Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób naliczana jest pomocy de minimis za rok 2006?

sygnatura: II-2/4218-0033/07/Int.

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-11-29

słowa kluczowe:pomoc de minimis

Wnioskiem z dnia 16.03.2007 r. Strona zwróciła się do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi o udzielenie pisemnej interpretacji co do poprawności naliczenia ulgi de minimis za 2006 r. W ww. wniosku Strona opisała istniejący w sprawie stan faktyczny i przedstawił sposób wyliczenia ulgi, tj. :

  1. Podatnik przyjął zasadę, iż kwota należnej ulgi przysługuje mu za okres 1.01.2006 r. ? 27.06.2006 r. Za podstawę obliczenia przyjęto wartość funduszy na koniec 2006 r. ale ograniczoną kwotą 1.000.000,00 euro po przeliczeniu na złote wg kursu średniego, obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu tj. dzień 31.12.2005 r. - 3.8598 PLN oraz średnią arytmetyczną średnich ważonych stóp rentowności 52 ? tygodniowych bonów skarbowych, sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca roku, którego dotyczy należny podatek dochodowy od osób prawnych, tj. na dzień 31.12.2006 r. ? 4.253 %,
  2. Strona dokonała następującego obliczenia wartości ulgi : ( 1.000.000,00 euro x 3,8598 ) x 4,253 % = 164.157,29 zł.

Z uwagi na fakt, iż Bank osiągnął próg kapitałowy w wysokości 1.000.000,00 euro dniu 28.06.2006 r., ulga powinna dotyczyć 178 dni, zatem ( 164.157,20 : 365 dni ) x 178 dni = 80.054,74 zł.

Ze stanowiskiem Strony nie zgodził się organ I instancji i postanowieniem z dnia 5.06.2007 r. Nr ŁUS-II-2-423/80/07/AT, uznał je za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu ww. rozstrzygnięcia Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi wskazał, iż w sytuacji gdy prawo do ulgi wygasa w trakcie roku podatkowego, kierować się należy treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.12.2004 r., stanowiącym, iż bank spółdzielczy może uzyskać pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez ten bank w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro, jednakże w powiązaniu z postanowieniami art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. Przepis ten stanowi, iż prawo do przedmiotowej ulgi jest ograniczone wysokością progu kapitałowego, jaką jest równowartość 1.000.000,00 euro. Organ I instancji wskazał, iż jest to kryterium, od poziomu którego zależy prawo do ulgi, ale nie jej wysokość, która uzależniona jest od dwóch czynników tj. :

  • faktycznej wysokości funduszy podstawowych banku określonych zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy ? Prawo bankowe, ( fundusze podstawowe są częścią funduszy własnych banku, o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy Prawo bankowe ) oraz
  • średniej rentowności 52 ? tygodniowych bonów skarbowych.

Organ podatkowy stwierdził, iż ww. przepisy nie ustanawiają odrębnych reguł wyliczania wartości ulgi w sytuacji, gdy przysługuje ona za kilka miesięcy roku podatkowego.

W tej sytuacji organ I instancji wskazał, iż wartość ulgi w przedstawionych przez Bank okolicznościach, stanowić będzie iloczyn dwóch wielkości : funduszy podstawowych na dzień 31 maja 2006 r. ( ostatni dzień okresu rozliczeniowego przed dniem 28.czerwca 2006 r., w którym Bank osiągnął próg kapitałowy przekraczający równowartość 1.000.000,00 euro ) oraz średniej arytmetycznej średnich ważonych stóp rentowności 52 ? tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca 2006 r.

Po przeanalizowaniu stanowiska Strony zamieszczonego we wniosku z dnia 16.03.2007 r. oraz odpowiedzi udzielonej przez organ podatkowy w drodze postanowienia z dnia 5.06.2007 r., działając na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.09.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 205 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 ze zm.), do czasu uzyskania przez banki spółdzielcze zwiększenia sumy funduszy własnych do równowartości 1.000.000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, banki spółdzielcze odliczają od kwoty należnego podatku dochodowego od osób prawnych kwotę równą kwocie dochodu, jaką uzyskałyby z nabycia, za kwotę odpowiadającą ich funduszom podstawowym, 52-tygodniowych bonów skarbowych o ile :

  • w dniu 6 września 2003 roku ( wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ) nie spełniały wymogów określonych w art. 172 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm. ), dotyczących wielkości funduszy własnych i
  • przekazały na zwiększenie funduszu zasobowego, co najmniej 80 % wypracowanego zysku netto ustalonego zgodnie z przepisami o rachunkowości, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały walnego zgromadzenia w sprawie przeznaczenia tych środków finansowych; w tym przypadku podatek oraz zaliczki uprzednio zapłacone za dany rok podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia korekty zeznania.

W świetle powołanego przepisu, odliczenia od podatku mogą być dokonane do czasu uzyskania przez podatników zwiększenia sumy funduszy własnych do równowartości 1.000.000,00 euro. Wyrażenie ?do czasu? zawarte w ww. przepisie należy rozumieć jako obowiązywanie przedmiotowej ulgi do końca miesiąca, w którym próg 1.000.000,00 euro został osiągnięty.

Wskazać w tym miejscu należy, iż do wyliczenia wartości ulgi ? jak to ma miejsce w rozpatrywanym przypadku, gdy jej wygaśnięcie następuje w trakcie roku podatkowego ? należy przyjąć okres od początku danego roku podatkowego do dnia, w którym osiągnięto wymagany próg kapitałowy. Stanowisko takie zawarte zostało w piśmie Ministra Finansów z dnia 9.09.2005 r. Nr PB3/867-8213-129/HS/05.

Szczegółowe warunki udzielania bankom spółdzielczym pomocy w ramach powyższej ulgi podatkowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.12.2004 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis bankom spółdzielczym (Dz. U. Nr 267, poz. 2648).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.12.2004 r. bank spółdzielczy może uzyskać pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez ten bank w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 2 tego rozporządzenia, do ustalenia wartości pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej przyjmuje się wartość funduszy podstawowych, określonych zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, na koniec danego roku podatkowego oraz średnią arytmetyczną średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca roku, którego dotyczy należny podatek dochodowy od osób prawnych.

W celu ustalenia wartości ulgi, w okolicznościach zaistniałych w Banku Spółdzielczym, należy posłużyć się następującą formułą :

( 1.000.000,00 euro x kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającym rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego ) x średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności 52 ? tygodniowych bonów skarbowych, sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca roku, którego dotyczy należny podatek : 365 dni x ilość dni od 1.01.2006 r. do dnia, w którym Bank osiągnął wymaganą wysokość progu kapitałowego, tj. do dnia 28.06.2006 r.

Jak wynika z wniosku Banku, Wnioskodawca osiągnął wymagany próg kapitałowy w dniu 28.06.2006 r. Mając zatem na uwadze powyższe, Bankowi Spółdzielczemu przysługuje możliwość skorzystania z przedmiotowej ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych, do końca miesiąca czerwca 2006 r., a wartość tej ulgi winna być wyliczona do dnia osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, tj. do dnia 28.06.2006 r. Z uwagi na fakt, iż Bank we wniosku z dnia 16.03.2007 r., jako datę do której winna być wyliczona kwota pomocy de minimis, przyjął dzień 27.06.2006 r., przedstawiona przez niego formuła jest nieprawidłowa. W pozostałej natomiast części, ww. formuła została zastosowana w prawidłowy sposób.

Reasumując, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, iż interpretacja przepisów, o jaką wniósł Bank, dokonana przez organ I instancji jest nieprawidłowa. Słusznie wprawdzie organ podatkowy zauważył, iż zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.12.2004 r. nie ustanawiają odrębnych reguł wyliczania wartości ulgi w sytuacji, gdy przysługuje ona za kilka miesięcy roku podatkowego. Jednakże w przypadku wystąpienia takich okoliczności, ustalenie wartości pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej w myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14.12.2004 r., winno odnosić się do okresu, którego ulga ta dotyczy.

Końcowo nadmienia się, iż stosownie do art. 14 b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY