Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 z późn. zm.) jest zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych ?wpłatami z zysku? na rzecz budżetu państwa.

sygnatura: 1401/BP-III/005-1/07/TS

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-05-14

słowa kluczowe:jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, rażące naruszenie prawa, Skarb Państwa, wpłaty z zysku

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


orzeka


- zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. Nr 1432/I Pdg 1/415/430/115/JD/2006 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki ?B? w przedmiocie wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa,
- uznać stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2006 r. znak L.dz. DN/KS/023/2006 uzupełnionego pismem z dnia 28 marca 2006 r. znak L.dz. DN/KS/031/2006, za prawidłowe.


Uzasadnienie


Pismem z dnia 25 września 2006 r. Spółka ?B? zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany w Warszawie z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny.
Spółka ?B? zawiązana została dnia 17 marca 1994 r. na podstawie aktu notarialnego - repertorium 1008/94. Założycielem i jedynym właścicielem posiadającym 100 % udziałów w Spółce była Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, której następcą prawnym od 2003 r. jest Agencja Nieruchomości Rolnych.
W świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka zwróciła się z zapytaniem:
- czy na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 z późn. zm.) jest zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych ?wpłatami z zysku? na rzecz budżetu państwa.
Zdaniem Podatnika przepisy ww. ustawy nie mają zastosowania do Spółki ?B?, a tym samym nie jest zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa, ponieważ bezpośrednim udziałowcem Spółki wykazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym nie jest Skarb Państwa.


Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2006 r. Nr 1432/I Pdg 1/415/430/115/JD/2006 Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznał stanowisko wyrażone we wniosku Podatnika za niezgodne z przepisami ww. ustawy o wpłatach z zysku. Wskazał, że podmiotowy zakres ustawy obejmuje jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz spółki, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa jest wyodrębnioną osobą prawną, powołaną ustawą z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Agencja objęła wszystkie udziały w Spółce ?B? wnosząc je z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że właścicielem udziałów w Spółce ?B? jest Skarb Państwa. Zatem w świetle ustawy o wpłatach z zysku jest obowiązana do ich dokonywania.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgadzając się ze stanowiskiem wyrażonym w postanowieniu organu pierwszej instancji stwierdza, iż doszło w nim do naruszenia przepisów prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik podjętego rozstrzygnięcia. Naruszenie prawa materialnego w omawianym przypadku ma cechę ?rażącego?, bowiem istota przyjętego rozstrzygnięcia przez Naczelnika Urzędu jest w swej treści zaprzeczeniem obowiązujących regulacji prawnych określonych w ustawie z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
Stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę ?B? wskazuje, iż właścicielem 100% udziałów w Spółce jest Agencja Nieruchomości Rolnych jako następca prawny Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa przepisy ustawy stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Jak wyżej wskazano Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa utworzyła, na podstawie aktu notarialnego z dnia 17 marca 1994 r., Spółkę ?B? i to ona jest właścicielem udziałów, a nie Skarb Państwa. Potwierdzeniem tej tezy jest zapis w Krajowym Rejestrze Sądowym - § 11, który stanowi, że wszystkie udziały obejmuje Agencja.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że przedstawiona przez Spółkę interpretacja przepisów ustawy o wpłatach z zysku jest prawidłowa.
Biorąc pod uwagę, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany z dnia 21 grudnia 2006 r. Nr 1432/I Pdg 1/415/430/115/JD/2006 rażąco narusza prawo w ten sposób, iż jego treść pozostaje w sprzeczności z treścią art. 1 pkt 1 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia przedmiotowe postanowienie.
Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 221 Ordynacji podatkowej, służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY