźnianiem wpłat eksploatacyjnych oraz np. nieterminowych zapłat za faktury usługowe z tytułu napraw wykonywanych przez Spółdzielnię w lokalu mieszkalnym należy zaliczyć do dochodów uzyskiwanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ?

sygnatura: II-2/4218-0010/07/Int

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-06-05

słowa kluczowe:dochód, odsetki, opłata eksploatacyjna, zasoby mieszkaniowe

Pismem z dnia 12.01.2007r., uzupełnionym pismem z dnia 16.03.2007r., Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi o udzielenie interpretacji - w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). Na podstawie umów najmu, wynajmuje osobom fizycznym lokale mieszkalne. Zarówno najemcy tych lokali jak i członkowie Spółdzielni płacą odsetki w związku z opóźnianiem wpłat eksploatacyjnych lub z innych tytułów, np. nieterminowych zapłat za faktury usługowe z tytułu napraw wykonywanych przez Spółdzielnię w lokalu mieszkalnym. W związku z treścią przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r., oraz brakiem ustawowej definicji ?zasobów mieszkaniowych? powstała wątpliwość, czy dochody Spółdzielni z w/w tytułów należy zaliczyć do dochodów uzyskiwanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zdaniem podatnika, w/w dochody pozostają w ścisłym związku z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i z chwilą przeznaczenia ich na utrzymanie zasobów mieszkaniowych korzystają ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 w/pow. ustawy.

Postanowieniem z dnia 04.04.2007r. Nr ŁUS-II-2-423/48/07/AG, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.Odpowiadając na zapytanie Spółdzielni, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi stwierdził, że dochody uzyskiwane z odsetek od środków na rachunku bankowym (odsetki naliczane w związku z opóźnieniem wpłat eksploatacyjnych za lokale oraz nieterminowymi zapłatami za faktury usługowe z tytułu wykonanych przez Spółdzielnię napraw) będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym tylko wtedy, gdy dochody zostaną przeznaczone na cele związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi.

Postanawiając jak w sentencji, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ? wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ? w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 22.12.2006 r., Znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391, przez ?zasoby mieszkaniowe", o których mowa w w/wym. przepisie należy rozumieć:


1.budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności:

 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • aparaty do wymiany ciepła,
 • kotłownie i hydrofornie wbudowane,
 • klatki schodowe,
 • strych, piwnice, komórki,
 • garaże,


2.pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj:

 • budynki /pomieszczenia / administracji osiedlowej,
 • kotłownie i hydrofornie wolnostojące,
 • osiedlowe warsztaty /zakłady/ konserwacyjno-remontowe,


3.urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak:

 • zbiorniki-doły gnilne, szamba,
 • rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
 • sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,
 • budowle inżynieryjne /studnie itp./
 • budowle komunikacyjne, jak : drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
 • inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami /pomieszczeniami/, obiektami urządzeniami opłaty /czynsze/ oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy/. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt. 44 w/w ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany. Opodatkowaniu podlegać będą zatem dochody z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując:
W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, przychody Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu zapłaconych przez członków spółdzielni i najemców lokali mieszkalnych odsetek (związanych z opóźnianiem wpłat eksploatacyjnych za lokale i nieterminowymi zapłatami za faktury usługowe z tytułu napraw wykonywanych przez Spółdzielnię w lokalu mieszkalnym) - stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ewentualny dochód z w/w źródła będzie podlegał - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - zwolnieniu z podatku dochodowego, pod warunkiem przeznaczenia go i (bez względu na termin) wydatkowania na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku ? dotyczące powyższej kwestii - jest prawidłowe.

Jakkolwiek Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w postanowieniu z dnia 04.04.2007r. Nr ŁUS-II-2-423/48/07/AG także uznał za prawidłowe stanowisko Jednostki, to zauważyć należy, iż zarówno w sentencji jak i uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia organ podatkowy błędnie zamieścił stwierdzenie ?dochody Spółdzielni uzyskiwane z odsetek od środków na rachunku bankowym (odsetki naliczane w związku z opóźnieniem wpłat eksploatacyjnych za lokale oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności wynikających z faktur dot. usług wystawionych przez Spółdzielnię)?. Pytanie bowiem podatnika, zamieszczone we wniosku z dnia 12.01.2007r. uzupełnionym pismem z dnia 16.03.2007r., dotyczyło: dochodów z zapłaconych przez członków spółdzielni i najemców lokali odsetek (związanych z opóźnieniem wpłat eksploatacyjnych za lokale oraz nieterminowymi zapłatami za faktury usługowe z tytułu napraw wykonywanych przez Spółdzielnię w lokalu mieszkalnym).

Uwzględniając powyższe należało orzec jak w sentencji.
Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY