Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wypłacone dla studenta budownictwa zgodnie z zawartą umową stypendialną stypendium wraz z kwotą podatku jest kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r., jako wydatek poniesiony w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów ?

sygnatura: 4218-0020/Int./07

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-09-27

słowa kluczowe:stypendia

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. ? o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) ? po rozpatrzeniu zażalenia Strony z dnia 18.07.2007r. (wpływ do Izby Skarbowej ? 30.07.2007r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 09.07.2007r. Nr U.S.I/3.415-21/2007, którym uznano za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Jednostkę w złożonym wniosku z dnia 14.05.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Wnioskiem z dnia 14.05.2007r. Spółka wystąpiła do organu I instancji o udzielenie interpretacji w zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Stan faktyczny sprawy oraz prezentowane przez Spółkę stanowisko przedstawia się następująco.

W celu zapewnienia sobie wystarczającej liczby specjalistów w zakresie działalności stanowiącej główne źródło przychodów, Spółka w dniu 20 kwietnia 2007r. zawarła umowę stypendialną ze studentem ostatniego roku budownictwa lądowego.

W ocenie Jednostki wypłacone stypendium wraz z kwotą podatku jest kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r., jako wydatek poniesiony w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów.

Postanowieniem z dnia 09.07.2007r. Nr U.S.I/3.415-21/2007 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe, uznając iż zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ufundowanie stypendium na rzecz osoby niemającej statutu pracownika, niezwiązanej z zakładem pracy stosunkiem pracy, a jedynie zobowiązującej się do podjęcia pracy po zakończeniu studiów, nie ma związku z osiąganymi przez Spółkę przychodami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Pismem z dnia 18.07.2007r. Spółka wniosła zażalenie na ww. postanowienie, w którym podtrzymała swoje stanowisko zawarte w złożonym w dniu 14.05.2007r. wniosku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku oraz z postanowieniem, stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej. Zasadą jest odliczenie od przychodów każdego wydatku, który pozostaje w związku przyczynowym z prowadzoną działalnością i którego poniesienie miało bądź mogło mieć wpływ na wysokość osiągniętego przychodu.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy podkreślić, iż ustawodawca nie uzależnił uznania poniesionych wydatków za koszt uzyskania przychodu, od konieczności faktycznego uzyskania przychodu. Oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością podatnik winien zakładać, że dany wydatek może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodów lub ewentualnie do zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów w celu ich osiągania także w przyszłości.

Zatem oceniając zasadność zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów należy brać pod uwagę okoliczność, czy podatnik w momencie podejmowania decyzji o poniesieniu określonych wydatków mógł racjonalnie i obiektywnie uzasadnić związek tego wydatku z ewentualnym przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej lub związek z zabezpieczeniem i zachowaniem źródła przychodów w przyszłości.

W przedmiotowej sprawie efekt zawartej umowy stypendialnej z dnia 20 kwietnia 2007r. zobowiązującej Spółkę do comiesięcznej wypłaty kwot fundowanego stypendium miał nastąpić w konkretnych latach przewidzianych umową (§ 2 umowy stypendialnej) tj. w okresie 3 lat po ukończeniu studiów, poczynając od dnia rozpoczęcia pracy w Spółce przez stypendystę. W przypadku niedopełnienia postanowień powyższego uregulowania umowy stypendysta zobowiązany jest zwrócić całość wypłaconego stypendium.

Bezsprzeczne jest również to, że przedmiotowe stypendium wypłacane w 2007r. studentowi szkoły wyższej za obietnicę przyszłej pracy w Spółce nie mogło przynieść przychodu w tymże roku. Oczywiste jest również to, że stypendysta w dacie wypłaty stypendium nie był jeszcze pracownikiem Spółki. Z tych względów wypłata stypendium nie miała charakteru świadczenia na rzecz pracownika. Należy jednak rozważyć, czy przedmiotowe wydatki mogły racjonalnie i obiektywnie uzasadnić ich związek z ewentualnym przyszłym przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy powołać się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2006r. sygn. akt III S.A./Wa 2778/06, w którym to Sąd uznał, iż wypłaty stypendium nie są świadczeniami pracowniczymi, w sytuacji gdy studenci nie byli jeszcze pracownikami podatnika. Efekty zawartych umów stypendialnych przyjdą dopiero wtedy, gdy spółka zatrudni stypendystów. Zatem zaliczenie przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów winno być dokonane po podjęciu przez osoby otrzymujące stypendia pracy u podatnika.

Mając na uwadze powyższy wyrok należy przyjąć, iż w sytuacji gdy Spółka wypłaca stypendium na podstawie zawartej umowy stypendialnej dla osoby niemającej statusu pracownika, a jedynie zobowiązującej się do podjęcia pracy po zakończeniu studiów i świadczenia pracy na Jej rzecz przez okres 3 lat, to zaliczenie przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów winno nastąpić po podjęciu, przez osobę otrzymującą stypendium, pracy w Spółce.

Reasumując w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w świetle przedstawionych powyżej uwag należy uznać, że wydatki na ufundowane stypendium dla osoby niemającej statusu pracownika stanowią koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. ? ale w sytuacji zatrudnienia stypendysty przez Spółkę.

Ponadto nadmienia się, iż stosownie do art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa ? interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika.

Mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności faktyczne i prawne, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla postanowienie, o którym mowa na wstępie i orzeka jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY