Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: akcyza ( 212 )

 • Pytanie:
  Jaki podatek należy zapłacić przy sprzedaży działek?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1/443-135/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż kilku działek rolnych przekwalifikowanych na działki budowlane z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1/443-148/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy podatnik zachowuje prawo do otrzymania zryczałtowanego zwrotu podatku jeżeli dokona potrącenia z należności za mleko, przekazywanej na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, zaliczki na należną od dostawcy opłatę z tytułu przekroczenia indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej za dany okres dostaw, zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-173/06/KO/PV-I wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług a dostawa samochodów osobowych nabytych od podatników, którzy skorzystali z częściowego odliczenia podatku naliczonego i odsprzedają przedmiotowe samochody na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-29/07/KO/PV-I wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT należy wykazywać jedynie kwoty netto marży i podatku, czy też należy wykazywać również kwoty stanowiące cenę nabycia towaru używanego oraz czy Podatnik prawidłowo określa proporcję w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-4407/I/41/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy podstawę opodatkowania stanowi marża wraz z akcyzą zapłaconą w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego, czy też jest ona składnikiem ceny nabycia?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PR 443/04/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Wieliczce

 • Pytanie:
  Za jaki okres rozliczeniowy podatnik, świadczący usługi turystyczne i rozliczający się metodą marży, winien uwzględnić korektę faktury dokumentującej nabycie usług turystycznych od kontrahenta zagranicznego, otrzymaną w terminie po wyliczeniu marży?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-4407/I/29/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy podlegaja opodatkowaniu podatkiem VAT czynności związane z działalnością socjalną zakładu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-4407/I/16/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy poniesione koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji (w szczególności wydatki na obsługę prawną, doradztwo finansowe, sporządzenie prospektu emisyjnego, opłaty związane z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata notarialna i opłata skarbowa) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia tych wydatków ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-II/4218Z-2/07/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) ?Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym dla celów podatkowych rozliczane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT ?? 2) ?Czy koszty z tytułu należnego reasekuratorom udziału w składce powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym dla celów podatkowych rozliczane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT ??

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-II/4210-6/07/GZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka prosiła o wyjaśnienie czy obliczenia wysokości różnic kursowych (dodatnich i ujemnych) od kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych dokonywać należy na podstawie średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu oraz faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia zapłaty kosztu

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-I/4210-6/07/SP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dotyczyło potwierdzenia, że skapitalizowane odsetki od zaciągniętych pożyczek stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-I/4210-8/07/ICh wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka postanowiła wprowadzić do obrotu publicznego oraz giełdowego akcje serii A i serii B w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju działalności gospodarczej. W związku z powyższym spółka poniosła szereg wydatków związanych w szczególności z : -doradztwem prawnym oraz finansowym, - przygotowaniem, drukowaniem oraz publikowaniem prospektu emisyjnego, - promowaniem oferty publicznej, - opłatami prawnymi ( sądowymi oraz notarialnymi ), - wprowadzeniem akcji do obrotu publicznego oraz giełdowego ( opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych Giełd, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych ). Zdaniem Spółki ponoszone koszty opisane w stanie faktycznym będą kosztami uzyskania przychodów Spółka, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich poniesienia.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-00650/05/EP/PP-II wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka zastanawia się, czy poniesione w latach 2002-2007 wydatki związane z wynajmowanym lokalem będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów z chwilą rozpoczęcia działalności gastronomicznej, do której przeznaczony jest przedmiotowy lokal (przewidywane w roku 2008 )?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-I/4210-13/07/KS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy opłata wstępna wynikająca z zawartej umowy leasingu jest kosztem uzyskania przychodu w momencie dokonania zapłaty czy też należy ją rozliczyć proporcjonalnie do czasu trwania umowy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-51/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  dotyczączy możliwości uznania za koszt podatkowy wydatków poniesionych przez Spółkę i związanych z podniesieniem kapitału zakładowego i emisją akcji, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-I/4210-16/07/IJ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  a) Czy sposób umarzania wierzytelności stosowany przez Spółkę jest prawidłowy? b)Czy wartość umorzonych należności i w jakiej wysokości stanowi przychód u dłużnika ? osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej i rodzi obowiązek wystawienia informacji PIT-8C? c)czy obowiązek, o którym mowa w pkt b) istnieje również w stosunku do dłużnika, jeżeli istnieje domniemanie, że dłużnik ten obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast kwota wierzytelności ma związek z prowadzoną przez niego uprzednio działalnością gospodarczą i wynika z faktury wystawionej na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą? d) jak należy postępować w przypadku, gdy Spółka nie posiada wszystkich danych dotyczących dłużnika, jakie są wymagane dla wypełnienia PIT-8C?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-II/4210-9/07/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) ?Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym rozliczane dla celów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej w danym okresie sprawozdawczym?? 2) "Czy koszty z tytułu należnego reasekuratorom udziału w składce powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym rozliczane dla celów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej w danym okresie sprawozdawczym??

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-II/4210-5/07/GZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Strona prosiła o wyjaśnienie w jaki sposób podzielić pomiędzy Spółkę a Spółkę celową przychody i koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym dojdzie do wniesienia przez Spółkę do Spółki celowej aportu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-68/07/SP/PP-I wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Zdaniem Spółki zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop strata powstała w wyniku likwidacji (wyburzenia) nie w pełni umorzonego środka trwałego (starego budynku) będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodu w wysokości równej różnicy między figurującą w księgach wartością początkową tego środka trwałego, a dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-I/4210-12/07/KST wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY