Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy darowizna dodatku socjalnego do wynarodzenia, otrzywanego przez syna, na rzecz matki - podlega podatkowi od spadków i darowizn ?

sygnatura: LK-IV-4306/1/IV/06/MM

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-05-29

słowa kluczowe:darowizna, wynagrodzenia

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pani na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 23 marca 2006r. Nr IV-436/2/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, dotyczącego podatku od spadków i darowizn - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmawia uchylenia lub zmiany ww. postanowienia.

UzasadnienieW dniu 14 lutego 2006r. wpłynął do Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty wniosek Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. We wniosku tym zawarte zostało pytanie czy jest ona zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego, podatku od darowizny lub jakiegokolwiek innego podatku w przypadku otrzymania świadczenia od syna, który jest pracownikiem Komisji Europejskiej, otrzymującego i przekazującego w całości dodatek socjalny na rzecz członka rodziny pracownika. Według stanowiska strony - czynność taka nie podlega żadnym podatkom w Rzeczypospolitej Polskiej.

W postanowieniu z dnia 23 marca 2006r. Nr IV/436/2/06, wydanym na podstawie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej (Op), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznał stanowisko wynikające z ww. wniosku za nieprawidłowe. Według tego organu, przedstawiona przez Panią czynność spełnia wymogi darowizny, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.).

Po zapoznaniu się z zażaleniem na ww. postanowienie, wniesionym w dniu 03 kwietnia br., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje.

Wskazana we wniosku strony czynność, polegająca na przekazywaniu matce przez zatrudnionego w Komisji Europejskiej syna otrzymywanego przez niego dodatku socjalnego do wynagrodzenia - nie korzysta ze zwolnienia z podatków, o którym mowa w załączonym do ww. wniosku zaświadczeniu z dnia 30 stycznia 2006r., wydanym przez Dyrekcję Generalną ds. Personelu i Administracji Komisji Europejskiej. Z podatków w Polsce, co wynika z tego zaświadczenia, zwolnione jest wynagrodzenie wraz z dodatkami, otrzymywane przez syna Pani ... z Komisji Europejskiej. Zwolnieniu temu nie podlega jednak czynność polegająca na przekazaniu części otrzymywanej kwoty (dodatku socjalnego) na rzecz matki. Jest to odrębna czynność prawna dokonana między ww. osobami. Na podstawie akt sprawy nie jest możliwe jednoznaczne określenie rodzaju tej czynności, a także uznanie, że warunkiem wypłacania przedmiotowego dodatku jest przekazywanie go przez uprawnionego w całości członkowi rodziny. Jedną z czynności, w wyniku której Pani ... mogła otrzymywać opisaną we wniosku gotówkę, jest darowizna, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego.

Odnośnie zażalenia na postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego - organ odwoławczy orzeka na podstawie akt sprawy, nie prowadząc odrębnego postępowania odwoławczego i może dokonać rozstrzygnięcia wyłącznie w oparciu o przesłanki art. 14b § 5 pkt 1 Op. Biorąc pod uwagę powyższe należało uznać, że ww. zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie i orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY