Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Co należy rozumieć pod pojęciami: ?spółdzielcze zasoby mieszkaniowe" oraz ?dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi"?

sygnatura: PBP/E/4218-1-5/07

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

data: 2007-06-22

słowa kluczowe:fundusz remontowy, spółdzielnie mieszkaniowe, zasoby mieszkaniowe, zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową ?S.", ul. ... ../.., ..-... E. na postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie Nr US.PD/423-1/MG/07 z dnia 29 marca 2007 r. uznające, iż stanowisko Spółdzielni co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie definicji ?spółdzielczych zasobów mieszkaniowych - jest nieprawidłowe,

zmieniam zaskarżone postanowienie i stwierdzam, że stanowisko Strony zawarte we wniosku z dnia 28.12.2006 r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, definiujące pojęcia:

 1. ?spółdzielcze zasoby mieszkaniowe", o których jest mowa w art. 16 c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozostające w ścisłym powiązaniu z pojęciem ?zasoby mieszkaniowe", stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczącego tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych poprzez odpis w ciężar kosztów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe,
 2. ?dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi", o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązującym od 1.01.2007 r. - jest nieprawidłowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?S." w E., wnioskiem z dnia 28 grudnia 2007 r. zwróciła się do Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółdzielnia funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy tworzy fundusz na remonty ?zasobów mieszkaniowych", poprzez odpis w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty odpisu na ten fundusz stanowią koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia wartość tych obiektów, jako środków trwałych sfinansowanych bezpośrednio z funduszu zasobowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych, umarza w ciężar tych funduszy. Ze względu na fakt, iż obowiązujące przepisy nie zawierają ustawowej definicji spółdzielczych zasobów mieszkaniowych Spółdzielnia przyjęła pojęcie spółdzielczych zasobów mieszkaniowych w brzmieniu wynikającym z Uchwały Nr 95 Rady Ministrów z dnia 27.04.1973 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych w ślad za pismem okólnym Nr 17 z dnia 27.08.1975 r., ogłoszonym w Informacjach i Komunikatach Nr 11 z 1975 r. przez Zarząd Centralny Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. W dalszej części wniosku Strona stwierdza, iż w wyniku zmian dokonanych w przepisach o rachunkowości od 1.01.2002 r. Spółdzielnia wprowadziła do ewidencji bilansowej prawo wieczystego użytkowania gruntu, traktując je, analogicznie jak grunty, jako składnik ?spółdzielczych zasobów mieszkaniowych".

Definiując natomiast pojęcie ?gospodarka zasobami mieszkaniowymi", o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wobec braku odmiennych unormowań, Strona kierowała się wytycznymi Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Działając na zasadzie ?praw nabytych" Spółdzielnia przyjęła analogiczne unormowania jakie wynikały z Uchwały Nr 8 Rady CZSBM z 12.10.1971 r. co do pojęcia ?gospodarka zasobami mieszkaniowymi" oraz koszty i dochody tej gospodarki".

Na tle powyższego stanu faktycznego Strona wystąpiła z następującymi pytaniami:

 1. co należy rozumieć pod pojęciem ?spółdzielcze zasoby mieszkaniowe", o których jest mowa w art. 16 c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozostającym w ścisłym powiązaniu z pojęciem ?zasoby mieszkaniowe", stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczącego tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych poprzez odpis w ciężar kosztów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 2. co należy rozumieć pod pojęciem ?dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi", o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym od 1.01.2007 r.?

Zdaniem wnioskodawcy, za ?spółdzielcze zasoby mieszkaniowe", uznać należy stanowiące własność Spółdzielni:

 • budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nichpomieszczeniami,
 • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane zadministrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynkówmieszkalnych,
 • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się w/w budynki,
 • grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów.

W ocenie Spółdzielni ?dochody gospodarki zasobami mieszkaniowymi" stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami tej działalności. Odnośnie zaś wyniku na działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej. Strona przytoczyła stanowisko Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 11.01.2006 r. sygn. akt II CSK 30/05 wypowiedział się, iż artykuł 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wyraża zasadę t/w. bezwynikowej działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej. Powyższe oznacza, że w działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej w ogóle nie występują pojęcia zysku ani nadwyżki bilansowej.

Do wniosku Spółdzielnia załączyła następujące dokumenty:

 1. kserokopię interpretacji prawnej w/s wieczystego użytkowania gruntów w spółdzielni mieszkaniowej opublikowaną w miesięczniku ?Rachunkowość" Nr 5 z 2002 r.,
 2. kserokopię decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 27.06.2006 r. Nr PDP/E/4218-1-4/06,
 3. kserokopię Uchwały Nr 8 Rady CZSBM z dnia 12.10.1971 r. w/s zasad gospodarki finansowej spółdzielni budownictwa mieszkaniowego,
 4. kserokopię wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11.01.2006 r., sygn. akt II CSK 30/05.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po dokonaniu oceny stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, postanowieniem z dnia 29 marca 2007 r. Nr US.PD/423-1/MG/07 uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w zakresie definicji ?spółdzielczych zasobów mieszkaniowych".

W uzasadnieniu postanowienia organ I instancji stwierdził, iż zarówno w przepisach o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest ustawowej definicji pojęcia zasobów mieszkaniowych. Pojęcia tego nie definiuje również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z póżn.zm.). Zasoby mieszkaniowe wyróżniają się od innych środków trwałych tym, że nie są amortyzowane, lecz podlegają - zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - umorzeniu w ciężar odpowiedniego funduszu.

Z uwagi na powyższe, do zasobów mieszkaniowych organ zaliczył środki trwałe mające odzwierciedlenie w funduszu udziałowym, wkładów mieszkaniowych i wkładów budowlanych. Jeżeli członkowie nabyli mieszkania na warunkach odrębnej własności, określonych w art. 18-27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wówczas ich wartość nie znajduje odzwierciedlenia w wymienionych funduszach i nie powinna figurować w ewidencji jako spółdzielczy zasób mieszkaniowy. Zgodnie z powyższym uznano, iż do spółdzielczego zasobu mieszkaniowego należy zaliczyć tylko te budynki, lokale, budowle i związane z nimi obiekty infrastruktury, które sfinansowane zostały z funduszu udziałowego oraz takie, których koszt wytworzenia był przyjmowany do kalkulacji odpłatności w postaci wkładów budowlanych (własnościowe prawo do lokalu) lub wkładów mieszkaniowych (lokatorskie prawo do lokalu). Stąd. jeżeli budynki, lokale. budowle i urządzenia przywołane przez Spółdzielnię we wniosku zostały sfinansowane w w w. sposób, ich umorzenie obciąża powyższe fundusze, a Spółdzielnia nalicza od nich odpis na fundusz remontowy. W tej sytuacji organ uznał za prawidłowe stanowisko Spółdzielni, iż spółdzielcze zasoby mieszkaniowe nie podlegają amortyzacji. Nie zgodził się natomiast ze stanowiskiem Strony, odnośnie amortyzacji gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów twierdząc, iż ww. nic podlegają amortyzacji na podstawie art. 16 c pkt 1 cyt. ustawy.

Odpowiadając na drugie pytanie Spółdzielni, zawarte we wniosku z dnia 28.12.2006 r., w zakresie dochodów spółdzielni mieszkaniowych uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdził. iż zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., zwolnione od podatku są jedynie dochody, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Wyłączone z dochodów wolnych od podatku zostały jednak dochody uzyskane z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy takie dochody zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?S." pismem z dnia 10 kwietnia 2007 r. złożyła zażalenie na postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie Nr US.PD/423-1/MG/07 z dnia 29 marca 2007 r.

W złożonym zażaleniu Strona wniosła o uchylenie w całości ww. postanowienia Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie i uznanie Jej stanowiska za prawidłowe. Zdaniem Spółdzielni, w zaskarżonym postanowieniu organ nie podał żadnej podstawy prawnej definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a przywołane w nim pojęcia wynikają z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 22.12.2006 r. znak: DD6-8213/WK/06/339/391, które nie stanowi urzędowej wykładni prawa. Ponadto Strona stwierdza, iż stanowiska wyrażone przez organ w uzasadnieniu postanowienia są ze sobą sprzeczne logicznie, gdyż określenie zasobów mieszkaniowych w pierwszej części uzasadnienia, nie jest tożsame z pojęciem zasobów użytym w dalszej części uzasadnienia.

W końcowej części zażalenia Spółdzielnia ponownie przywołała stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z dnia 11.01.2006 r. sygn. II CSK 30/05, z którego wynika, iż w spółdzielniach mieszkaniowych nie występuje pojęcie zysku ani nadwyżki bilansowej, zaś ewentualne nadwyżki przychodów nad kosztami odpowiednio zwiększają przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym.

Wraz z zażaleniem Strona złożyła następujące załączniki:

 1. kserokopię pisma Biura Ekspertyz i Organizacji Rachunkowości Joanna G. z 28.12.2001 r. skierowanego do Ministerstwa Finansów,
 2. kserokopię odpowiedzi Ministerstwa Finansów znak DR-RM/500-2-2/TZ/02 w/s wieczystego użytkowania gruntów w spółdzielniach mieszkaniowych.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie przesyłając zażalenie wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego, wniósł o utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia.

Organ II instancji pismem nr PBP/E/4218-1-5/07-1 z dnia 4 maja 2007 r. zawiadomił Spółdzielnię Mieszkaniową ?S." o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie materiałów i dowodów. Spółdzielnia z przysługującego Jej prawa skorzystała w dniu 9.05.2007 r.. wnosząc do protokołu, iż w terminie 7 dni ustosunkuje się do pisma Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 26.04.2007 r. W dniu 17.05.2007 r. do tut. organu wpłynęło pismo Spółdzielni Mieszkaniowej ?S." w którym Spółdzielnia ustosunkowując się do stwierdzeń zawartych w ww. piśmie z dnia 26.04.2007 r., podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zważył, co następuje:

Działalność spółdzielni mieszkaniowych regulują: ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm./ oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm./. Zgodnie z art. 1U § 1 ustawy Prawo spółdzielcze z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia nabywa osobowość prawną, co oznacza że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Ustosunkowując się do sformułowanych we wniosku z dnia 28.12.2006 r. pytań, uprzejmie wyjaśniam:

Ad. 1. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy. Odrębną ustawą do której odsyłają przepisy ustawy podatkowej są w szczególności przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakładające na spółdzielnie, stosownie do art. 6 ust. 3 w w. ustawy, obowiązek utworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych.

Stosownie do art. 16 c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, natomiast, zgodnie z art. 16 c pkt 2 tej ustawy, amortyzacji nie podlegają budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe, zwane środkami trwałymi.

Użyte w powyższym przepisie pojęcie spółdzielczych zasobów mieszkaniowych nic zostało zdefiniowane zarówno w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie mniej jednak, szerokie jego rozumienie obejmujące całość substancji lokalowej, tj. lokale mieszkalne i użytkowe wraz z infrastrukturą techniczną, znalazło potwierdzenie w powołanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową ?S." decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu z dnia 27.06.2006 r. Nr PDP/E/4218-1-4/06 jak i w przywołanych przez Stronę orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z dnia 08.11.1995 r. sygn. akt SA/Kr 622/95 oraz z dnia 16.10.1995 r. sygn. akt SA/Wr 152/95).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 cyt. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, co również wskazuje na na szerokie rozumienie pojęcia zasobów mieszkaniowych.

Stosownie do postanowień art. 1 ust. 2,3,5 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przedmiotem działalności spółdzielni może być:

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się ,w tych budynkach lokali mieszkalnych, spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
 2. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
 3. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
 4. działalność w zakresie obsługi i zarządzania nieruchomościami,
 5. działalność społeczna, oświatowa i kulturalna.

Jak wynika ze złożonego wniosku Spółdzielnia Mieszkaniowa ?S." zdefiniowała pojęcie ?spółdzielczych zasobów mieszkaniowych" w oparciu o § 8 Uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (M.P. Nr 25. poz. 151).

Po dokonaniu analizy wszystkich okoliczności sprawy tu!, organ uznał, że Spółdzielnia prawidłowo zdefiniowała pojęcie ?spółdzielczych zasobów mieszkaniowych", do których zaliczyła stanowiące własność Spółdzielni:

1) budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym (dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane itp.) oraz uzupełniające je budynki niemieszkalne (z wyposażeniem technicznym), jak:

 1. garaże wolnostojące i parkingi wielopoziomowe,
 2. budynki handlowo-usługowe,
 3. budynki osiedlowych warsztatów i zakładów konserwacyjno-remontowych,
 4. budynki administracji osiedlowych (biurowe i gospodarcze),
 5. kotłownic i hydrofornie wolnostojące,
 6. Obudynki dla osiedlowej działalności społeczno-wychowawczej,

2) urządzenie i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wymienione w pkt 1:

 1. zbiorniki - doły gnilne, szamba itp.,
 2. rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,.
 3. sieci elektroenergetyczne i telefoniczne,
 4. budowle inżynieryjne (studnie itp.),
 5. budowle komunikacyjne, jak: drogi, ulice, place, chodniki,
 6. ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, jak: zieleń, urządzenia do zabaw dziecięcych, mała architektura, otwarte miejsca postojowe dla samochodów, g) budowle sportowe jak: boiska, pływalnie, baseny itp., h) inne budowle jak: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia,

3) grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów.

W świetle powyższych przepisów prawnych w ocenie tut. organu naliczony przez Spółdzielnię fundusz na remonty od wszystkich lokali mieszkalnych i niemieszkalnych stanowi koszty uzyskania przychodów.

Zatem tut. organ uznaje za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy według którego naliczony przez Spółdzielnię Mieszkaniową ?S.", zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, fundusz na remonty ww. spółdzielczych zasobów mieszkaniowych (wszystkich lokali mieszkalnych i niemieszkalnych) będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustosunkowując się natomiast do wskazanego przez Stronę w zażaleniu przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z. dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, organ odwoławczy stwierdza, iż powyższy przepis, jako przepis szczególny do ustawy o rachunkowości, niewątpliwie określa sposób finansowania w spółdzielni środków trwałych, tworzenia funduszy oraz umorzenia wartości tych środków, jednak interpretacja jego korelacji z przepisami podatkowymi wykracza poza zakres prawa podatkowego.

Ad. 2. Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez spółdzielnię składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od członków spółdzielni oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni.

Należności te kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie lokali mieszkalnych, pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich, jak również koszty ich zarządu i administracji.

Uwzględniając charakter opłat oraz pokrywanych z nich kosztów, a także mając na uwadze treść pisma Ministerstwa Finansów znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391 z dnia 22.12.2006 r. uzasadnione jest rozumienie pojęcia ?zasoby mieszkaniowe", nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące sic poza nim, których istnienie jest niezbędno dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zasadne jest więc zaliczenie do zasobów mieszkaniowych:

1. budynków mieszkalnych wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nichpomieszczeniami, w szczególności takimi jak:

 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • aparaty do wymiany ciepła,
 • kotłownie i hydrofornie wbudowane,
 • klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,

2. pomieszczeń znajdujących się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związanych zadministrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynkówmieszkalnych, w szczególności:

 • budynków (pomieszczeń) administracji osiedlowej,
 • kotłowni i hydroforni wolnostojących,
 • osiedlowych warsztatów (zakładów) konserwacyjno-remontowych,

3. urządzeń i uzbrojenia terenów, na których znajdują się w/w budynki, w szczególności:

 • zbiorników- dołów gnilnych, szamb,
 • rurociągów i przewodów sieci wodno- kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej,
 • sieci elektroenergetycznych i telefonicznych,
 • budowli inżynieryjnych (studni ftp.),
 • budowli komunikacyjnych (jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki),
 • innych budowli i urządzeń związanych z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Tutejszy organ zauważa, że do 31.12.2006 r. obowiązywał przepis art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego, wolne od podatku dochodowego były dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów - w części przeznaczonej na cele związane /. utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne cele statutowe, z wyjątkiem działalności gospodarczej.

Począwszy od 1.01.2007 r. obowiązuje spółdzielnie mieszkaniowe art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 217, poz. 1589), stanowiący, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Związane z gospodarką mieszkaniową wpływy z opłat oraz pokrywane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1).

Nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta przez, spółdzielnię, ze źródeł o których mowa wyżej, stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany. Opodatkowaniu podlegać będą zatem dochody z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, tj. m.in. spółdzielnie mieszkaniowe. Działalnością taką jest, np. wynajmowanie lokali użytkowych, powierzchni reklamowych na budynkach, miejsc na dachach pod anteny satelitarne oraz telefonii komórkowej.

Mury budynków, dachy, garaże, inne pomieszczenia techniczne oraz wymienione powyżej budowle i urządzenia, znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, mieszczą się w pojęciu ?zasoby mieszkaniowe", o ile służą mieszkańcom lokali mieszkalnych w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkalnych. Natomiast w sytuacji, gdy spółdzielnia odpłatnie wynajmuje (dzierżawi) te powierzchnie lub pomieszczenia osobom trzecim (nawet, gdy są to członkowie spółdzielni mieszkaniowej), na cele związane z prowadzoną przez nie działalnością - uzyskuje dochody z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez spółdzielnię. W związku z tym dochody te podlegać będą opodatkowaniu - bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone.

Odnosząc się natomiast do stwierdzeń Strony, dotyczących pominięcia w piśmie Ministerstwa Finansów znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391 z dnia 22.12.2006 r. pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, które wg przepisów art. 42 ust. 1 ustawy o rachunkowości mieszczą się w działalności operacyjnej spółdzielni, organ odwoławczy wyjaśnia:

Za przychody podatkowe dla potrzeb wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych uznaje się:

 • z tytułu działalności gospodarczej - należne przychody, choćby nie zostały jeszcze opłacone, cojest zgodne z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
 • z innych tytułów niż działalność gospodarcza - zrealizowane przychody (zasada kasowa).

Natomiast, wg ustawodawcy, kosztami uzyskania przychodów, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochód zaś, stanowi różnicę między przychodami a kosztami ich uzyskania.

Dodać również należy, iż w wyroku z dnia 2.04.1996 r, SA/Ka 1405/95, POP 2/1998, poz. 56 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż ?Przychodami i kosztami mającymi wpływ na wysokość dochodu są tylko te, które zostały wyraźnie określone w ustawie podatkowej. Zapisy w księgach rachunkowych zatem nie mogą rozstrzygać o tym, co i kiedy jest dochodem oraz kosztem uzyskania przychodu".

W świetle powyższego, zasada wyrażona przez Sąd Najwyższy w przywołanym przez Stronę wyroku z dnia 11.01.2006 r. sygn. akt II CSK 30/05, o bezwynikowej działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej, nic ma w przedmiotowej sprawie zastosowania, gdyż wykracza poza zakres prawa podatkowego.

Oceniając zatem przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny na gruncie obowiązujących przepisów, należy uznać, że stanowisko zaprezentowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową ?S." w kwestii pojęcia dochodu spółdzielni mieszkaniowej uzyskanego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. - jest nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe ustalenia faktyczne i prawne Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie orzekł jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na niniejszą decyzję służy Stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 2. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie 30 dni od daty doręczenia tej decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu, Pl. Jagiellończyka 5, 82-300 Elbląg).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY