Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: akcyza ( 212 )

 • Pytanie:
  dotyczyło potwierdzenia, że w przypadku kalkulacji dodatkowego składnika wynagrodzenia w oparciu o indeks przychodowości produktu, stanowić ono będzie koszt uzyskania przychodów Banku w momencie jego wypłaty. Natomiast w przypadku, gdy indeks przychodowości będzie niższy od pierwotnie zakładanego, to otrzymywana od agencji kwota będzie przychodem podatkowym w momencie jej otrzymania.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-66/ICh/PP-I wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatnik jako korzystający korzysta z usług leasingu pojazdów samochodowych, w związku z czym ponosi opłaty leasingowe. Jednocześnie zawarta przez Spółkę umowa leasingu zawiera postanowienia dające finansującemu prawo do obciążenia Strony po zakończeniu umowy leasingu kosztem równym szacowanej utracie wartości przedmiotu leasingu. Powyższy koszt obejmuje szkody komunikacyjne nie zgłoszone wcześniej przez Spółkę lub inne usterki przekraczające zasady normalnego zużycia pojazdu w trakcie jego eksploatacji.W ocenie Spółki zapłata przez nią odszkodowania z tytułu utraty wartości pojazdu z przyczyn wskazanych powyżej, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ? o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.). Jednocześnie opisane odszkodowanie zdaniem Podatnika nie jest zaliczane do odszkodowań o których mowa w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 16, art. 16 ust. 1 pkt 19 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-69/07/RM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) Czy poniesione przez Spółkę wydatki, związane z nabyciem udziałów/akcji w innym podmiocie gospodarczym, w części, w której są niezbędne i w sposób bezpośredni łączą się z nabyciem (takie jak np. opłata notarialna czy opłaty administracyjne związane z obrotem giełdowym) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia? 3) Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z nabyciem akcji bądź udziałów stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia? 4)Czy w przypadku zaawansowanych struktur inwestycyjnych, w których Spółka nabywa akcje/udziały w interesujących ją spółkach poprzez podmioty zależne, Spółka ma prawo do uznania wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów/akcji (tj. wydatków o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej) na rzecz podmiotów zależnych za koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich poniesienia przez Spółkę?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-55/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  W którym roku podatkowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinien zostać ujęty koszt związany z przyznanym Spółce dodatkowym limitem produkcji cukru ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP?II/4210?56/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-59/07/RM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka prawidłowo postępuje zaliczając do kosztów uzyskania przychodu zapłacony podatek zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie został potrącony od należności wypłaconej zagranicznemu kontrahentowi (pyt. 1)

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-57/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czyponiesione przez Spółkę wydatki m.in. na opłaty notarialne, wynagrodzenia wypłacone prawnikom i tłumaczom, koszty noclegów, diet i przejazdów pracowników biorących udział w przygotowaniu dokumentacji rejestrowej spółki, związane z objęciem udziałów w nowo utworzonej spółce zależnej stanowią koszty uzyskania przychodów - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu w sprawie odmowy dokonania rejestracji spółki ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4218-0021/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy poniesione wydatki związane z procesem konsolidacji będą stanowiły koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/423-0026/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy całość odpisów amortyzacyjnych naliczanych od wartości początkowej środków trwałych, na które wpływają naliczone odsetki od pożyczki udzielonej przez jedynego udziałowca na zakup tych środków trwałych powinna stanowić koszt uzyskania przychodów ? Czy odsetki w momencie ich zapłaty winny podwyższyć dochód do opodatkowania o kwotę odsetek proporcjonalną do nadwyżki w jakiej udzielona pożyczka przekracza wartość zadłużenia do 3-krotności kapitału zakładowego spółki, określoną na dzień zapłaty odsetek ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4218-0032/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  1) Czy koszty ponoszone z tytułu płatności poszczególnych rat koncesji należy zaliczyć do kosztów pośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem w świetle art.15 ust.4d ustawy CIT . 2) Czy koszty te powinny być podzielone proporcjonalnie do okresu którego dotyczą tj. do okresu pozostałego prawa do korzystania z koncesji ( 2007 ? 2022 ). Spółka powinna ustalić kwotę pozostałą do wpłaty na 1 stycznia 2007r. i podzielić tę kwotę przez 192 ( 16 lat x 12 miesięcy ). Tak ustaloną wartość rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu w kalkulacji podatku dochodowego w każdym miesiącu korzystania z koncesji. 3) Czy różnice kursowe dla celów kalkulacji podatku dochodowego powinny być liczone odrębnie od sposobu wyliczenia różnic kursowych w księgach Spółki , ze względu na odmienną wartość zobowiązania z tytułu koncesji w kalkulacji podatku dochodowego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-53,54/07/WD wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) Jakie zasady należy zastosować do wyliczenia różnic kursowych dla poszczególnych transz kredytów w walucie obcej zaciągniętych przed dniem 31.12.2006 r. a spłacanych po tej dacie oraz dla środków pieniężnych w walucie obcej? 2) Jakie zasady należy zastosować do wyliczenia różnic kursowych dla poszczególnych transz kredytów w walucie obcej zaciąganych od 01.01.2007 r. i spłacanych po tej dacie oraz dla środków pieniężnych w walucie obcej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-57/07/KS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wypłacone dla studenta budownictwa zgodnie z zawartą umową stypendialną stypendium wraz z kwotą podatku jest kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r., jako wydatek poniesiony w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 4218-0020/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka prawidłowo uważa, iż podstawę opodatkowania w transakcji nabycia własnych akcji w celu ich umorzenia powinna stanowić różnica między uzyskaną ceną sprzedaży akcji a wydatkiem na nabycie tych akcji.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-52/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy dzień-o którym mowa w art. 15 ust 4e ustawy Ordynacja podatkowa-na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, to dzień w którym otrzymana faktura została wpisana do ksiąg rachunkowych, czy dzień który w księgach rachunkowych widnieje jako dzień zaliczenia tej faktury do kosztów ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0011/07/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka prawidłowo postępuje zaliczając do kosztów uzyskania przychodu zapłacony podatek zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie został potrącony od należności wypłaconej zagranicznemu kontrahentowi (pyt. 1) oraz czy Spółka prawidłowo sporządza deklaracje IFT-2/IFT-2R informujące tego kontrahenta o uiszczonym podatku w Polsce w sytuacji, gdy Spółka płaci za kontrahenta zryczałtowany podatek z własnych środków (pyt. 2)?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-49/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Dotyczy sprawy zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.), do kosztów uzyskania przychodów dofinansowania do studiów licencjackich.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/4270-0015/07/I/KB wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy służące do jazd testowych samochody powinny być wprowadzane do ewidencji środków trwałych, jeśli okres ich użytkowania przekroczy rok?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/4270-0017/07/KMA wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Wspólnota Mieszkaniowa zwróciła się z zapytaniem czy jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych powinna od dokonanej wpłaty na fundusz remontowy zapłacić podatek dochodowy od kwoty wpłaty dokonanej przez Gminę K oraz właścicieli lokalu nr.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DPO-1.15-423-43/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie

 • Pytanie:
  1)Czy zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. który będzie miał zastosowanie do Spółki od dnia 01.02.2007 r.) Spółka w momencie zrealizowania warunków przewidzianych w umowach lub porozumieniach dotyczących premii przysługujących odbiorcom może na koniec okresu rozliczeniowego danej premii zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość należnej odbiorcy premii, w części w jakiej premia ta zgodnie z warunkami umowy jest faktycznie należna za dany okres premiowy, bez względu na moment otrzymania faktury od odbiorcy uprawnionego do tej premii i mimo nie uzyskania jeszcze tej faktury? 2)Które przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny znaleźć zastosowanie do kosztów rozliczanych na przełomie lat podatkowych 2006/2007 oraz 2007/2008? Czy powinny być to przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 .r., czy też w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-34/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z imprezami integracyjnymi, przyjęciami świąteczymi i imprezami rekreacyjno- sportowymi dla pracowników firmy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-51/07/IJ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY