Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Spółki dotyczyło potwierdzenia, że:
1)w dacie poniesienia, określonej w art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszt uzyskania przychodów: wydatki związane z zaciągnięciem kredytu na zakup Udziałów (prowizja przygotowawcza), wydatki na sporządzenie aktu notarialnego ? umowy kupna Udziałów, wydatki na podatek od czynności cywilnoprawnych należny od umowy kupna Udziałów, który zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych obciąża Spółkę, wydatki związane z wyjazdem do miejsca zawarcia transakcji i wydatki na wycenę majątku uzasadniającą wycenę Udziałów,
2) wydatki na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie Udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki w dacie ich faktycznej zapłaty,
3)wydatki odpowiadające cenie kupionych Udziałów będą kosztem uzyskania przychodów w dacie zbycia tych Udziałów.

sygnatura: 1401/BP-I/005-144/07/ICh

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-07-03

słowa kluczowe:akt notarialny, cel wydatku, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, koszty uzyskania przychodów, nabycie udziałów, odsetki od kredytu, podatek od czynności cywilnoprawnych, potrącalność kosztów, rażące naruszenie prawa

DECYZJA


Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Izby Skarbowejw Warszawie

  • zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z dnia 19.03.2007r. Nr 1449/42/AP/Inter.8/2007/GA w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki i uznaje stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2007r. za nieprawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Wnioskiem z dnia 29 stycznia 2007r. A Sp. z o. o. zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.
Wg przedstawionego stanu faktycznego Wnioskująca w styczniu 2007r. zawarła, w formie aktu notarialnego, umowę kupna udziałów w innej spółce kapitałowej (?Udziały?). W tym samym miesiącu Spółka poniosła następujące koszty:
? wydatki na zapłatę zbywcy wynagrodzenia za Udziały,
? wydatki związane z zaciągnięciem kredytu na zakup Udziałów (prowizja przygotowawcza),
? wydatki na sporządzenie aktu notarialnego ? umowy kupna Udziałów,
? wydatki na podatek od czynności cywilnoprawnych należny od umowy kupna Udziałów,
? wydatki związane z wyjazdem do miejsca zawarcia transakcji,
? wydatki na wycenę majątku spółki, której Udziały zostały kupione.
Ponadto, w 2007 roku i latach następnych, Spółka będzie ponosiła dalsze wydatki związanez zaciągnięciem kredytu na zakup Udziałów (odsetki na rzecz kredytodawcy).

Pytanie Spółki dotyczyło potwierdzenia, że:

  1. w dacie poniesienia, określonej w art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszt uzyskania przychodów: wydatki związane z zaciągnięciem kredytuna zakup Udziałów (prowizja przygotowawcza), wydatki na sporządzenie aktu notarialnego ? umowy kupna Udziałów, wydatki na podatek od czynności cywilnoprawnych należny od umowy kupna Udziałów, który zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych obciąża Spółkę, wydatki związane z wyjazdem do miejsca zawarcia transakcji i wydatki na wycenę majątku uzasadniającą wycenę Udziałów,
  2. wydatki na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie Udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki w dacie ich faktycznej zapłaty,
  3. wydatki odpowiadające cenie kupionych Udziałów będą kosztem uzyskania przychodów w dacie zbycia tych Udziałów.


Postanowieniem z dnia 19 marca 2007r. Nr 1449/42/AP/Inter.8/2007/GA Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa ? Śródmieście potwierdził stanowisko Spółki. W uzasadnieniu organ pierwszej instancji powołując się na przepis art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych potwierdził, że odsetki od kredytów i pożyczek stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie zapłaty, natomiast w zakresie pozostałych wydatków wskazanych w zapytaniu, a dotyczących nabycia Udziałów, Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, iż przedmiotowe wydatki należy podzielić na wydatki bezpośrednio i pośrednio warunkujące nabycie przedmiotowych Udziałów. Powołując się na art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy stwierdzono, że wydatki na objęcie lub nabycie udziałów stanowią koszty uzyskania przychodóww momencie ich zbycia. W tym miejscu Organ stwierdził, że określenie ?wydatki na nabycie udziałów? dotyczy wydatków bezpośrednio warunkujących ich nabycie, np. cena za Udziały, opłaty notarialne, opłata skarbowa, prowizja maklerska, wpłaty na kapitał zakładowy spółki. W dalszej części uzasadnienia Naczelnik wskazał wydatki, które jako pozostające w związku z przychodem spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia i zaliczył do nich wydatki związane z zaciągnięciem kredytu na zakup Udziałów (prowizja przygotowawcza), wydatkina sporządzenie aktu notarialnego ? umowy kupna Udziałów, wydatki na podatek od czynności cywilnoprawnych należny od umowy kupna Udziałów, wydatki związane z wyjazdem do miejsca zawarcia transakcji i wydatki na wycenę majątku spółki, której Udziały zostały kupione.


W powyższych twierdzeniach należy zauważyć oczywistą sprzeczność, bowiem te same wydatki zostały przez Naczelnika Urzędu Skarbowego uznane jednocześnie za wydatki bezpośrednioi pośrednio warunkujące nabycie Udziałów.


W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowieniem z dnia 21.05.2007r.Nr 1401/BP-I/005-144/07/ICh wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany wskazanego wyżej postanowienia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa ? Śródmieście z dnia 19.03.2007r. Nr 1449/42/AP/Inter.8/2007/GA.


Po przeanalizowaniu stanu faktycznego zawartego we wniosku, zapytania Spółki oraz postanowienia Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa ? Śródmieście, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje:


W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Przy czym zwrot ?w celu? oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związkuz prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów. A zatem przy kwalifikowaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek ? poza wyraźnie wskazanymiw ustawie ? wymaga nie tylko oceny pod kątem czy jego poniesienie miało związek z konkretnym przychodem, ale także z punktu widzenia racjonalności określonego działania dla osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu.
Analizując przepisy mające zastosowanie w sprawie oraz powołane w postanowieniu należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów, akcji, innych papierów wartościowych. Ustawodawca jednakże uznał, że wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów, akcji, innych papierów wartościowych.
Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnia, że zawarty w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy zwrot ?wydatkina objęcie lub nabycie? dotyczy wydatków bezpośrednio warunkujących nabycie udziałów lub akcji tj. takich, bez których poniesienia skuteczne nabycie tych udziałów lub akcji nie byłoby możliwe. Do typowych wydatków bezpośrednio związanych z nabyciem akcji lub udziałów należy zaliczyć zapłaconą cenę udziałów, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego, itp. Taki pogląd ukształtował się również w orzecznictwie NSA (patrz wyrok z dnia 07.09.2004r., FSK 324/2004).
Ustawodawca, w przepisach omawianej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawarł również regulację dotyczącą terminu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków. Dyspozycja zawarta w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesionew latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniemust. 4b i 4c.
Natomiast zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 15 ust. 4d koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. W ust. 4e omawianego artykułu ustawodawca wyjaśnił, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowoduw przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Reasumując, należy stwierdzić, że poniesione przez Spółkę wydatki:

  • na zapłatę zbywcy wynagrodzenia za Udziały,
  • na sporządzenie aktu notarialnego ? umowy kupna Udziałów,
  • na podatek od czynności cywilnoprawnych należny od umowy kupna Udziałów,

stanowią ?wydatki na objęcie lub nabycie? Udziałów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, i zgodnie z dyspozycją tego przepisu są kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów.
Pozostałe wydatki wskazane we wniosku Strony o interpretację przepisów prawa podatkowego,a mianowicie wydatki związane z zaciągnięciem kredytu na zakup Udziałów (prowizja przygotowawcza), wydatki związane z wyjazdem do miejsca zawarcia transakcji oraz wydatkina wycenę majątku spółki, której Udziały zostały kupione, jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, stanowią koszty uzyskania w dacie ich poniesienia określonej w art. 15 ust. 4e ustawyo podatku dochodowym od osób prawnych.



Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdza stanowisko zarówno Spółki,jak i organu pierwszej instancji, że wydatki na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie Udziałów, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty.



Wobec tego, że postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa ? Śródmieście zawiera sprzeczne ze sobą stwierdzenia i rażąco narusza prawo w ten sposób, że jego treść pozostaje w wyraźnej sprzeczności z treścią wyżej powołanego art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.
Mając powyższe na względzie należało orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY