Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: wartość rynkowa ( 428 )

 • Pytanie:
  Czy otrzymane środki pieniężne są zwolnione z opodatkowania podatkiem od darowizny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO/436/1/0004/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całego spadku czy poszczególnych części?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO/436/1/0002/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy od przyznanego decyzją odszkodowania należy płacić podatek od spadków i darowizn?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO/436/1/0006/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy spadkobierczyni dziedzicząca wynagrodzenie po zmarłym mężu powinna zapłacić podatek od spadków i darowizn czy podatek dochodowy (PIT-37)?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BF-II/005-1025/GT/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy darowizna dodatku socjalnego do wynarodzenia, otrzywanego przez syna, na rzecz matki - podlega podatkowi od spadków i darowizn ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: LK-IV-4306/1/IV/06/MM wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy zniesienie współwłasności nieruchomości w zamian za spłatę kredytu bankowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy podatkowi od spadków i darowizn?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-M/436-26/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy pieniądze pochodzące ze składek osób fizycznych na rzecz chorego dziecka podlegają podatkowi od spadków i darowizn?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-M/423-25/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy poniesione koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji (w szczególności wydatki na obsługę prawną, doradztwo finansowe, sporządzenie prospektu emisyjnego, opłaty związane z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata notarialna i opłata skarbowa) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia tych wydatków ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-II/4218Z-2/07/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) ?Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym dla celów podatkowych rozliczane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT ?? 2) ?Czy koszty z tytułu należnego reasekuratorom udziału w składce powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym dla celów podatkowych rozliczane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT ??

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-II/4210-6/07/GZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka prosiła o wyjaśnienie czy obliczenia wysokości różnic kursowych (dodatnich i ujemnych) od kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych dokonywać należy na podstawie średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu oraz faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia zapłaty kosztu

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-I/4210-6/07/SP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dotyczyło potwierdzenia, że skapitalizowane odsetki od zaciągniętych pożyczek stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-I/4210-8/07/ICh wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka postanowiła wprowadzić do obrotu publicznego oraz giełdowego akcje serii A i serii B w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju działalności gospodarczej. W związku z powyższym spółka poniosła szereg wydatków związanych w szczególności z : -doradztwem prawnym oraz finansowym, - przygotowaniem, drukowaniem oraz publikowaniem prospektu emisyjnego, - promowaniem oferty publicznej, - opłatami prawnymi ( sądowymi oraz notarialnymi ), - wprowadzeniem akcji do obrotu publicznego oraz giełdowego ( opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych Giełd, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych ). Zdaniem Spółki ponoszone koszty opisane w stanie faktycznym będą kosztami uzyskania przychodów Spółka, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich poniesienia.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-00650/05/EP/PP-II wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka zastanawia się, czy poniesione w latach 2002-2007 wydatki związane z wynajmowanym lokalem będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów z chwilą rozpoczęcia działalności gastronomicznej, do której przeznaczony jest przedmiotowy lokal (przewidywane w roku 2008 )?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-I/4210-13/07/KS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy opłata wstępna wynikająca z zawartej umowy leasingu jest kosztem uzyskania przychodu w momencie dokonania zapłaty czy też należy ją rozliczyć proporcjonalnie do czasu trwania umowy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-51/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  dotyczączy możliwości uznania za koszt podatkowy wydatków poniesionych przez Spółkę i związanych z podniesieniem kapitału zakładowego i emisją akcji, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-I/4210-16/07/IJ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  a) Czy sposób umarzania wierzytelności stosowany przez Spółkę jest prawidłowy? b)Czy wartość umorzonych należności i w jakiej wysokości stanowi przychód u dłużnika ? osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej i rodzi obowiązek wystawienia informacji PIT-8C? c)czy obowiązek, o którym mowa w pkt b) istnieje również w stosunku do dłużnika, jeżeli istnieje domniemanie, że dłużnik ten obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast kwota wierzytelności ma związek z prowadzoną przez niego uprzednio działalnością gospodarczą i wynika z faktury wystawionej na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą? d) jak należy postępować w przypadku, gdy Spółka nie posiada wszystkich danych dotyczących dłużnika, jakie są wymagane dla wypełnienia PIT-8C?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-II/4210-9/07/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) ?Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym rozliczane dla celów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej w danym okresie sprawozdawczym?? 2) "Czy koszty z tytułu należnego reasekuratorom udziału w składce powinny być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym rozliczane dla celów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej w danym okresie sprawozdawczym??

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-II/4210-5/07/GZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Strona prosiła o wyjaśnienie w jaki sposób podzielić pomiędzy Spółkę a Spółkę celową przychody i koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym dojdzie do wniesienia przez Spółkę do Spółki celowej aportu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-68/07/SP/PP-I wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Zdaniem Spółki zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop strata powstała w wyniku likwidacji (wyburzenia) nie w pełni umorzonego środka trwałego (starego budynku) będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodu w wysokości równej różnicy między figurującą w księgach wartością początkową tego środka trwałego, a dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-I/4210-12/07/KST wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez Podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub wypłatę kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-51/07/GZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY