Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy sprawy zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.), do kosztów uzyskania przychodów dofinansowania do studiów licencjackich.

sygnatura: PDI/4270-0015/07/I/KB

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2007-08-03

słowa kluczowe:dofinansowanie, dokształcanie, koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych, podnoszenie kwalifikacji

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 i 207 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.z 2005 r. nr 8 poz. 60) zmienia z urzędu interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 25.05.2007 r. nr PD-P/423-3/07 w sprawie zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.), do kosztów uzyskania przychodów dofinansowania do studiów licencjackich.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 27.02.2007 r., uzupełnionym pismem z dnia 08.05.2007r. i z dnia 14.05.2007 r. Jednostka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji, czy częściowe sfinansowanie przez Nią kosztu studiów licencjackich pracownika zajmującego stanowisko inspektora ds. administracyjnych, studiującego na kierunku politologia, można zaliczyć do kosztów uzyskania prowadzonej przez Nią działalności.

Zdaniem Jednostki kierunek politologia nie wykazuje bezpośredniego związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych na stanowisku ds. administracyjnych, a koszt częściowo dofinansowanych przez Jednostkę studiów licencjackich o tym kierunku nie ma bezpośredniego związku z Jej działalnością oraz osiągniętym przychodem.

Organ pierwszej instancji, postanowieniem z dnia 25.05.2007 r. nr PD-P/4233/07 stwierdził, że stanowisko Jednostki zawarte we wniosku nie jest prawidłowe. Powołując się na przepisy art. 15 ust.l i art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54 pos.654 ze zm.), stwierdził, że jeżeli nowe kwalifikacje nabyte przez pracownika są potrzebne lub mają być wykorzystane w przyszłości i mają lub mogą mieć związek z osiąganymi przez podatnika przychodami, to poniesione w tym celu wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Kierunek politologia obejmuje swym programem zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i marketingu, dlatego też zdaniem organu I instancji, pracownik może zdobytą wiedzę wykorzystać na zajmowanym stanowisku inspektora ds. administracyjnych.

Tut. organ po rozpatrzeniu sprawy stwierdził, iż przedmiotowe postanowienie wymaga zmiany, bowiem sprzeczne jest z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z w/w art. 15 ust. 1, i uwzględniając treść art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych generalnie można przyjąć, że podnoszenie kwalifikacji pracowniczych ma wpływ na osiągane przychody i może być zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodów . Jednakże aby mogło to nastąpić, koszty te muszą mieć ścisły związek z zakresem obowiązków powierzonych pracownikowi wynikających ze stosunku pracy oraz charakteru działalności pracodawcy. W przedmiotowej sprawie, Spółdzielnia stwierdza, że kierunek studiów politologia nie wykazuje bezpośredniegozwiązku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych na stanowisku inspektora ds. administracyjnych. Wobec tego brak jest podstaw do twierdzenia przeciwnego, ponieważ to Jednostka jako pracodawca ustala zakres obowiązków i czynności wykonywanych na określonym stanowisku pracy, kwalifikacje jakich wymaga i ewentualną zasadność ich podnoszenia czy też decyduje o celowości uzyskanie przez pracownika nowych kwalifikacji dla Jej działalności. Zatem w związku z twierdzeniem , iż kierunek studiów politologia nie ma związku z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku inspektora ds. administracyjnych , brak jest podstaw do uznania, w myśl w/w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, iż wydatki na częściowe sfinansowanie tych studiów stanowią koszty uzyskania przychodów .

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż stanowisko organu pierwszej instancji jest nieprawidłowe i postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Zawarta w niej interpretacja nie jest wiążąca dla Jednostki, jednakże jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY