Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: akcyza ( 212 )

 • Pytanie:
  Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo zaliczyć w całości wydatki poniesione na nabycie praw i obowiązków wspólnika ( komandytariusza ) w Spółce Komandytowej do kosztów uzyskania przychodów w momencie uzyskania przychodu z udziału w przychodach Spółki Komandytowej w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-50/07/KS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Przedmiotem sporu jest kwestia uznania czy wydatki związane z zawarciem umowy factoringu stanowią koszty bezpośrednio czy też pośrednio związane z uzyskaniem przychodu i czy można zaliczyć je w ciężar kosztów uzyskania przychodu 2006r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-52/07/MC wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Pytanie Spółki dotyczyło potwierdzenia, że: 1)w dacie poniesienia, określonej w art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszt uzyskania przychodów: wydatki związane z zaciągnięciem kredytu na zakup Udziałów (prowizja przygotowawcza), wydatki na sporządzenie aktu notarialnego ? umowy kupna Udziałów, wydatki na podatek od czynności cywilnoprawnych należny od umowy kupna Udziałów, który zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych obciąża Spółkę, wydatki związane z wyjazdem do miejsca zawarcia transakcji i wydatki na wycenę majątku uzasadniającą wycenę Udziałów, 2) wydatki na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie Udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki w dacie ich faktycznej zapłaty, 3)wydatki odpowiadające cenie kupionych Udziałów będą kosztem uzyskania przychodów w dacie zbycia tych Udziałów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/005-144/07/ICh wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) W odniesieniu do zakupionych produktów spożywczych na wyposażenie stoiska podczas targów farmaceutycznych czy zjazdów lekarzy należy uznać, że stanowią one część działalności reklamowej jaką jest uczestnictwo w targach czy zjazdach, a przez to stanowią koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./,

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-40/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) czy w związku z opisanym niżej stanem faktycznym, za prawidłowe należy uznać ustalenie wartości firmy dla celów podatkowych (zgodnie z treścią art. 16g ust. 2 w związku z art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w oparciu o wartość zobowiązań zaciągniętych w walutach obcych ustaloną w dniu dokonania wyceny (przyjmując kursy z dnia 30 września 2006 r.), na podstawie której została skalkulowana wartość przedmiotu aportu (przedsiębiorstwo) oraz nominalną wartość wydanych w zamian udziałów, pomimo iż dla celów rachunkowych transakcja zostanie rozliczona na podstawie kursów obowiązujących w dniu dokonania transakcji, 2) czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę poszczególnych składników majątkowych uprzednio wniesionych aportem w postaci przedsiębiorstwa (art. 55 k.c.), kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie wartość udziałów wydanych za te składniki majątkowe wraz z kosztami przejętych zobowiązań, odpowiadająca de facto wartości początkowej tych składników majątkowych (ustalonej zgodnie z treścią art. 16g ust. 10 w/w ustawy), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane do momentu transakcji sprzedaży.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-26/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy poprawnym jest rozliczanie różnic kursowych na rachunku walutowym, przy wycenie wpływów i rozchodów kursem średnim ogłaszanym przez NBP z dnia wpływu tych środków i rozchodu tych srodków ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 4218-0016/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  czy wydatki na wykupienie dla pracowników i członków ich rodzin pakietu świadczeń zdrowotnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-35/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka planuje kupować wódkę X od ?B-S? po określonej cenie, a następnie sprzedawać ten produkt z powrotem do producenta ( tj. B-S), po cenie wyższej uwzględniającej narzuconą przez siebie marżę, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W powyższej strukturze produkt w ogóle nie opuszczałby składu podatkowego ?B-S?, co pozwoliłoby na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniem towaru oraz jego transportem, a także zdecydowanie przyspieszało proces dystrybucji. Jednocześnie byłyby respektowane wszelkie zobowiązania wobec ?M?. W związku z powyższym Strona wnosi o udzielenie informacji, czy wydatki poniesione na zakup wódki X od ?B-S? w celu odsprzedaży będą mogły być zaliczane przez ?P-Z? do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-36/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  ponoszone przez Spółkę wydatki, na organizowanie dwojakiego rodzaju spotkań promocyjnych dla lekarzy, są kosztami reklamy i mogą w całości stanowić koszt uzyskania przychodów

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-43/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka planuje sprzedawać wódkę X do P-Z po określonej cenie, a następnie odkupować ten produkt po cenie wyższej, uwzględniającej narzuconą przez dystrybutora marżę, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Następnie Spółka dokonywałaby sprzedaży do odbiorców hurtowych. W powyższej strukturze produkt w ogóle nie opuszczałby składu podatkowego B-S, co pozwoliłoby na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniem towaru oraz jego transportem, a także zdecydowanie przyspieszało proces dystrybucji. Jednocześnie byłyby respektowane wszelkie zobowiązania wobec ?M?. W związku z powyższym Strona wnosi o udzielenie informacji, czy wydatki poniesione na odkupienie wódki X od P-Z w celu odsprzedaży będą mogły być zaliczane przez B-S do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-37/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  bank zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż w świetle dyspozycji art. 38b ustawy o PDOP wartość odpisu utworzonego zgodnie z MSR - 39 nie ma wpływu na wysokość kosztu podatkowego wykazywanego przez Bank na podstawie 38b w związku z art. 16 ust. 1 pkt 26, ust. 2a pkt 2, ust. 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f ustawy o PDOP, niezależnie od faktu czy jest ona wyższa, równa czy też niższa od wysokości określonej w opisany wcześniej sposób rezerwy celowej.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-16/07/GZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na nabycie usług przewozu osób oraz usług parkingowych związanych z wykonywaniem przez konsultantów obowiązków pracowniczych i z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli dokumentami zaświadczającymi nabycie tych usług są paragony fiskalne lub bilety parkingowe oraz oświadczenia konsultantów, z których wynika, że odbyte podróże i poniesione wydatki pozostają w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1472/ROP1/423-129/07/KUKM wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy do przekazanych nieodpłatnie gadżetów reklamowych (kubki, kalendarze, długopisy, smycze itp. z logo firmy) ma zastosowanie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0005/07/Int wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  czy poniesione wydatki związane z produkcją programu ?G. X? emitowanego na antenie, w tym usługa gastronomiczna świadczona przez firmę cateringową, są kosztem uzyskania przychodu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-20/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Dotyczy zaliczenia na podstawie art. 15 ust. 1 z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.), do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zielonych wokół zakładów Spółki.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/42181-0001/07/KMA wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Dotyczy stosowania przepisów art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą komplementariuszem spółki komandytowej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/4270-0010/07/KMA wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2007 r. ponoszone przez Spółkę wydatki na reklamę produktów leczniczych, stanowią w całości koszt uzyskania przychodu Spółki ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-30/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Co należy rozumieć pod pojęciami: ?spółdzielcze zasoby mieszkaniowe" oraz ?dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi" ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBP/E/4218-1-5/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  Czy na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ? w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r. - wydatki związane z zakupem usług transportowych udokumentowane fakturą z dnia 31.12.2006 r. (dotyczące usług wykonanych w grudniu 2006 r.) stanowią koszt podatkowy 2006r. ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0009/07/Int./AKK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy do środków trwałych w postaci budynków i budowli wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w grudniu 2006 r. stosuje się art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-20/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

2| 3| 4| 5| 6|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY