Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak kwalifikować nakłady na inwestycje w nową infrastrukturę firmy poniesione na terenie strefy, gdy z infrastruktury tej korzysta się również przy wytwarzaniu produktów, których produkcję rozpoczęto po ustanowieniu strefy? Czy taka inwestycja ma wpływ na uznanie przychodów ze sprzedaży produktów wytwarzanych poza strefą za przychody uzyskane w strefie ?

sygnatura: PD3-4231-10/07

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2007-03-29

słowa kluczowe:infrastruktura, nakłady, specjalna strefa ekonomiczna

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23 stycznia 2007 r. ?A.? Sp. z o.o. w F. na postanowienie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, znak RO/423-59/06 z dnia 16.01.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia w części wnioskowanej.

Wnioskiem z dnia 13.10.2006 r. Spółka z o.o. ?A.? w F. zwróciła się do Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z sześcioma pytaniami dot. korzystania z ulg w podatku dochodowym od osób prawnych z tyt. działalności w starachowickiej specjalnej strefie ekonomicznej.

Postanowieniem znak RO/423-59/06 z dnia 16.01.2007 r. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, udzielił Spółce interpretacji dot. konsekwencji podatkowych w zakresie problematyki zawartej w zadanych pytaniach. Organ pierwszej instancji w postanowieniu nie potwierdził stanowiska Spółki ?A.? dot. problematyki ujętej w pytaniu nr 3 i 5 z wniosku z dnia 16.10.2006 r.

Pismem znak AG/745/2007 z dnia 23.01.2007 r. Podatnik wniósł zażalenie na w/w postanowienie Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w części dot. w/w zapytania nr 3. W zażaleniu Podatnik zarzuca, że Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach nie odniósł się wprost do sytuacji i argumentów przedstawionych przez podatnika w zapytaniu. Kwestią niezrozumiałą dla Spółki jest powołanie w zaskarżonym postanowieniu przepisów art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w powiązaniu z § 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka podaje, że nie prowadzi działalności w strefie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka prosi o ponowne przeanalizowanie opisanego problemu.

W wyniku rozpatrzenia zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej Kielcach zważył, co następuje:

Jak wynika z wniosku Spółki z dnia 13.10.2006 r. ?A.? Sp. z o.o. w F. uzyskała zezwolenie z dnia 04.09.2006 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ?Starachowice? podstrefa ?Końskie?. Podstrefa utworzona jest na terenie istniejącego, czynnego zakładu produkcyjnego. W pytaniu nr 3 Spółka zwróciła się o wyjaśnienie jak kwalifikować nakłady na inwestycje w nową infrastrukturę firmy, laboratoria oraz magazyny wspólne dla wszystkich produktów.

Jak wynika z treści pisma Spółka na terenie strefy poniosła nakłady inwestycyjne w nową infrastrukturę firmy tj. laboratoria oraz magazyny, z których korzysta się wspólnie przy wytwarzaniu produktów produkowanych już przed utworzeniem strefy jak i tych, których produkcję rozpoczęto po ustanowieniu strefy. Zdaniem Spółki inwestycje te należy uznać za zrealizowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a wszystkie koszty wynikłe z eksploatacji środków trwałych powstałych w wyniku ich realizacji tj. amortyzacja i koszty remontów, rozliczyć proporcjonalnie do struktury sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej w całości przychodów.

Postanowieniem z dnia 16.01.2007 r. znak RO/423-59/06 Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, uznał stanowisko Spółki m.in. w zakresie pytania nr 3 za nieprawidłowe.

Udzielając odpowiedzi w tej części organ pierwszej instancji powołał przepisy § 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 222 poz. 2253 ze zm.).

Spółka w zażaleniu kwestionuje zasadność powołania tych przepisów w przedmiotowej sprawie. Jak wynika z treści zażalenia Spółka ?A.? podnosi, że nie prowadzi działalności w strefie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zacytowane przepisy, zdaniem Spółki, dotyczą podziału dochodu związanego ze sprzedażą produktu wytworzonego jedynie częściowo na terenie SSE.

Zgodnie z przepisami § 5 ust. 3 i 4 wym. rozporządzenia zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3 przepisy art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.

Podkreślić należy, że dokonując interpretacji prawa podatkowego organ obowiązany jest oprzeć się na stanie faktycznym przedstawionym w zapytaniu jednostki. W piśmie z dnia 13.10.2006r. Spółka kilkakrotnie powołała się na produkcję wykonywaną poza strefą. W tej sytuacji organ pierwszej instancji prawidłowo powołał odpowiednie przepisy § 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Jednocześnie organ odwoławczy wyjaśnia, że jeśli Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, to przepisy powyższe nie będą, miały zastosowania.

W świetle powyższego brak jest podstaw do uznania zarzutu postawionego w zażaleniu dot. zastosowania w przedmiotowym zagadnieniu przepisu art. 11 ustawy o podatku dochodowym w powiązaniu z § 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach orzekł jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY