Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czyponiesione przez Spółkę wydatki m.in. na opłaty notarialne, wynagrodzenia wypłacone prawnikom i tłumaczom, koszty noclegów, diet i przejazdów pracowników biorących udział w przygotowaniu dokumentacji rejestrowej spółki, związane z objęciem udziałów w nowo utworzonej spółce zależnej stanowią koszty uzyskania przychodów - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu w sprawie odmowy dokonania rejestracji spółki ?

sygnatura: II-1/4218-0021/Int./07

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-09-22

słowa kluczowe:diety, objęcie udziałów, tworzenie spółki, usługi doradcze, usługi tłumaczenia

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 04.06.2007r. Nr ŁUS-II-2-423/68/07/AG w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ? którym uznano za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Jednostkę w złożonym wniosku z dnia 05.03.2007r., w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów i momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów ? wydatków poniesionych na objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce na terytorium Republiki Czeskiej ? z powodu rażącego naruszenia prawa.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Wnioskiem z dnia 05.03.2007r. uzupełnionym pismem z dnia 09.05.2007r., Spółka wystąpiła do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Prezentowane przez Jednostkę stanowisko przedstawia się następująco:

Spółka w 2006r. podjęła na terytorium Republiki Czeskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej czynności zmierzające do utworzenia w Republice Czeskiej spółki, w której objęła 99% udziałów. W trakcie procesu rejestracyjnego podjęła szereg czynności, których efektem miało być utworzenie i zarejestrowanie w Republice Czeskiej spółki zależnej organizacyjnie od Podatnika. Czynności te wiązały się z ponoszeniem kosztów związanych z:

  • tłumaczeniem stosownych dokumentów,
  • wynagrodzeniem prawników, notariuszy uczestniczących w procesie rejestracji,
  • opłatami konsularnymi związanymi z uwierzytelnianiem dokumentów przez Ambasadę Czeską w Warszawie,
  • wypłatą diet, opłatą noclegów, przejazdów pracowników i członków zarządu spółki związanych z rejestracją,
  • wynagrodzeniem dla firmy doradztwa personalnego w związku z pozyskaniem kandydatów na stanowisko Marketing Menadżera na teren Republiki Czeskiej, z jednym wybranym Podatnik zawarł umowę o pracę.

Postępowanie rejestracyjne trwające w Republice Czeskiej zakończyło się niekorzystnym dla Podatnika orzeczeniem odmawiającym zarejestrowania tworzonej spółki na skutek uchybienia terminom wskazanym przez sąd rejestrowy (do uzupełnienia stosownej dokumentacji i oświadczeń). Do zarejestrowania spółki X w Sądzie Miejskim w Pradze doszło dopiero 25 kwietnia 2007r.Jednostka prezentuje stanowisko, iż poniesione przez Nią wydatki winny stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu w sprawie odmowy dokonania rejestracji spółki.

Postanowieniem z dnia 04.06.2007r. Nr ŁUS-II-2-423/68/07/AG Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Jednostki za nieprawidłowe twierdząc, iż wymienione we wniosku wydatki na objęcie udziałów, poniesione przez udziałowca, z wyłączeniem wynagrodzenia dla firmy doradztwa personalnego, stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, ?a ocena ich związku bezpośredniego lub pośredniego z objęciem udziałów, należy do podatnika ? na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Republice Czeskiej.?

Natomiast w zakresie wydatku związanego z wypłatą wynagrodzenia dla firmy doradztwa personalnego w związku z pozyskaniem kandydatów na stanowisko Marketing Menadżera w X na teren Republiki Czeskiej, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznał, iż nie jest to wydatek ?M? S.A. lecz wydatek Spółki X z siedzibą w Pradze.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym w pismach z dnia 05.03.2007r. oraz z dnia 09.05.2007r. uznał, że przedmiotowe postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa z następującym uzasadnieniem:

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż w orzecznictwie sądowym i doktrynie prawa administracyjnego pojęcie ?rażącego naruszenia prawa? odnosi się do naruszenia przepisów oczywistych w swej treści, gdy treść aktu pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i gdy charakter tego naruszenia powoduje, że decyzja (postanowienie) nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. O rażącym naruszeniu prawa można mówić wówczas, gdy proste zestawienie treści rozstrzygnięcia z treścią zastosowanego przepisu wskazuje na ich oczywistą niezgodność. Dotyczy to sytuacji, gdy uchybienie prawa ma charakter oczywisty, wyraźny, bezsporny i niedopuszczający możliwości odmiennej wykładni.

W rozpoznawanej sprawie dotyczącej udzielenia Podatnikowi przez uprawniony organ pierwszej instancji na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa ? interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, postanowienie wydane zostało w sprzeczności z treścią przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy ?nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.?

Użycie przez ustawodawcę określenia ? ?wydatki na objęcie lub nabycie? ? oznacza, że do kosztów ? ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji zalicza się wszelkie wydatki warunkujące objęcie lub nabycie udziałów lub akcji tj. takie, bez których poniesienia skuteczne objęcie lub nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe. Jedynie wydatki stanowiące odsetki od pożyczek i kredytów bankowych zaciągniętych na nabycie udziałów (akcji), jako źródła finansowania tych wydatków stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 03.03.2005r. sygn. akt I S.A./Gd 1910/01 ?cena nabycia udziałów jest podstawowym, lecz nie musi być jedynym kosztem, w bezpośredni sposób związanym z nabyciem udziałów. Za wydatki na nabycie udziałów należy bowiem uznać wszystkie te koszty, który podatnik zobowiązany był ponieść nabywając udziały, a więc tych których nie mógł uniknąć chcąc stać się właścicielem udziałów określonej spółki. Zatem za wydatki na nabycie udziałów należy uznać wszystkie koszty, bez poniesienia których skuteczne nabycie udziałów nie byłoby możliwe.?

Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28.06.2006r. sygn. akt II FSK 934/05, Lex nr 231047 orzekł, iż ?w świetle wykładni językowej przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 określenie w umowie sprzedaży papierów wartościowych odsetek od rozłożenia płatności ceny sprzedaży na raty, jak również prowizji wynikającej z gwarancji bankowej stanowiły poniesione przez skarżącą spółkę koszty nabycia udziałów firmy i tym samym nie mogły zostać wliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów przed dokonaniem ich dalszej sprzedaży przez nabywcę.?

Istota przedmiotowej sprawy sprowadza się do wskazania momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na objęcie udziałów poniesionych przez Jednostkę w sytuacji gdy w 2006r. sąd w Pradze odmówił zarejestrowania utworzonej spółki, natomiast do zarejestrowania spółki X doszło dopiero w 2007r.

W świetle przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. oraz wyżej powołanego orzecznictwa sądowego należy stwierdzić, iż wszelkie wydatki poniesione na opłaty notarialne, wynagrodzenia wypłacone prawnikom i tłumaczom, opłaty konsularne, koszty noclegów, diet i przejazdów pracowników biorących udział w przygotowaniu dokumentacji rejestrowej spółki, związane z objęciem udziałów w nowo utworzonej spółce zależnej, stanowią koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie sprzedaży udziałów przy ustalaniu dochodu z ich odpłatnego zbycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika również, że Podatnik w związku z objęciem udziałów w X poniósł wydatek stanowiący wynagrodzenie dla firmy doradztwa personalnego w związku z pozyskaniem dla ?M? Sp. z o.o. kandydatów na stanowisko Marketing Menadżera na teren Republiki Czeskiej. Należy podkreślić, iż w sytuacji, gdy z jednym z tych kandydatów Jednostka zawarła umowę o pracę i osoba ta świadczy pracę na Jej rzecz, poniesiony wydatek na usługę doradztwa personalnego stanowi koszt uzyskania przychodów Podatnika w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. w chwili zbycia udziałów.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że prawidłowo udokumentowane wydatki ponoszone na objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce zależnej zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. stanowią koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie sprzedaży udziałów przy ustalaniu dochodu z ich odpłatnego zbycia.

Ponadto informuje się, iż stosownie do art. 14 b § 1 w/w ustawy Ordynacji podatkowej ? interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY