Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy stanowią koszty uzyskania przychodów:
- wydatki na szkolenia organizowane dla pracowników Oddziałów, na które składają się koszty zatrudnienia wykładowców, przygotowania materiałów szkoleniowych, zakwaterowania i wyżywienia,
- wydatki na napoje i drobny poczęstunek udostępniany pracownikom w trakcie trwania szkolenia oraz w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej? Zakupu napojów oraz artykułów spożywczych stanowiących poczęstunek dokonuje samodzielnie Jednostka.

sygnatura: PDI/4270-0029/07/SMA

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2007-11-29

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych, szkolenie pracownicze

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60),w związku z art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr. 217, poz. 1590) z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD/423-33/MM/07 z dnia 28.08.2007r. w sprawie interpretacji w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25.05.2007r. (data wpływu do tamt. organu podatkowego31.05.2007r.) Jednostka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

We wniosku Spółdzielnia zwróciła się o wyjaśnienie czy stanowią koszty uzyskania przychodów:

- wydatki na szkolenia organizowane dla pracowników Oddziałów, na które składają się koszty zatrudnienia wykładowców, przygotowania materiałów szkoleniowych, zakwaterowania i wyżywienia

- wydatki na napoje i drobny poczęstunek udostępniany pracownikom w trakcie trwania szkolenia oraz w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej. Zakupu napojów oraz artykułów spożywczych stanowiących poczęstunek dokonuje samodzielnie Jednostka.

Zdaniem Jednostki przedmiotowe wydatki mogą w pełnej wysokości zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy z dnia 15 lutego 1992r. z uwagi na fakt poniesienia wydatków w celu zabezpieczenia źródła przychodów, a dany wydatek nie jest wymieniony w zamkniętym katalogu wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. .

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego, postanowieniem nr PD/423-33/MM/07 z dnia 28.08.2007r., uznał stanowisko Jednostki zawarte w w/w piśmie za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu stwierdził, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.),w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Ponieważ wydatki na szkolenie pracowników nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy, oceny możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należy dokonać jedynie w oparciu o przepis art. 15 ust. 1 tej ustawy. Wydatki na szkolenie lub dokształcanie, w ocenie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko w części dotyczącej wydatków związanych z zatrudnieniem wykładowców, przygotowaniem materiałów szkoleniowych, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem, jeżeli odbyte kursy i szkolenia oraz inne formy dokształcania mają na celu uzupełnienie bądź zdobycie wiedzy związanej bezpośrednio z pracą wykonywaną na rzecz Jednostki. W przypadku zakwaterowania oraz wyżywienia pracowników Oddziałów, którzy przyjechali na szkolenie do siedziby firmy, również będzie miał zastosowanie art. 15 ust. 1 ustawy, gdyż w tym przypadku winny być wypłacone tym pracownikom diety pokrywające wydatki związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem zgodnie z przepisami dotyczącymi podróży służbowych.

Natomiast wydatki na napoje i drobny poczęstunek dla pracowników podczas szkoleń, jako wydatki nieobligatoryjne oraz nie związane w sposób bezpośredni jak też pośredni z przychodami czy tez funkcjonowaniem Jednostki, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie w postanowieniu wyjaśniono, że stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 38a w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

W związku z powyższym, zdaniem Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego wydatki na poczęstunek typu: kawa, herbata, słodycze, ponoszone na rzecz członków rady nadzorczej, które nie są wynagrodzeniem z tytułu pełnionej funkcji ? nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 38a w/w ustawy.

W wyniku weryfikacji prawidłowości udzielonej interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza, iż Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego słusznie przyjął za prawidłowe stanowisko Jednostki odnośnie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na szkolenia, tj. na zatrudnienie wykładowców i przygotowanie materiałów szkoleniowych. Przedmiotowa interpretacja wymaga jednak zmiany w pozostałej części, tj. dotyczącej wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników Spółdzielni podczas szkoleń, na zakup napojów i drobnego poczęstunku podawanych w ich trakcie , a także na posiedzeniach rady nadzorczej z następujących przyczyn:

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 w/w ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych w stanie prawnym obowiązującym od1 stycznia 2007r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo ? skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, a także w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przyniosło (przynosiło) przychody także w przyszłości. Tak więc w ramach wydatków mających pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskanymi przychodami, które co do zasady są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, mieszczą się również koszty zakwaterowania i wyżywienia pracowników Spółdzielni, wykonujących na co dzień swoje obowiązki pracownicze w jej Oddziałach na terenie kraju, ponoszone w związku ze szkoleniami przeprowadzanymi w siedzibie Spółdzielni w Opolu. Stanowią one koszty organizacji szkolenia i o ile samo szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników potrzebnych do wykonywania pracy na rzecz Spółdzielni, a zatem ma pośredni wpływ na wysokość uzyskiwanych przez nią przychodów, to również te wydatki stanowią koszty podatkowe zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy. Podobnie wydatki na zakup napojów i drobnego poczęstunku podawanego pracownikom w ramach szkolenia, stanowią koszty szkolenia i jeżeli szkolenie ma związek z osiąganym przez Jednostkę przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, to stanowią one koszt uzyskania przychodów tak jak wszystkie w/w wydatki poniesione na szkolenie.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy również zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na drobny poczęstunek w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej Spółdzielni, jako koszty pośrednie, ponoszone na funkcjonowanie Spółdzielni.

Powołany przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego przepis art. 16 ust. 1 pkt 38a w/w ustawy z dnia 15 lutego 1992r., zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji, nie ma w tym przypadku zastosowania. Przedmiotowe ograniczenie dotyczy wydatków ponoszonych na rzecz członków w/w organów za wyjątkiem wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pełnionych funkcji w tych organach, a więc wydatków, które bezpośrednio zostały poniesione na rzecz członka tych organów i stanowią jego przysporzenie majątkowe. Do takich kosztów należy zaliczyć na przykład: ryczałt pieniężny wypłacony za korzystanie z faksu, diety wypłacone z tytułu podróży służbowej, opłatę z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, koszt wynajęcia samochodu dla członka rady nadzorczej, wypłaty z tytułu korzystania z własnych samochodów dla celów służbowych zarówno w jazdach lokalnych, jak i zamiejscowych.Natomiast wydatki z tytułu poczęstunku na posiedzeniach w/w organów stanowiących nie są wydatkami ponoszonymi na rzecz konkretnych ich członków, lecz na organizację posiedzeń, w których uczestniczą ci członkowie. Są to wydatki ponoszone zwyczajowo, w związku z funkcjonowaniem Jednostki. Czym innym są zatem wydatki na rzecz członków przedmiotowych organów, a czym innym ponoszone przez Spółdzielnię wydatki na organizację posiedzeń Jej organów nadzorczych i stanowiących.

Reasumując, stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku w części dotyczącej zaliczania wydatków ponoszonych na poczęstunek na posiedzeniach rady nadzorczej jest prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze postanawia się jak w sentencji. Niniejsza decyzja interpretacyjna dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zawarta w niej interpretacja nie jest wiążąca dla Jednostki, jednakże jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.Na mocy art. 220 § 1, art. 221 i art. 223 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY