Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy w świetle postanowień przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu składek członkowskich oraz składek celowych ponoszonych na rzecz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT utworzonego i działającego w celu realizacji, przez tworzące go podmioty, obowiązków wynikających z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

sygnatura: 1401/BP-II/4210-10/07/TS

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-05-02

słowa kluczowe:cel wydatku, koszty uzyskania przychodów, ochrona środowiska, składka członkowska

DECYZJA


Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 37 pkt c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. ?T? w Warszawie z dnia 12 lutego 2007 r. (bez znaku) uzupełnionego pismem z dnia 24 kwietnia 2007 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007r. Nr 1472/ROP1/423-366/06/RM w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.


orzeka


- zmienić postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 30 stycznia 2007 r. Nr 1472/ROP1/423-366/06/RM
- uznać stanowisko zawarte we wniosku Spółki z dnia 08 listopada 2006 r. za nieprawidłowe.


Uzasadnienie


?T? Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką lub ?T? ) pismem z dnia 08 listopada 2006 r. zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w następującym stanie faktycznym.
?T? prowadzi działalność polegającą m.in. na dystrybucji (sprzedaż hurtowa) sprzętu komputerowego. W związku z profilem działalności, obejmującym obrót sprzętem elektrycznym i elektronicznym, nałożono na Spółkę szereg obowiązków związanych z ochroną środowiska i odzyskiem zużytego sprzętu elektronicznego. Wymogi te wynikają z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 - dalej ZSEiE), która nakłada na podmioty wprowadzające do obrotu sprzęt m.in. takie obowiązki jak umieszczanie numerów rejestrowych na wystawianych fakturach dotyczących sprzętu, dołączanie do sprzętu informacji o masie, odpowiednie oznakowanie itp. Wymogi ustawy o ZSEiE, zawarte w przepisach art. 27 - 30, obejmują również m.in.. zorganizowanie i sfinansowanie odbierania zużytego sprzętu, przetwarzanie, odzysk w tym recykling, unieszkodliwianie zużytego sprzętu itp. Podmioty, na których ciążą powyższe obowiązki, zobowiązane są do ich realizacji na własny koszt.
Na podstawie art. 57 ustawy o ZSEiE podmiot wprowadzający sprzęt może zwolnić się z szeregu obowiązków w drodze przejęcia ich (na podstawie umowy) przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być tworzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej przez wprowadzających sprzęt do obrotu lub reprezentujące je związki pracodawców lub izby gospodarcze.
Spółka podjęła decyzję o realizacji części swoich obowiązków związanych z ochroną środowiska i odzyskiem zużytego sprzętu za pośrednictwem organizacji odzysku działającej i będącej własnością utworzonego w tym celu wraz z innymi podmiotami podlegającymi rygorom ustawy, Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT ( dalej Związek). Decyzja taka podyktowana została względami ekonomicznymi, bowiem przekazanie na Związek narzuconych ustawowo obowiązków umożliwia Spółce obniżenie kosztów.
Z działalnością Związku związana jest konieczność ponoszenia przez tworzące je podmioty wydatków przeznaczonych na działalność statutową Związku. Z tego względu ?T? oraz inni zrzeszeni przedsiębiorcy zobowiązani są do ponoszenia składek członkowskich na pokrycie kosztów bieżącej działalności Związku. Ponadto Związek może tworzyć Komitety zadaniowe, których celem jest realizacja i współpraca przy problemach merytorycznych. Członkowie Związku uczestniczący w pracach określonego Komitetu mogą być obciążani składkami o charakterze celowym. Kluczowym z punktu widzenia celów działania Związku jest realizacja zadań związanych z tworzeniem i uczestniczeniem jako akcjonariusz w organizacji odzysku przejmującej od zrzeszonych członków część obowiązków. W związku z tym członkowie Związku dotychczasowo zobowiązani byli do ponoszenia składek celowych dwukrotnie:
- składka celowa na wykup przez Związek 30 % akcji Organizacji Odzysku ?E?
oraz
- składka celowa na obsługę prawną związaną z przejęciem tych akcji.
?T? z uwagi na dalsze uczestnictwo w Związku obowiązana będzie do ponoszenia składek członkowskich na rzecz Związku oraz w przyszłości składek o charakterze celowym przeznaczonych na realizację celów statutowych Związku.
W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w świetle postanowień przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu składek członkowskich oraz składek celowych ponoszonych na rzecz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT utworzonego i działającego w celu realizacji, przez tworzące go podmioty, obowiązków wynikających z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?
Z obszernie przedstawionego stanowiska Spółki wynika, że składki ponoszone na rzecz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT stanowią w całości koszt uzyskania przychodu Spółki zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka stoi na stanowisku, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączający zaliczenie składek członkowskich nie będzie miał wobec Spółki zastosowania, a więc może ona w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki ponoszone na rzecz Związku z wszelkich tytułów tj. składki okresowe i celowe.
Argumentując stanowisko Spółka ponownie analizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, podnosząc, że uczestnictwo w Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego faktycznie staje się dla Spółki obowiązkowe. Spółka powołała się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31.01.1996 r. Sygn. akt S.A./Gd 2861/94, odnoszący się do zaliczenia składek na rzecz spółki wodno-ściekowej, wskazując, że ma zastosowanie w opisanym stanie faktycznym.


Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 30 stycznia 2007 r. Nr 1472/ROP1/423-366/06/RM uznał stanowisko wnioskodawcy w całości za nieprawidłowe.
W ocenie organu podatkowego, w przedstawionym stanie faktycznym we wniosku, nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzasadniając stanowisko stwierdzono, że z pisma Spółki nie wynika, żeby składki celowe były składkami, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy. Z istoty działania spółki akcyjnej (organizacji zrzeszającej podatnika) wynika, że Spółka akcyjna nie finansuje się poprzez pobieranie składek członkowskich, ale poprzez emisję akcji i prowadzenie działalności. Wpłaty okresowych składek dokonywane przez Spółkę nie stanowią jego kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy. Jako płacone okresowo nie mają związku z przychodem Spółki, który to związek musi być realny.


Spółka pismem z dnia 12 lutego 2007 r. uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2007 r. złożyła zażalenie na opisane wyżej postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wniesiono o potwierdzenie prawidłowości stanowiska Spółki co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków przedstawionych w stanie faktycznym.
W obszernym uzasadnieniu Spółka powtórzyła zawarty we wniosku stan faktyczny. Zarzuciła organowi pierwszej instancji lakoniczność postanowienia w zakresie wyjaśnień dotyczących prawidłowości zaliczania przez nią wydatków, z tytułu składek członkowskich ponoszonych na rzecz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym. Spółka wskazała, że przynależność jej do Związku Importerów nie jest efektem dobrowolności, ale realizacją postanowień ustawy o o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Spółka uzasadnia, że z ustawy wynika, iż cele swoje może realizować bądź samodzielnie, bądź poprzez organizacje odzysku tworzone zgodnie z treścią powyższej ustawy.
Podatnik wyjaśnia i prostuje stanowisko Naczelnika Urzędu, iż ?T? nie wpłaca żadnych składek członkowskich na rzecz spółki akcyjnej zajmującej się recyklingiem, lecz na rzecz współtworzonego przez ?T? oraz innych wymienionych w stanie faktycznym importerów Związku Importerów i Producentów.
Spółka nie zgadza się również, że składki członkowskie płacone na rzecz Związku nie będą stanowiły dla Spółki kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy. Według Spółki istnieje związek między kwotą płaconych składek a osiąganym przychodem.


Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu zażalenia Spółki, przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz interpretacji przepisów prawa podatkowego zawartej w postanowieniu, będącej przedmiotem zażalenia stwierdza, co następuje:


Zgodnie z art. 15. ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. Do dnia 31 grudnia 2006 r. treść art. 15 ust. 1 była następująca ?kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1?.
Zmiana treści przepisu ma jedynie charakter uściślający i oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.
W myśl art. 16 ust. 1 pkt 37 ww. ustawy o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

  1. składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej, z tym że górną granicę składki określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej,
  2. (skreślony),
  3. składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.


Ze stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność obejmującą obrót sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zobligowana jest do przestrzegania wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z art. 57 ustawy o ZSEiE organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest spółką akcyjną utworzoną przez wprowadzających sprzęt lub reprezentujące ich związki pracodawców lub izby gospodarcze w celu realizacji określonych w ustawie obowiązków przejętych na podstawie umów od wprowadzających sprzęt, z zastrzeżeniem ust. 3. Pkt 2 tego przepisu zaś stanowi, że akcjonariuszami organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 1.
Przepis ten daje możliwość Spółce jak również innym przedsiębiorcom tej branży możliwość zwolnienia się z szeregu obowiązków w drodze przejęcia ich (na podstawie umowy) przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być tworzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej przez wprowadzających sprzęt lub reprezentujące je związki pracodawców lub izby gospodarcze.
Spółka ?T? podjęła decyzję o realizacji części swoich obowiązków związanych z ochroną środowiska i odzyskiem zużytego sprzętu za pośrednictwem organizacji odzysku działającej i będącej własnością utworzonego w tym celu wraz z innymi podmiotami podlegającymi rygorom ustawy, Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT. Decyzja taka podyktowana została względami ekonomicznymi, bowiem przekazanie na Związek narzuconych ustawowo obowiązków umożliwia Spółce obniżenie kosztów.
Z działalnością Związku związana jest konieczność ponoszenia przez tworzące je podmioty wydatków przeznaczonych na działalność statutową Związku. Z tego względu ?T? oraz inni zrzeszeni przedsiębiorcy zobowiązani są do ponoszenia składek członkowskich na pokrycie kosztów bieżącej działalności Związku.

W postanowieniu Naczelnik Urzędu stwierdził, że w wyżej opisanej sprawie nie mają zastosowania przepisy art. 15. ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dyrektor Izby Skarbowej nie podziela tego stanowiska i jest zdania, że wymienione przepisy znajdują zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37 pkt c) ustawy o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Warunki przepisu zostały spełnione. Spółka ?T? przynależy do organizacji tj. Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT, do którego przynależność jej nie jest obowiązkowa, ale organizacja ta zrzesza przedsiębiorców, działających na podstawie odrębnej ustawy tj. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). Dyrektor Izby Skarbowej nie zgadza się ze stanowiskiem Spółki, iż członkostwo w Związku należy traktować jako przynależność obowiązkową. Nie wynika to w sposób bezpośredni z żadnego przepisu prawa. Zgodnie z ustawą o ZSEiE Spółka może wykonywać obowiązki zorganizowania i sfinansowania odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i jego ewentualnej utylizacji, w jeden ze sposobów przewidzianych w ustawie.
W świetle wyżej opisanej sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie potwierdza stanowiska Spółki zawartego we wniosku z dnia 08 listopada 2006 r., wyjaśniając, iż składki członkowskie dokonywane przez Spółkę stanowią, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 37 pkt c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt uzyskania przychodów.
Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie potwierdza również stanowiska Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zawartego w zaskarżonym postanowieniu i orzeka jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY