Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy wydatki na flagi narodowe np. Polski, Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Unii Europejskiej symbolizujące kraje, z których Spółka nabywa produkty i technologie, a także wydatki na proporczyki z takimi flagami, które umieszcza przed siedzibą firmy albo wykorzystuje jako wystrój podczas spotkań, szkoleń z kontrahentami stanowią koszty uzyskania przychodów (przypadek 3) na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Flagi i proporczyki nie zawierają logo firmy ?S?.

sygnatura: 1401/BP-II/4210-63/07/ZO

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-10-09

słowa kluczowe:cel wydatku, koszty uzyskania przychodów, reklama, reprezentacja, wyłączenie z kosztów

DECYZJA


Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14.08.2007 r. Sp. z o.o. ?S? wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 03.08.2007 r. Nr 1472/ROP1/4 23-318/07/MG


orzeka


? zmienić w/w postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku (przypadek 3).


Uzasadnienie


Wnioskiem z dnia 26.06.2007 r. (data wpływu 02.07.2007 r.) Sp. z o.o. ?S? zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie interpretacji w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej.
Podatnik m. in. pyta, czy wydatki na flagi narodowe np. Polski, Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Unii Europejskiej symbolizujące kraje, z których Spółka nabywa produkty i technologie, a także wydatki na proporczyki z takimi flagami, które umieszcza przed siedzibą firmy albo wykorzystuje jako wystrój podczas spotkań, szkoleń z kontrahentami stanowią koszty uzyskania przychodów (przypadek 3) na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Flagi i proporczyki nie zawierają logo firmy ?S?.
Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Spółka kupuje flagi narodowe np. Polski, Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Unii Europejskiej, a także proporczyki z takimi flagami, które wykorzystuje jako wystrój podczas spotkań, szkoleń z kontrahentami oraz umieszcza je przed siedzibą firmy. Flagi te i proporczyki nie zawierają logo firmy ?S?, natomiast symbolizują kraje, z których Spółka nabywa produkty i technologie. Oprócz tego Podatnik kupuje flagi z logo firmy ?S? i ustawia je przed swoimi placówkami oraz przed punktami sprzedaży, w których można nabyć produkty Spółki. Podatnik kupuje również proporczyki z logo firmy ?S? i ustawia je jako wystrój podczas szkoleń i spotkań z klientami jako symbol identyfikujący markę, a także kupuje czapki, bluzy i bawełniane t-shirty, na których widnieje logo firmy ?S?. Przedmioty te są przekazywane odbiorcom Spółki np. sklepom, a sklepy rozdają je klientom. Również pracownicy Spółki rozdają je bezpośrednio odbiorcom. Spółka podkreśla, że wszystkie wymienione gadżety reklamowe nie są drogimi i ekskluzywnymi przedmiotami.
Podatnik stoi na stanowisku, że wydatki na zakup flag i proporczyków nie zawierających logo firmy ?S? (przypadek 3 opisany we wniosku) stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Postanowieniem z dnia 03.08.2007 r. Nr 1472/ROP1/423-318/07/MG Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (przypadek 3) za nieprawidłowe.
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Interpretacja pojęcia ?koszty uzyskania przychodów? zawartego w w/w przepisie prowadzi do wniosku, że podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem, że:

  • są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów,
  • są to koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • nie są kosztami wymienionymi w art. 16 ust. 1 w/w ustawy.

Wydatki na reprezentacje to wydatki, jakie ponosi podatnik w celu wywołania jak najkorzystniejszego wrażenia. Celem reprezentacji jest promowanie danego podmiotu gospodarczego. Przy czym, o ile reklama zmierza do przedstawienia towarów oraz nakłaniania osób do ich nabywania, o tyle wydatki na reprezentację pośrednio promują podmiot gospodarczy poprzez stworzenie pozytywnego wizerunku firmy. W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, biorąc powyższe pod uwagę, chociaż przepisy ustawy podatkowej nie zawierają definicji pojęcia ?reprezentacja? zakup przez Spółkę przedmiotowych flag narodowych oraz proporczyków z tymi flagami symbolizujących kraje, z których Spółka nabywa produkty i technologie stanowi wydatek o charakterze reprezentacyjnym, a taki rodzaj wydatków nie można uznać za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop).


W zażaleniu z dnia 14.08.2007 r. Spółka wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia przez potwierdzenie, iż wydatek poniesiony na zakup flag narodowych oraz proporczyków z tymi flagami symbolizującymi kraje, z których Spółka nabywa produkty i technologie stanowi koszt uzyskania przychodów. Jej zdaniem Naczelnik Urzędu Skarbowego słusznie zauważył, że reklamą jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu promowanie marki. Spółka zauważa, że promowanie marki (budowanie wizerunku marki) może być dokonywane w różny sposób. Jednym ze sposobów promowania marki ?S? w Polsce jest używanie flag narodowych symbolizujących kraje, z których Spółka nabywa produkty i technologie. Dobór flag narodowych nie jest przypadkowy. Celem umieszczania flag narodowych przed siedzibą Spółki, czy też w czasie prezentacji i szkoleń przeprowadzanych przez Spółkę jest budowanie skojarzenia pomiędzy produktami Spółki a krajami, które te flagi symbolizują. Kraje te utożsamiają wartości, które Spółka przypisuje swoim produktom. Przykładowo Szwajcaria powszechnie kojarzona jest z wysoką jakością, precyzją, dokładnością i niezawodnością. W naszym społeczeństwie funkcjonuje nawet stwierdzenie ?działa jak w szwajcarskim zegarku?. Dlatego też flaga Szwajcarii ma podkreślać, że Spółka należy do szwajcarskiej grupy kapitałowej i oferuje towary najwyższej jakości. Zbudowanie skojarzenia pomiędzy produktem Spółki a danym krajem ma na celu zwiększenie zaufania do produktów Spółki a w konsekwencji zwiększenia sprzedaży.
W związku z powyższym Spółka uważa, że wydatki na flagi narodowe są wydatkami o charakterze reklamowym i wydatki te są ponoszone w celu zwiększenia przychodów Spółki.
Spółka zwraca też uwagę, że Naczelnik odwołując się do słownikowej definicji ?reklamy? i ?reprezentacji? uznał, iż flagi i proporczyki z logo służą reklamie Spółki (postanowienie z dnia 03.08.2007 r. Nr 1472/ROP1/423-307/07/MG uznające za prawidłowe stanowisko Spółki w pozostałych przypadkach opisanych we wniosku), zaś flagi oraz proporczyki bez logo ? nie mają charakteru reklamowego, lecz reprezentacyjny. Spółka uważa, że taki pogląd jest nieprawidłowy. Zgodnie z tą definicją, reprezentacja to ?okazałość, wytworność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem lub pozycją społeczną?. Tymczasem Spółka wykorzystując flagi narodowe chce jedynie zwiększyć zaufanie do marki ?S?, co ma przyczynić się do wzrostu sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę. Flagi nie są wyprodukowane w sposób odbiegający od zwyczajowo przyjętego. Nie użyto do ich produkcji materiałów, które wskazywałyby, że Spółka pragnie dzięki nim budować wizerunek, który kojarzyłby się z definicją słownikowa, tj. ?okazałość? lub ?wytworność w sposobie życia?. Podstawowym celem używania flag jest reklamowanie jakości produktów oferowanych przez Spółkę, która ma się kojarzyć z jakością towarów produkowanych w krajach, które flagi symbolizują. Zdaniem Spółki w tej sytuacji jest oczywistym, że wydatki na zakup flag narodowych nie mogą być uznane za wydatki o charakterze reprezentacyjnym, lecz powinny być uznane za wydatki o charakterze reklamowym. W konsekwencji wydatki te powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpoznaniu sprawy stwierdza, że przedmiotowe zażalenie zasługuje na uwzględnienie.


Od 2007 r. kosztami uzyskania przychodów są nie tylko koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, ale także koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z katalogu wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów wyłączono nie tylko podział reklamy na reklamę publiczną i niepubliczną, ale w ogóle koszty reklamy. Tym samym koszty reklamy ? bez względu na jej charakter, a więc czy jest publiczna, czy niepubliczna ? podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w całości. Koszty takie muszą być jednak oceniane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należało więc w rozpatrywanej sprawie ocenić, czy wydatki Spółki na flagi narodowe symbolizujące kraje, z których Spółka nabywa produkty i technologie oraz proporczyki z tymi flagami ? bez logo ?S? zostały poniesione w celu uzyskania przychodów, a także w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i jednocześnie nie zostały wyłączone z tych kosztów na podstawie art. 16 ust. 1. Zdaniem organu odwoławczego, mając na uwadze tak zmienioną (rozszerzoną) definicję kosztów uzyskania przychodów nie powinno być wątpliwości, iż przedmiotowe wydatki mające charakter reklamowy (a nie reprezentacyjny) mieszczą się w tej definicji kosztów podatkowych. Należy zgodzić się z Podatnikiem, iż umieszczenie przed siedzibą Spółki, czy też w czasie prezentacji i szkoleń flag narodowych (oraz proporczyków) krajów powszechnie kojarzonych z wysoką jakością, solidnością, precyzją i niezawodnością, z których Spółka nabywa produkty i technologie stanowi określone zachowanie nakierowane na kształtowanie opinii i preferencji potencjalnych klientów, niewątpliwie wywołuje pozytywne reakcje i skojarzenia, wzbudza zainteresowanie, jak również nakłania do zakupu reklamowanych towarów. Wykorzystując flagi narodowe Spółka chce w ten oto sposób zwiększyć zaufanie do oferowanych produktów, co ma w konsekwencji przyczynić się do wzrostu ich sprzedaży. Wbrew stanowisku organu I instancji, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej czynności podejmowane przez Spółkę nie mieszczą się w pojęciu ?reprezentacja?. Warto zwrócić również uwagę, iż wskazanie kosztów reprezentacji znajdujemy w wystąpieniach Ministerstwa Finansów. Jak wynika z nieobowiązującej już instrukcji Ministra Finansów nr 1/KI z 01.02.1989 r. w sprawie zmian w typowych planach kont (Dz.Urz. MF Nr 1, poz. 2 z późn. zm.) kosztami reprezentacji są w szczególności:

  • wszelkie koszty związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów zagranicznych, jak też koszty uczestnictwa gospodarzy w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów,
  • koszty poczęstunków gości podmiotu gospodarczego, uczestników konferencji, przyjęć i posiedzeń, w tym również władz statutowych podmiotów gospodarczych, koszty poczęstunków z okazji świąt branżowych, państwowych, wręczania nagród i odznaczeń,
  • koszty imprez artystycznych organizowanych z okazji uroczystości, zakupy kwiatów dla dekoracji pomieszczeń i dla wręczania ich określonym osobom,
  • wartość upominków i nagród rzeczowych służących reprezentacji oraz reklamie, jak też produktów zużytych na degustacje.


Przy braku legalnej definicji interesującego nas pojęcia ?reprezentacja? można przyjąć, iż wymienione wyżej wydatki uznawane za koszty reprezentacji, aktualne pozostają i obecnie. Tym samym należy zgodzić się z Podatnikiem, że wydatki na nabycie przedmiotowych flag oraz proporczyków nie stanowią reprezentacji i powinny być uznane za wydatki o charakterze reklamowym w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów.

Mając powyższe na względzie, orzekam jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY