Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: roboty budowlane ( 316 )

 • Pytanie:
  Czy otrzymywane przez podatnika od jego dostawców bonusy, których nie da się powiązać z konkretna dostawą, rodzą po jego stronie konsekwencje podatkowe w podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-55/07/BT/JM/PV-II wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy otrzymanie noty księgowej za wypłacone premie pieniężne skutkuje obowiązkiem wystawienia przez spółkę faktury VAT i naliczenia należnego podatku?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-443/219/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  1. Czy nieodpłatne przekazanie infrastruktury towarzyszącej na rzecz Gminy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Spółce przysługuje odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług służących do powstania infrastruktury towarzyszącej, która następnie będzie przekazana nieodpłatnie na rzecz Gminy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/443-50/07/Z/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  1. Czy otrzymywane przez wnioskodawcę premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz dostawcy towarów i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w przypadku zmiany interpretacji organów podatkowych (?) Wnioskodawca powinien dokonać korekt wcześniejszych rozliczeń?3. Czy premie pieniężne mogą być dokumentowane notami księgowymi uznaniowymi lub obciążeniowymi?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-443/215/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy można zaklasyfikować usługi nabycia wierzytelności jako usługi pośrednictwa finansowego i tym samym objąć ich zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, co pociąga za sobą niepodleganie umowy sprzedaży wierzytelności z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-24/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) Czy otrzymywane przez wnioskodawcę premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz dostawcy towarów i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w przypadku zmiany interpretacji organów podatkowych (?) Wnioskodawca powinien dokonać korekt wcześniejszych rozliczeń? 3. Czy premie pieniężne mogą być dokumentowane notami księgowymi uznaniowymi lub obciążeniowmi?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-443/216/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Prawidłowość obciążenia dostawcy wadliwych rur metalowych poniesionymi kosztami w związku z demontażem i ponownym wykonaniem instalacji przeciwpożarowej u kontrahenta, poprzez wystawienie noty obciążeniowej zamiast faktury VAT.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-443/229/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Stronie powierzonych, a stanowiących własność Skarbu Państwa, w prawo własności dokonane na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez organ władzy publicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-172/06/EN/PV-I wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Strona łącznie z małżonką jest właścicielem domu jednorodzinnego położonego przy ulicy X. Budynek mieszkalny znajduję się na jednej z działek budowlanych, której Storna jest użytkownikiem wieczystym (działka nr xxx akt notarialny przenoszący prawo użytkowania wieczystego z dnia 20.05.1999 r.). Ponadto małżeństwo użytkuje działki nr Y i Z na podstawie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (akty notarialne przenoszące prawo użytkowania wieczystego odpowiednio z dnia 17.02.2000 r. i z dnia 09.05.2003 r.).W związku z użytkowaniem ww działek, właściciel gruntu, tj. Miasto ustaliło Stronie roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działek, przy czym opłata ta została powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 22%, m.in. w oparciu o interpretację tut. organu podatkowego stanowiące, iż ustalone przed 1 maja 2004 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów są ceną netto dla celów podatku od towarów i usług oraz, że stawka podatku VAT od tych opłat wynosi 22%. W dniu 8 styczna 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt I FPS 1/06) postawił tezę, iż opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r., gdy taka czynność nie podlegała podatkowi od towarów i usług, po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zmianami) ani nie zawiera w sobie podatku, ani też nie powinna być powiększana o taki podatek na podstawie przepisów tej ustawy. Czy słuszne jest stanowisko właściciela gruntu, ze podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny ww uchwała obecnie nie stanowi podstawy do odstąpienia od naliczania podatku VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: NP/443-9/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Spółka stoi na stanowisku, iż przedstawione przez nią czynności przekazania przedmiotów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Według Spółki również przeznaczenie kwiatów i artykułów dekoracyjnych na potrzeby aranżacji biura nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1472/RPP1/443-314/07/DUM wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  1. Czy otrzymanie bonusu rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług 2. W jaki sposób powinno być udokumentowane przekazanie przedmiotowego bonusu (tj. faktura, faktura korygująca, nota księgowa czy też inny rodzaj dokumentu)?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-46/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz gminy (wybudowanej na terenie gminy, dokonane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i w celu uzyskania, zabezpieczenia i utrzymania źródeł przychodu) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-35/07/AŁ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oddanie do nieodpłatnego korzystania Wojewodzie obiektów, które będą wykorzystywane przez organy kontroli granicznej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-26/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustanowionych przed 01.05.2004 r. w sytuacji, gdy po tej dacie zbyto prawo wieczystego użytkowania gruntów osobom trzecim w drodze umów cywilno-prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/44071-7/07/MJ wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy czynności związane z wynajmem powierzchni ogrodzeń, płotów, ścian budynków itp. przez osoby trzecie dla celów marketingowych, jak również z wynajmem boisk za zawody sportowe, imprezy muzyczne i festyny stanowią prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPI443/617/07 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy Podatnik powinien odprowadzać podatek VAT od realizowanych projektów badawczych zamawianych, w tym od środków otrzymywanych z P. Instytut Naukowo-Badawczy na realizacje umowy w ramach projektu badawczego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-8/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Jak dla celów podatku od towarów i usług należy klasyfikować czynność oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ? jako dostawę towaru, czy też jako świadczenie usług oraz czy obowiązkowi podatkowemu podlegają opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ustanowionego w oparciu o umowy cywilnoprawne zawarte przed 1.05.2004 r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-4430/4/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  opodatkowanie sprzedaży garaży mieszczących się w szczycie budynków mieszkalnych wraz z lokalem mieszkalnym.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1461/DCi-II/4407/14-7/07/EO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

 • Pytanie:
  Czy kwoty napiwków otrzymywanych przez pracowników lub zleceniobiorców Spółki powinny być zaliczane do Jej obrotu i czy powinny one zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) zwiększać podstawę opodatkowania VAT usług świadczonych przez Spółkę na rzecz klientów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-90/06/EN wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy dostawa działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2/443-4/2007 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY