Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy pieniądze pochodzące ze składek osób fizycznych na rzecz chorego dziecka podlegają podatkowi od spadków i darowizn?

sygnatura: BD-M/423-25/06

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-03-23

słowa kluczowe:darowizna

D E C Y Z J A

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 12ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu uchylam w całości postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2006r. Nr GM/436/1/2006 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania spłaty kredytu i orzekam

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 04.01.2006r. przesłanym do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu strona zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 20.01.2006r.

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynikało, iż zamierza dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości, stanowiącej współwłasność strony i byłego wspólnika spółki cywilnej, obciążonej hipotekami - zwykłą i kaucyjną na rzecz banku w związku z zabezpieczeniem kredytu zaciągniętego przez nią i byłego wspólnika i jednocześnie otrzymali oni pomoc pieniężną na leczenie ich chorego dziecka. Na leczenie to otrzymali pieniądze zebrane za pośrednictwem Komitetu Społecznego oraz w formie wpłaty na specjalnie w tym celu założone konto.

Strony zwróciły się z zapytaniem, czy pieniądze pochodzące ze składek zebrane przez Komitet Społeczny z przeznaczeniem na koszty leczenia i rehabilitacji dziecka oraz te, które wpłynęły na konto bankowe podatników w odpowiedzi na ich apel należy traktować, jako przychód rodziców dziecka, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy jako darowizny , podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Zdaniem stron pomoc udzielona za pośrednictwem Komitetu traktowana być powinna jako dochód rodziców, natomiast wpłaty dokonane na konto stanowią darowiznę.

Postanowieniem z dnia 09.11.2005r., o którym mowa w sentencji niniejszej decyzji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w indywidualnej sprawie, uznał stanowisko przedstawione przez Stronę we wniosku za prawidłowe i postanowił, iż pieniądze zebrane podczas zbiórki przez Komitet Społeczny będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a pieniądze wpłacone bezpośrednio przez ofiarodawców na konto bankowe będą traktowane jako darowizna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu analizując przedmiotowe postanowienie zważył, co następuje: Darowiznę stanowią zarówno wpłaty dokonane na rzecz chorego dziecka za pośrednictwem Komitetu Społecznego jak i wpłaty wpłacone na konto bankowe

Umowa darowizny uregulowana jest w art. 888 - 902 kodeksu cywilnego. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Świadczenie jest bezpłatne tylko wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę ani w chwili dokonania darowizny ani też w przyszłości (wyrok NSA z 27 sierpnia 1997 roku III SA 34/96).

Ustawa powyższa nie narzuca sposobu przekazania darowizny. Można zrobić to bezpośrednio, bądź też przez pośredników, tak jak to miało miejsce w przypadku pieniędzy zebranych przez Komitet Społeczny, który w opisanej przez strony sytuacji występuje wyłącznie, jako organizator zbiórki pieniędzy i pośrednik w przekazaniu zebranej kwoty rodzicom chorego dziecka. Istotne jest natomiast, że darowizna dochodzi do skutku poprzez wydanie przedmiotu darowizny i przeniesienie praw własności na obdarowanego.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji decyzji.Niniejsza interpretacja udzielona jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie zaistnienia opisanego zdarzenia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY