Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: akcyza ( 212 )

 • Pytanie:
  Czy odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez Podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub wypłatę kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-51/07/GZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka organizuje nieodpłatnie szkolenia dotyczące produkowanych i dystrybuowanych przez siebie towarów (cementów kruszyw, betonów, domieszek do betonów itp.). Szkolenia te są przeznaczone dla klientów Spółki, którymi są przede wszystkim hurtownie i inni dystrybutorzy materiałów budowlanych produkowanych przez Spółkę. Celem organizowanych szkoleń jest zapewnienie właściwej wiedzy o produkcie i sposobie ich prezentacji (skład, działanie, właściwości, zastosowanie itp.). Działania te maja charakter edukacyjno-informacyjno-reklamowy. Zdaniem Spółki wydatki przez Nią ponszone stanowią w całości koszt uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-71/07/SP/PP-I wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy zakup przez Spółkę usługi polegającej na zapewnieniu posiadania nieruchomości przez kontrahenta będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBI/4218/i/14/MS/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Białymstoku

 • Pytanie:
  Czy wydatki na zakup wody i dzierżawę dystrybutora mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBI/4270i-1/MS/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Białymstoku

 • Pytanie:
  dot. wydatków na spotkania integracyjne pracowników oraz osób współpracujących ze Spółką podczas otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych. Czy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-72/07/KS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  W pytaniu zawartym we wniosku Spółka prosiła o wyjaśnienie czy wydatki na organizację opisanego przedsięwzięcia ( konferencja o charakterze szkoleniowo-promocyjnym dla kluczowych klientów Spółki ) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-77/07/SP/PP-I wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów: - wydatki na szkolenia organizowane dla pracowników Oddziałów, na które składają się koszty zatrudnienia wykładowców, przygotowania materiałów szkoleniowych, zakwaterowania i wyżywienia, - wydatki na napoje i drobny poczęstunek udostępniany pracownikom w trakcie trwania szkolenia oraz w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej? Zakupu napojów oraz artykułów spożywczych stanowiących poczęstunek dokonuje samodzielnie Jednostka.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/4270-0029/07/SMA wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy w związku z faktem, iż ubiory służbowe użytkowane są przez okres dłuższy niż rok podatkowy, poniesione z tego tytułu koszty potrącalne są w odpowiedniej wysokości za każdy rok użytkowania lub proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, czy też podatnik może w całości dokonać potrącenia tych kosztów w roku ich poniesienia??

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-I/4210-3/07/ICh wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy koszty z tytułu należnego reasekuratorom udziału w składce, wynikającego z zawartych umów resekuracji proporcjonalnej powinny być na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o pdop zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych i w związku z tym rozliczane na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych, tj. być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 w/w rozporządzenia, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o pdop.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-64/07/KST wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy zapłacona kwota odszkodowania wynikającego z ugody sądowej stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-41/07 wydana przez: Izba Celna w Krakowie

 • Pytanie:
  Podatnik pyta, czy w przedstawionym niżej stanie faktycznym jest uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych całości płatności związanej z korzystaniem z kapitału udostępnionego przez pożyczkodawcę, w tym również dodatkowego elementu kosztowego o równowartości podatku u źródła, którego ciężar poniesienia spoczywa zgodnie z umowami pożyczek na Spółce.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-58/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  - zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług doradczych, przygotowujących wnioski w celu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na cele inwestycyjne.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBP/4218-005-6/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Spółka prosiła o wyjaśnienie czy zapłacone odszkodowanie stanowi koszt uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-62/07/SP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Wątpliwości Przedsiębiorstwa dotyczą określania dnia poniesienia kosztu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( postanowień art. 15 ust. 4e)

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-61/06/SP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy wydatki na flagi narodowe np. Polski, Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Unii Europejskiej symbolizujące kraje, z których Spółka nabywa produkty i technologie, a także wydatki na proporczyki z takimi flagami, które umieszcza przed siedzibą firmy albo wykorzystuje jako wystrój podczas spotkań, szkoleń z kontrahentami stanowią koszty uzyskania przychodów (przypadek 3) na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Flagi i proporczyki nie zawierają logo firmy ?S?.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-63/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłacenie kosztów sądowych zarówno w sytuacji występowania w charakterze wierzyciela, jak i dłużnika.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-76/07/ICh/PP-I wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione na ubiory służbowe pracowników zatrudnionych przy bezpośredniej obsłudze klientów stanowią koszt uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-59/07/WD wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1)Czy składka podstawowa finansowana przez pracodawcę, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, w ramach pracowniczego programu emerytalnego niezależnie od jego formy, stanowi koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? 2) Czy składka podstawowa finansowana przez pracodawcę, o której mowa w pyt. 1 stanowi koszty uzyskania przychodów, w miesiącu jej zarachowania, czy w miesiącu jej przekazania tj. wydatkowania, na rzecz firmy prowadzącej pracowniczy program emerytalny?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-II/4240Z-1/07/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. dnia poniesienia kosztu zdefiniowanego w art. 15 ust .4e ustawy. Podatnik pyta, jaki kurs walut obcych powinien zastosować do rozliczenia transakcji zakupu usług dzierżawy elementów deskowań systemu P z Niemiec.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-66/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. dnia poniesienia kosztu zdefiniowanego w art. 15 ust. 4e ustawy. Podatnik pyta, jaki kurs walut obcych powinien zastosować do rozliczenia transakcji zakupu elementów deskowań i rusztowań systemu P z Niemiec, co stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz z Ukrainy, co stanowi import w rozumieniu przepisów ustaw podatkowych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-67/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY