Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zaliczane do przychodów finansowych odsetki płacone przez użytkowników lokali mieszkalnych i najemców lokali użytkowych za nieterminowe wpłaty czynszów są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: WB-PD/423-0004/07/Z

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

data: 2007-11-30

słowa kluczowe:lokaty, najem, odsetki, rachunek bankowy, spółdzielnie mieszkaniowe

DECYZJA

Po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 8 sierpnia 2007 r. wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. z dnia 31 lipca 2007 r., Nr PDI/423-10/07 zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
- Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590)
odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

W dniu 11.05.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z zapytaniem, czy zaliczane do przychodów finansowych odsetki płacone przez użytkowników lokali mieszkalnych i najemców lokali użytkowych za nieterminowe wpłaty czynszów są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Strony ww. przychody stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód uzyskany z ww. tytułu w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, jeżeli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 31.07.2007 r., Nr PDI/423-10/07 udzielił Spółdzielni Mieszkaniowej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdzając, że stanowisko Strony zajęte w sprawie jest nieprawidłowe.
Na ww. postanowienie Strona w dniu 09.08.2007 r. złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu zażalenie, w którym podtrzymuje swoje stanowisko w części uznając, że odsetki od zaległości czynszowych dot. lokali mieszkalnych stanowią przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a ewentualny dochód z tej gospodarki zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Żądanie przez Spółdzielnię zapłaty odsetek od zaległości z tytułu czynszu uwarunkowane jest przepisami Kodeksu cywilnego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni o terminach zapłaty i nie jest inną poza podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółdzielnię, a na Spółdzielni jako zarządzającym i administrującym zasobami mieszkaniowymi ciąży obowiązek sprawnego egzekwowania należnych jej kwot na poczet pokrycia kosztów związanych ze sprawnym funkcjonowaniem i administrowaniem tych zasobów.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy oraz argumentami Strony stwierdził, iż interpretacja udzielona przez organ I instancji jest prawidłowa, co niżej uzasadnia.
Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są dochody m. in. spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ? w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
Z ww. przepisu wynika, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (tzn. związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), która stanowi, że celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni i ich rodzin, poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy przedmiotem działalności spółdzielni może być np.:
1) budowanie lub nabywanie budynków w określonych w ustawie celach,
2) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
3) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
4) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
5) obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.
Stosownie natomiast do art. 4 ww. ustawy członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
Ponieważ wszelkie opłaty (czynsze) kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty zarządu (administracji), należy więc stwierdzić, że na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, prowadzoną przez podatników o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty.
Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia ?zasoby mieszkaniowe? użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.
Przez ?zasoby mieszkaniowe?, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy należy zatem rozumieć:
#61607; budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności: - dźwigi osobowe i towarowe, - aparaty do wymiany ciepła, - kotłownie i hydrofornie wbudowane, - klatki schodowe, - strychy, piwnice, komórki, - garaże,
#61607; pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych tj.: - budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, - kotłownie i hydrofornie wolnostojące, - osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno ? remontowe,
#61607; urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki, jak: - zbiorniki ? szamba, - rurociągi i przewody sieci wodociągowo ? kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, - budowle inżynieryjne (np. studnie), - budowle komunikacyjne, jak drogi osiedlowe, ulice, chodniki, - inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.
Związane z wyżej wymienionymi budynkami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsz) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie jedynie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany. Opodatkowaniu podlegać będą zatem dochody z działalności, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez spółdzielnie mieszkaniową.
W związku z powyższym przychody z tytułu otrzymanych odsetek za nieterminowe zapłaty należności z tytułu opłat eksploatacyjnych (czynszu) od użytkowników lokali mieszkalnych i najemców lokali użytkowych nie mogą być zaliczone do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przekazane na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Stanowisko tut. organu odwoławczego znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (działającego w imieniu Ministerstwa Finansów) z dnia 31.10.2007 r., sygn. ILPB3/423-38/07-4/HS oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (działającego w imieniu Ministerstwa Finansów) z dnia 05.10.2007 r. sygn. ITPB1/423-14/07/MK.
Mając na uwadze powyższe Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu orzekł jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY