Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy poprawnym jest rozliczanie różnic kursowych na rachunku walutowym, przy wycenie wpływów i rozchodów kursem średnim ogłaszanym przez NBP z dnia wpływu tych środków i rozchodu tych srodków ?

sygnatura: 4218-0016/Int./07

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-07-11

słowa kluczowe:rachunek walutowy, różnice kursowe

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z dnia 26.06.2007r. Nr I/415-40.1-416/07/ZDB, którym uznano za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Jednostkę w złożonym wniosku z dnia 29.05.2007r. (data wpływu do Urzędu ? 30.05.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie różnic kursowych na rachunku walutowym.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

W związku z uzyskanym postanowieniem interpretacyjnym Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 18.05.2007r. Nr I/415-20-378-07/ZDB Spółka wystąpiła z wnioskiem z dnia 29.05.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada rachunki walutowe w kilku bankach na terenie kraju, na które wpływają zapłaty od kontrahentów zagranicznych za sprzedane wcześniej towary. Ze środków tych dokonuje również zapłat za zakupione towary i usługi dla kontrahentów zagranicznych. Banki ustalają swoje kursy bankowe i jest możliwość zastosowania do przeliczeń waluty kursów stosowanych przez bank przy rozliczeniach dewizowych tj. kursu kupna z dnia wpływu walut na rachunek walutowy i kursu sprzedaży z dnia zapłaty zobowiązania. Na podstawie odpowiedzi udzielonej w postanowieniu z dnia 18.05.2007r. Nr I/415-20-378/07/ZDB Spółka powzięła wniosek, iż poprawnym jest rozliczanie różnic kursowych na rachunku walutowym, przy wycenie wpływów i rozchodów kursem średnim ogłaszanym przez NBP z dnia wpływu tych środków i rozchodu tych środków.

Postanowieniem z dnia 26.06.2007r. Nr I/415-40.1-416/07/ZDB Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznał stanowisko Strony za prawidłowe twierdząc, iż zgodnie z art. 15a ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku Spółki z dnia 29.05.2007r. oraz z treścią postanowienia z dnia 26.06.2007r. Nr I/415-40.1-416/07/ZDB, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, iż zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa, w związku z czym ? na mocy art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej ? podlega ono zmianie.

Zgodnie z treścią art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. ? dalej updop) różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Art. 15a ust. 2 pkt 3 updop stanowi, iż dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5. Natomiast ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 (art. 15a ust. 3 pkt 3 updop).

Stosownie zaś do postanowień art. 15a ust. 4 updop jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych, o których mowa wyżej, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (art. 15a ust. 5 updop).

Mając na uwadze wymienione przepisy prawa podatkowego należy przyjąć, iż

  • wpływy na rachunek walutowy jako zapłata za sprzedane towary Spółka winna przeliczyć według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia otrzymania należności, którym w świetle przedstawionego stanu faktycznego będzie kurs kupna banku prowadzącego rachunek Spółki, na który wpłynęła waluta,
  • wypływy z rachunku walutowego posiadanych środków walutowych jako zapłata za zakupione towary i usługi Spółka winna wyceniać według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia zapłaty, którym w świetle przedstawionego stanu faktycznego będzie kurs sprzedaży banku obsługującego Jednostkę.

Zatem rozliczanie przez Spółkę różnic kursowych na rachunku walutowym, przy wycenie wpływów i rozchodów kursem średnim ogłaszanym przez NBP z dnia wpływu tych środków i rozchodu tych środków, w sytuacji istnienia możliwości zastosowania do przeliczeń waluty kursów stosowanych przez bank, z którego usług Spółka korzysta - należy uznać - za nieprawidłowe.

Ponadto nadmienia się, iż stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ? interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 nie jest wiążąca dla podatnika.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY