Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: akcyza ( 212 )

 • Pytanie:
  1) w świetle art. 16g ust. 13 i art. 16j ust. 3 pkt 1 ustawy ma prawo do wykazania Centrum otrzymanego w drodze aportu jako jeden środek trwały, będący środkiem trwałym używanym podlegającym amortyzacji, 2) w świetle art. 16h ust. 1 pkt 1 i art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy Spółka ma prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną do Centrum w wysokości 10% odpowiadającą okresowi 10 lat stanowiącemu minimalny okres amortyzacji Centrum i rozpocząć amortyzację Centrum począwszy od grudnia 2006 r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-22/07/TS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy w świetle postanowień przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu składek członkowskich oraz składek celowych ponoszonych na rzecz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT utworzonego i działającego w celu realizacji, przez tworzące go podmioty, obowiązków wynikających z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-10/07/TS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy do przekazywanych nieodpłatnie gadżetów reklamowych (kubki, kalendarze, długopisy, smycze itp. z logo firmy) ma zastosowanie przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0004/07/Int/AZB wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  dot. skutków podatkowych cesji umowy leasingu

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-27/07/KST wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka wniosła o wyjaśnienie, czy w opisanym stanie faktycznym dodatkowa opłata w wysokości 8% od kwoty pożyczki objętej wcześniejszą spłatą będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-13/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wydatki na zużycie kawy, herbaty, słodyczy podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą w klubach osiedlowych prowadzonych zgodnie ze statutem Spółdzielni są kosztami reprezentacji i tym samym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 4218-0004/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  dot. określenia wysokości przychodu i kosztu jego uzyskania, z tytułu objęcia udziałów w ?T-S? Sp. z o. o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności . Spółka objęła udziały w podwyższonym o kwotę 26.134.000 zł kapitale zakładowym ?T-S? Sp. z o. o. Przedmiotowe udziały pokryte zostały wkładem niepieniężnym ( aportem) w postaci własnych wierzytelności Spółki w stosunku do ?T-S?. Wierzytelności wniesione tytułem aportu stanowiły:? wierzytelności z tytułu pożyczek oraz roszczeń regresowych związanych ze spłaceniem przez Spółkę za ?T-S? zobowiązań tego podmiotu na łączną kwotę 23.417.332,36 zł,? wierzytelności z tytułu odsetek od wskazanej kwoty na łączną kwotę 2.716.667,64 zł. Spółka stwierdza, że wydatki kreujące przedmiotowe wierzytelności nie były przez nią rozpatrywane jako koszty uzyskania przychodów.W ramach rozliczenia podatkowego opisanej transakcji , Spółka w przyjętym rachunku podatkowym wykazała wyłącznie przychód-tożsamy z dochodem, związany z objęciem udziałów pokrytych wierzytelnościami z tytułu odsetek w kwocie 2.716.667,64 zł , za całkowicie neutralne podatkowo uznając udziały objęte w zamian za kapitał wnoszonych wierzytelności.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-15/07/EŻ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. kosztów związanych z reklamą produktów Spółki tj. reklamą produktów leczniczych. Zdaniem spółki w opisywanym stanie faktycznym, zakup żywności oraz napojów związanych z poczęstunkiem nie jest związany z reprezentacją, ale jest jednym z elementów składających się na reklamę produktu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-24/07/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) Czy nakłady Spółki związane z przebudową i rozbudową budynku biurowo- magazynowego należy zakwalifikować jako ulepszenie istniejącego budynku biurowo-magazynowego. 2) Czy częściowa likwidacja budynku biurowo - magazynowego umożliwi odniesienie w koszty nieplanowanego odpisu określonego od zlikwidowanej części. 3) Czy Spółka po dokonaniu ulepszenia ? ma prawo nadal stosować 10% stawkę amortyzacyjną przyjętą w momencie przyjęcia budynku biurowo ? magazynowego do ewidencji. 4) Czy o wartość elewacji aluminiowej z elementami szklanymi (wspólnej dla budynku biurowo ? magazynowego i dwóch hal) należy powiększyć wartość początkową budynku biurowo ? magazynowego i dwóch hal proporcjonalnie do powierzchni ścian budynków pokrytych tą elewacją.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-4/07/GZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) Czy Spółka może dokonać rozliczenia przedmiotowych transakcji dla potrzeb podatku CIT w sposób wynikowy tj. uwzględnić w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym dokonano potrącenia odpowiednio jedynie dochód bądź stratę z całej transakcji ? 2) Czy Spółka w swoich rozliczeniach podatkowych może wykazać jako koszt uzyskania przychodu kwotę wypłaconej nadwyżki korzyści ponad kwotę odszkodowania i innych należności od Pierwszego korzystającego ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-3/07/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż różnica pomiędzy kwotą spłaty pożyczki dokonaną w walucie polskiej, a wartością pożyczki udzielonej w walucie obcej zarachowaną w walucie polskiej na dzień jej zaciągnięcia ( wynikająca z różnicy kursu waluty obcej pomiędzy dniem zaciągnięcia i spłaty pożyczki ) nie realizuje różnic kursowych w rozumieniu przepisów podatkowych korygujących koszty/przychody podatkowe

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-9/07/KS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB2/4218-2/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Pytanie Spółki dotyczy kwestii uznania za koszt uzyskania przychodów należności nieściągalnych wynikających ze sprzedaży udziałów, które na podstawie przepisu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostały zarachowane jako przychód należny.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423?251/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Jak na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy kwalifikować wydatki ponoszone na opracowanie wniosku przez firmę doradczą oraz inne wydatki ponoszone przez spółkę związane z opracowaniem i złożeniem wniosku o uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej w przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana i gdy nie zostanie przyznana? Czy otrzymana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy? Czy świadczenia pieniężne wypłacone poborowym odbywającym służbę zastępczą należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a otrzymany zwrot tych wydatków do przychodów podatkowych, czy też traktować w ewidencji księgowej zarówno wydatki, jak i ich zwrot jako rozrachunki z podmiotem dokonującym zwrotu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P1-D/423-0019/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów oraz koszt utylizacji ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-8/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy ustalając limit wysokości kosztów na reprezentację i reklamę niepubliczną wynoszący 0,25% przychodów (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), powinien w ogólnej kwocie przychodów stanowiącej podstawę ustalania tego limitu uwzględnić również przychody osiągnięte z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-2/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  - dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu, do spłaty którego Spółka przystąpiła jako dłużnik solidarny.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBP/E/4218-1-2/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  Jak kwalifikować nakłady na inwestycje w nową infrastrukturę firmy poniesione na terenie strefy, gdy z infrastruktury tej korzysta się również przy wytwarzaniu produktów, których produkcję rozpoczęto po ustanowieniu strefy? Czy taka inwestycja ma wpływ na uznanie przychodów ze sprzedaży produktów wytwarzanych poza strefą za przychody uzyskane w strefie ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD3-4231-10/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  czy wydatek z tytułu przekazania syndykowi masy upadłości kwoty pieniężnej niezbędnej na zapłatę przez dłużnika należnego podatku VAT, który w ocenie syndyka jest wydatkiem na utrzymanie mienia, do którego pokrycia wierzyciel jest zobowiązany na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, może rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży przejętego zabezpieczenia.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-7/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p kwoty dopłat pracodawcy oraz kwoty wypłat ekwiwalentu dla osób uprawnionych winny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wartości, czy tylko w kwocie pomniejszonej o podatek VAT ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 4210-0003/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

3| 4| 5| 6| 7|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY