Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy stosowania przepisów art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą komplementariuszem spółki komandytowej.

sygnatura: PDI/4270-0010/07/KMA

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2007-06-14

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych, spółka komandytowa, udział

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD/423-34/MM/06 z dnia 1 grudnia 2006r., dotyczące stosowania przepisów art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą komplementariuszem spółki komandytowej.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30 sierpnia 2006r. Spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z prośbą o wyjaśnienie czy kwota 23.733,49zł przekazana przez nią na konto spółki komandytowej na pokrycie straty bilansowej będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że aktem notarialnym z dnia 4 kwietnia 2005r. została zawiązana a następnie zarejestrowana spółka komandytowa, której wspólnikami zostali Spółka z o.o. jako komplementariusz oraz dwie osoby fizyczne jako kamandytariusze. Obaj komandytariusze posiadają po 47% udziałów w nowoutworzonej spółce, zaś udział komplementariusza wynosi 6%. W ten sam sposób kształtuje się udział wspólników w zyskach. Za straty spółki ma zgodnie z umową odpowiadać w pełnej wysokości Spółka z o.o. W umowie zapisano również, że rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a pierwszy rok bilansowy kończy się 31.12.2005r.
W 2005r. spółka komandytowa wykazała przychody finansowe jedynie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3,80zł. Koszty za ten okres wyniosły natomiast 23.737,29zł i składały się nań m.in. wydatki na: wynagrodzenie wraz z narzutami, zakup i instalacja oprogramowania, czynsz za wynajem lokalu, opłaty i prowizje bankowe.

Zdaniem Spółki z o.o. kwota 23.733,49zł przekazana przez nią na konto spółki komandytowej na pokrycie jej straty bilansowej, nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodów.

Postanowieniem nr PD/423-34/MM/06 z dnia 1 grudnia 2006r. Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, uznał przedstawione w przedmiotowym wniosku stanowisko Jednostki za prawidłowe, stwierdzając, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Wyjaśnił, że dzięki skorzystaniu z prawa wynikającego z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, Spółka z o.o. może odnieść w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z prowadzeniem działalności spółki komandytowej w wysokości proporcjonalnej do udziałów w przedmiotowej spółce (6%),a zatem tylko taka wysokość wydatków będzie dla Spółki stanowić koszty uzyskania przychodów. A zatem kwota przekazana przez Spółkę z o.o. na pokrycie straty bilansowej nowo powstałej spółki komandytowej będzie stanowić koszty uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej 6% udziałów Spółki z o.o. w spółce komandytowej, natomiast pozostała część kwoty nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów Spółki.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu w wyniku dokonanej z urzędu weryfikacji ww. postanowienia Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, stwierdza, iż konieczne jest jego uzupełnienie i zmiana.

W sentencji przedmiotowego postanowienia, organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, wg którego środki przekazane na pokrycie straty bilansowej spółki komandytowej nie stanowią kosztów podatkowych, zaś w uzasadnieniu tego postanowienia wyjaśnił, że część tej kwoty, tj. w proporcji do posiadanych udziałów czyli 6%, będzie takim kosztem na podstawie art. 15 ust 1, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

Należy zatem stwierdzić, iż powyższe wyjaśnienie zawarte w uzasadnieniu jest nieprawidłowe, a ponadto pozostaje w sprzeczności z sentencją postanowienia, wobec czego ustosunkowując się do zapytania Spółki stwierdza się co następuje:

Stosownie do postanowień art. 5 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osoba prawną, (...) łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Zgodnie z art. 5 ust. 2 przedmiotowej ustawy, zasady wyrażone w ust.1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Tylko w taki sposób podatnik podatku dochodowego od osób prawnych może uwzględnić w swoim rachunku podatkowym skutki posiadania udziałów m.in. w spółce komandytowej. Na podstawie zapisów w księgach spółki komandytowej, osoba prawna, kierując się zapisami cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym art. 15 i 16, ustala przychody i koszty podatkowe oraz pozostałe elementy rachunku podatkowego, a następnie 6% tak ustalonych wielkości ujmuje w swoim rozliczeniu podatkowym.

Nie ma zatem znaczenia dla podatku dochodowego od osób prawnych, który ze wspólników zobowiązany jest zgodnie z umową spółki komandytowej do pokrywania jej strat i czy faktycznie poniósł z tego tytułu wydatki. Mimo więc tego, iż Spółka z o.o. zobowiązana jest zgodnie z umową do pokrycia straty spółki komandytowej, to ? zgodnie z ww. przepisem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? do swoich kosztów uzyskania przychodów Jednostka ta będzie mogła zaliczyć zgodnie z cyt. art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie 6% wydatków spółki komandytowej zakwalifikowanych jako koszt podatkowy wg tejże ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki przekazane na pokrycie straty bilansowej spółki komandytowej nie są zatem kosztem uzyskania przychodów Spółki z o.o. ani w części ani w całości, chociaż istotnie przynajmniej część z nich stanowi kasowy odpowiednik kosztów zaliczonych przez tę Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wg współczynnika 6%.

Wobec powyższego postanawia się jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji

Niniejsza decyzja interpretacyjna dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Zawarta w niej interpretacja nie jest wiążąca dla Jednostki, jednakże jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Na mocy art. 220 § 1, art. 221 i art. 223 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY