Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy wydatki na wykupienie dla pracowników i członków ich rodzin pakietu świadczeń zdrowotnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

sygnatura: 1401/BP-II/4210-35/07/JM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-07-19

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, świadczenia zdrowotne, wydatki na rzecz pracowników

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14b §5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17.05.2007 r. wniesionego przez Spółkę od postanowienia wydanego przez Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 08.05.2007 r. Nr 1473/893/KDO/423/30/07/JŻ w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

orzeka


- odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 08.05.2007 r. Nr 1473/893/KDO/423/30/07/JŻ i uznać stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2007 r. za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E


Pełnomocnik Spółki wystąpił z wnioskiem z dnia 12.02.2007 r. do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem, czy wydatki na wykupienie dla pracowników i członków ich rodzin pakietu świadczeń zdrowotnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./ - zwanej dalej ustawą.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza wykupić dla swoich pracowników i członków ich rodzin pakiet świadczeń medycznych, podpisując umowę z jedną z wyspecjalizowanych placówek medycznych. Podatnik otrzymywałby co miesiąc fakturę za opiekę medyczną, na której widniałaby jedna kwota. Kwota świadczenia przypadającą na jednego pracownika i członków rodziny, byłaby kwotą zryczałtowaną, płaconą bez względu na to czy pracownik i jego rodzina faktycznie korzystają ze świadczeń opieki medycznej. Spółka podaje, że w przypadku pakietu dla pracownika, kwota świadczenia wynosiłaby 95 zł i byłaby w całości pokrywana przez Spółkę.
W przypadku zaś pakietów rodzinnych, kwota świadczenia wynosiłaby 235 zł, z czego w wypadku pracowników pracujących u Podatnika powyżej 5 lat, cała kwota (tj. 235 zł) byłaby w całości pokrywana przez pracodawcę. Natomiast w przypadku pracowników mających staż pracy w Spółce do 5 lat, Podatnik pokrywałby połowę różnicy pomiędzy pakietem rodzinnym a pracowniczym tj. 70 zł (235 zł?95 zł = 140 zł  140 zł : 2 = 70 zł), resztę płaciłby pracownik. Spółka nie będzie miała możliwości zidentyfikowania, które osoby i w jakim zakresie korzystają z pakietu przysługujących im świadczeń medycznych. Strona zajmuje stanowisko, że wydatki na wykupienie pracownikom i ich rodzinom pakietu świadczeń medycznych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Na potwierdzenie powyższego, Pełnomocnik powołuje się na pismo Ministerstwa Finansów Nr PB3/GM-82133/298/05/1680 opublikowanego w 2006 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, dotyczącego do kosztów organizacji przez pracodawców imprez integracyjnych oraz na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.05.1999 r. /sygn. akt I SA/Wr 482/97/.


Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, w dniu 08.05.2007 r. wydał postanowienie Nr 14733/893/KDO/423/30/07/JŻ, w którym uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.
W uzasadnieniu stwierdził, że do dnia 31.12.2006 r. finansowanie świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę regulował art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na finansowanie świadczeń zdrowotnych pracowników przez pracodawcę, z wyjątkiem tych kosztów, do których ponoszenia zakład pracy był zobowiązany na podstawie kodeksu pracy lub innych ustaw. Od dnia 01.01.2007 r. przepis punktu 65 z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, został skreślony.
W związku z powyższym, organ I instancji uznał, że w omawianym przypadku, zastosowanie mają przepisy art. 15 ust. 1 w/w ustawy. Zatem, pośredni związek z przychodami Spółki będą miały jedynie wydatki ponoszone na rzecz swoich pracowników i one mogą stanowić koszt uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaś opłacanie świadczeń zdrowotnych dla członków rodziny pracowników, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na brak związku z przychodami Spółki.


Na powyższe postanowienie, Pełnomocnik w dniu 17.05.2007 r. (data wpływu: 21.05.2007 r.) złożył zażalenie, w którym zarzucił organowi I instancji naruszenie art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wniósł o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki, całości wydatków poniesionych na wykupienie dla swoich pracowników i ich rodzin pakietu świadczeń zdrowotnych. W uzasadnieniu Pełnomocnik stwierdził, iż w odniesieniu do wydatków poniesionych na wykupienie dla pracowników i członków ich rodzin świadczeń zdrowotnych spełnione są ustawowe przesłanki zaliczenia w/w wydatków do kosztów uzyskania przychodów, tj. związek przyczynowo ? skutkowy z przychodami i brak wyłączenia powyższych wydatków w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatkowo Pełnomocnik wskazuje, że objęcie opieką osób najbliższych ? członków rodzin, niewątpliwie zwiększy identyfikację pracowników ze Spółką, a pracownicy rzadziej będą korzystać ze zwolnień w pracy z tytułu opieki nad członkami rodziny. Lepszy stan zdrowia osób najbliższych pracowników, pozwoli im na lepszą koncentrację na wykonywanych ich obowiązków w pracy. W sytuacji niedoboru wykwalifikowanej kadry pracowniczej na polskim rynku pracy, wszelkie wydatki zwiększające identyfikacje pracowników oraz ich rodzin, winny zostać uznane za wydatki mające na celu ?zachowanie? i ?zabezpieczenie? źródła przychodów. Pełnomocnik uważa, że decyzja o zmianie pracy jest podejmowana przez pracowników wspólnie z członkami ich rodzin i dlatego racjonalnym działaniem, jest pozyskanie przychylności członków rodzin pracowników. Strona uważa, że zgodnie z linią orzeczniczą organów podatkowych, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione na sfinansowanie ?imprez integracyjnych? służące zwiększeniu identyfikacji pracowników z zakładem pracy, to tym bardziej zwiększenie takie wystąpi w przypadku zapewnienia przez pracodawcę opieki zdrowotnej o podwyższonym standardzie dla rodzin pracowników.


Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu wniesionego zażalenia, wydanego postanowienia i akt sprawy, stwierdza, co następuje:


Art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu od dnia 01.01.2007 r., za koszty uzyskania przychodów uznaje koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Zatem, aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, winien pozostawać w związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą Podatnika oraz nie może zostać wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy, jako koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodów.
Od dnia 01.01.2007 r., w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, brak jest wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków poniesionych na finansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników. Oznacza to, że wydatki także ponoszone przez pracodawcę mogą stanowić dla niego koszt uzyskania przychodów. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.02.2007 r. /sygn. akt III SA/Wa 4283/06/, w przypadku wydatków ponoszonych na rzecz pracowników, nie oznacza to ich automatycznej kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów. Nie powinno się bowiem zapominać o przesłankach warunkujących zaliczenie poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów.
Organ II instancji, odnosząc powyższe rozważania do stanu faktycznego w niniejszej sprawie zauważa, że wydatki ponoszone przez Spółkę na zapewnienie pracownikom opieki medycznej, będzie miało wpływ na poprawę stanu zdrowia pracowników, dzięki czemu ograniczeniu uległaby absencja w pracy z powodu choroby, co przedłożyłoby się na efektywność wykonywanej pracy. Zatem, ponoszone przez Podatnika wydatki, są związane w sposób pośredni z uzyskanymi przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej. Organ odwoławczy uznaje więc, że przedmiotowe wydatki stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dyrektor Izby Skarbowej nie podziela natomiast stanowiska Podatnika, że kosztem uzyskania przychodów mogą być również wydatki poniesione na wykupienie pakietu świadczeń medycznych dla członków rodzin pracowników. Nie są oni bowiem pracownikami Spółki, a zatem przedmiotowych wydatków nie można traktować jako kosztów pracowniczych. Organ II instancji uważa, że przedmiotowe wydatki, nie przekładają się na przychody Podatnika z prowadzonej działalności gospodarczej.
W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, wydatki ponoszone na zapewnienie opieki medycznej członkom rodziny pracowników, nie mają związku z przychodami Spółki oraz nie pozostają w związku z prowadzoną, działalnością gospodarczą Podatnika. Nie zostały, więc spełnione przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Organ odwoławczy, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zauważa, że Podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Zatem, Podatnik chcąc zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych, wydatki na zapewnienie pracownikom opieki medycznej, powinien dokonać podziału zbiorczej kwoty za na część stanowiącą koszt uzyskania przychodów (pracownik), jak i te niestanowiące takiego kosztu (członkowie jego rodziny).


Mając powyższe na uwadze, orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY