Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów?

sygnatura: IPB2/4218-2/07

autor: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

data: 2007-04-13

słowa kluczowe:integracja pracowników, koszty uzyskania przychodów, środek obrotowy

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22 stycznia 2007r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 16 stycznia 2007 r. Nr PSUS/PB-RI-PDP/423-304/P/302/06/MB/5544 stwierdzające, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2006 r., który wpłynął w dniu 16 października 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych jest nieprawidłowe ? Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia zaskarżone postanowienie i stwierdza, że stanowisko zaprezentowane przez podatnika we wniosku z dnia 12 października 2006r. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację spotkań integracyjnych dla pracowników, sfinansowanych ze środków obrotowych Spółki jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12 października 2006 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji komponentów dla przemysłu samochodowego (poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa). W celu utrzymania właściwej atmosfery pracy w zakładzie i poprawy efektywności wykonywanych przez pracowników zadań Spółka okazjonalnie organizuje dla pracowników spotkania integracyjne (pikniki dla ogółu załogi, spotkania okolicznościowe w ramach działów itp.). W trakcie takich spotkań pracownicy wymieniają się doświadczeniami, mają okazję lepiej poznać się wzajemnie oraz zawiązać nowe relacje, które pomagają podczas pełnienia codziennych zadań w zakładzie Spółki.Dzięki tym spotkaniom w załodze Spółki wzmacnia się poczucie wspólnoty i poprawia się efektywność pracy, na którą wpływa również zadowolenie i satysfakcja pracowników z wykonywanych zadań.W takim stanie faktycznym Spółka zwróciła się z zapytaniem czy finansowane ze środków obrotowych wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dla pracowników mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Przedstawiając własne stanowisko Spółka stwierdziła, że wydatki finansowane ze środków obrotowych na zorganizowanie imprezy integracyjnej winny stanowić koszt uzyskania przychodu. Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2007 r. Nr PSUS/PB-RI-PDP/423-304/P/302/06/MB/5544 Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Pismem z dnia 22 stycznia 2007 r. Spółka wniosła zażalenie na ww. postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji. W zażaleniu Spółka podtrzymała swoje stanowisko, przedstawione wcześniej we wniosku z dnia 12 października 2006 r., że wydatki sfinansowane ze środków obrotowych na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla pracowników jako powiązane z prowadzoną przez Spółkę działalnością winny stanowić koszt uzyskania przychodu.W zażaleniu podniesiono, że w identycznym stanie faktycznym, odmienne od zaskarżonego, rozstrzygnięcie podjął Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej (postanowienie z dnia 10 stycznia 2007 r. nr PDP/423-113/06/2205/2007).

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. ? określanej w dalszej części niniejszej decyzji skrótem: u.p.d.o.p.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wydatek podlega więc zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełnia określone w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. warunki, a zatem jeżeli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, czyli jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiągane przez podatnika przychody, ma związek z prowadzoną działalnością i jednocześnie nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Kosztami podatkowymi są również tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych (integracyjnych). Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery w pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą (podatnikiem), a przez to zwiększenie efektywności pracy. Tym samym, jeżeli ponoszone przez podatnika wydatki na organizację imprezy okolicznościowej (integracyjnej) spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeżeli jednak świadczenia realizowane w ramach imprezy okolicznościowej (integracyjnej) stanowić będą działalność socjalną, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, i nie zostaną sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to wówczas należałoby przyjąć, iż wydatki ponoszone na organizację takiej imprezy nie powinny podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych. Stosownie bowiem do art. 16 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p., wydatki ponoszone przez pracodawcę na działalność socjalną, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, również wówczas, gdy zostaną poniesione ze środków obrotowych.W tym stanie faktycznym i prawnym stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2006 r. należy uznać za prawidłowe.Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatków i organów kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.Decyzja niniejsza jest ostateczna. Na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY