Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy spadkobierczyni dziedzicząca wynagrodzenie po zmarłym mężu powinna zapłacić podatek od spadków i darowizn czy podatek dochodowy (PIT-37)?

sygnatura: 1401/BF-II/005-1025/GT/06

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-10-18

słowa kluczowe:pracodawca, prawa majątkowe, spadkobiercy, śmierć

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 sierpnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


orzeka


- zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek z dnia 8 sierpnia 2006 r. Nr 1437/ZI/423/262/DJW/06 w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 19 czerwca 2006 r. zwróciła się Pani z prośbą do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek o interpretację przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny. Pracodawca zmarłego męża wypłacił Pani w 2005 r. kwotę 136.981,25 zł. wynagrodzenia za pracę przysługującego mężowi i na tę okoliczność wystawił informację PIT-8B o pobranej zaliczce , w której zaliczył przekazaną kwotę do przychodów z innych źródeł, po korekcie natomiast do przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych.


W związku z przedstawionym stanem faktycznym pyta Pani: czy jako spadkobierczyni dziedzicząca wynagrodzenie po zmarłym mężu powinna Pani zapłacić podatek od spadków i darowizn czy podatek dochodowy (PIT-37)? Pani zdaniem wszelkie wynagrodzenia przekazane rodzinie po śmierci pracownika wchodzą do masy spadkowej i płaci się od nich podatek od spadków.


Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek uznał stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku za nieprawidłowe. W postanowieniu organ podatkowy wskazał, że zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone wynagrodzenie po zmarłym małżonku stanowi dla Pani przychód z praw majątkowych, od którego płatnik na podstawie art. 42 ww. ustawy był zobowiązany do pobrania 19 % zaliczki na podatek, uzasadniając swoje stanowisko tym, że w Pani przypadku są osoby uprawnione do renty rodzinnej - dzieci.


Na powyższe postanowienie złożyła Pani, w dniu 21 sierpnia 2006 r., zażalenie, wskazując, że skoro nie spełnia Pani warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej to wynagrodzenie po zmarłym mężu nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym ale wchodzi do masy spadkowej i podlega przepisom podatku od spadków i darowizn.


Rozpatrując sprawę w wyniku złożonego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zważył, co następuje:


Z chwilą śmierci prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Następnie nabyte w ten sposób prawa majątkowe podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).Od wyżej określonej zasady podstępowania ustawodawca przewidział wyjątek odnoszący się do praw majątkowych ze stosunku pracy. Przepis art. 631 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. Z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) stanowi, że prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; w razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy są więc wypłacane wskazanym podmiotom w wyniku zastosowania uproszczonej procedury przewidzianej w Kodeksie pracy z pominięciem przepisów Kodeksu cywilnego. Ze względu na to, że omawiane prawa nie wchodzą do masy spadkowej nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przychód z praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym - o czym stanowi art. 9 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 27 ww. ustawy.


Art. 631 § 2 Kodeksu pracy ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy istnieje co najmniej jeden z podmiotów wymienionych w tym przepisie, tj. małżonek lub inna osoba spełniająca warunki do uzyskania renty rodzinnej. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że obowiązek spełnienia warunków do uzyskania renty rodzinnej dotyczy jedynie "innych osób", nie odnosi się natomiast do małżonka zmarłego pracownika. Wystarczy zatem ustalić fakt istnienia małżonka aby można było skorzystać z uproszczonej procedury przewidzianej w Kodeksie pracy. Nie jest możliwe jednoczesne stosowanie przepisów działu IV Kodeksu cywilnego dotyczącego spadków oraz art. 631 § 2 Kodeksu pracy, gdyż ustawodawca wyklucza taką możliwość wprost wskazując, że dopiero "w razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku" (zdanie drugie art. 631 § 2 Kodeksu pracy). Wystarczy natomiast ustalenie istnienia jednego uprawnionego podmiotu (małżonka lub innej osoby spełniającej warunki do uzyskania renty rodzinnej) a świadczenie to nie wejdzie do masy spadkowej i wypłacane zostanie tylko tej osobie. W sytuacji występowania więcej niż jednego podmiotu uprawnionego, prawa majątkowe ze stosunku pracy, przechodzą w równych częściach na każdego z uprawnionych. Płatnik powinien więc pobrać 19 % podatek od wypłacanych świadczeń (art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i wystawić dla każdego uprawnionego informację PIT-8B.


Pozostawione przez zmarłego męża wynagrodzenie wypłacone być powinno w równych częściach na Panią jako małżonka zmarłego pracownika oraz pani dzieci, jeżeli jak wskazano we wniosku spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej. Od uzyskanego przychodu płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek w wysokości 19 % i wystawić na każdego uprawnionego informację PIT-8B. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego uzyskany przez Panią i Pani dzieci przychód powinien być wykazany w zeznaniach rocznych jako przychód z praw majątkowych.


W świetle powyższego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY