Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy kosztem uzyskania przychodów przy sprzedaży udziałów otrzymanych aportem będzie nominalna wartość udziałów wyemitowanych (wydanych) przez Spółkę w zamian za otrzymany aport?

sygnatura: DPB-1.25-4230-01/07

autor: Izba Skarbowa w Szczecinie

data: 2007-04-11

słowa kluczowe:aport, koszty uzyskania przychodów, sprzedaż udziałów, udział, zbycie

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28 grudnia 2006r. AP Spółki z o.o. w organizacji z siedzibą w S przy ul. P na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2006r. nr DG/423-188-13/06 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych

zmienia postanowienie organu I instancji i uznaje stanowisko przedstawione przez Podatnika za zgodne z prawem.

Wnioskiem z dnia 25 września 2006r., uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2006r., AP Spółka z o.o. w organizacji z siedzibą w S przy ul. P wystąpiła o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że do Spółki zostaną wniesione w formie aportu udziały spółki kapitałowej, w zamian za wyemitowane przez Spółkę udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. W zamian za wniesiony wkład niepieniężny Spółka wyda zatem wnoszącej Spółce kapitałowej swoje udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej wnoszonych aportem udziałów.

Spółka nie wyklucza, że w przyszłości dokona sprzedaży udziałów otrzymanych aportem.

W związku z powyższym Spółka prosi o potwierdzenie stanowiska, że kosztem uzyskania przychodów przy sprzedaży udziałów otrzymanych aportem będzie nominalna wartość udziałów wyemitowanych (wydanych) przez Spółkę w zamian za otrzymany aport.

Na tle takich okoliczności faktycznych Spółka sformułowała stanowisko, iż na moment objęcia udziałów wnoszonych aportem Spółka nie będzie miała prawa do ustalenia i zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów. Jednakże biorąc pod uwagę dalszą dyspozycję zawartą w art.16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka stanęła na stanowisku, że wydatki te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia udziałów.

Ponadto, zdaniem Spółki, w związku z tym, iż wydatkiem spółki obejmującej wkład niepieniężny, poczynionym w celu uzyskania tego wkładu będzie wydanie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, kosztami uzyskania przychodów na dzień zbycia otrzymanych aportem udziałów będzie nominalna wartość wydanych przez Spółkę udziałów.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka powołała się na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 marca 2003r. nr PB/AK-060-SWCI-602-82/03 skierowane do Wicemarszałka Senatu.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie postanowieniem z dnia 18 grudnia 2006r. nr DG/423-188-13/06, stanowiącym interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Organ podatkowy, powołując się na treść art. 15 ust. 1k pkt 1i ust. 1j pkt 2b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, stwierdził, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki, objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia ustala się koszt uzyskania przychodu w wysokości nominalnej wartości udziałów z dnia ich objęcia, a nie jak twierdzi Spółka w wysokości nominalnej wartości wydanych udziałów, to jest udziałów o wyższej wartości niż wartość objętych udziałów.

W ocenie organu pierwszej instancji z powołanych przepisów wynika, że koszty między innymi doradztwa, pośrednictwa lub opłat notarialnych poniesione w momencie obejmowania udziałów stanowią koszty uzyskania przychodu dopiero w momencie ustalania dochodu ze zbycia udziałów, gdy obejmowane udziały (akcje), wkłady zostały pokryte wkładem pieniężnym. Oznacza to, że na dzień objęcia tych udziałów ustala się te koszty w ujęciu rachunkowym i ekonomicznym, jednak nie podlegają one zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych. Związek kosztów nastąpi dopiero z chwilą sprzedaży udziałów czyli w momencie uzyskania przychodu.

Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i złożyła w dniu 28 grudnia 2006r. zażalenie na postanowienie z dnia 18 grudnia 2006r. nr DG/423-188-13/06, wnosząc o jego zmianę i uznanie jej stanowiska w przedmiotowej sprawie za prawidłowe.

W ocenie Spółki stanowisko wyrażone w ww. postanowieniu nie odnosi się do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Jej zdaniem bowiem organ pierwszej instancji odniósł się do odpłatnego zbycia udziałów spółki objętych w zamian za wkład niepieniężny, w przypadku którego koszt uzyskania przychodów ustala się na dzień zbycia udziałów w wysokości nominalnej wartości udziałów z dnia ich objęcia. Przedmiotem zapytania był natomiast sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w transakcji zbycia udziałów otrzymanych aportem. W sytuacji przedstawionej we wniosku nie dojdzie zatem do zbycia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny, bowiem sprzedawane przez Spółkę AP udziały będą stanowiły przedmiot wkładu (aportu) wniesionego do tej spółki.

W związku z powyższym Spółka AP w organizacji podniosła, iż do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie będą miały zastosowania powołane w zaskarżonym postanowieniu przepisy art. 15 ust. 1k pkt 1 oraz art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki w świetle przepisów ww. ustawy kosztem uzyskania przychodów przy sprzedaży otrzymanych aportem udziałów będzie nominalna wartość udziałów wyemitowanych przez spółkę AP w zamian za otrzymany aport. Wskazując bowiem na treść drugiej części przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatkiem spółki otrzymującej wkład niepieniężny poczynionym w celu uzyskania tego wkładu będzie wydanie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, zatem kosztem na moment zbywania otrzymanych aportem udziałów będzie wartość nominalna wydanych przez Spółkę udziałów.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka przywołała powtórnie pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 marca 2003r. nr PB/AK-060-SWCI-602-82/03.

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy, dokonuje zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2006r. nr DG/423-188-13/06 i uznaje stanowisko przedstawione we wniosku Spółki z dnia 25 września 2006r., uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2006r. za zgodne z prawem.

Powyższe stanowisko organ odwoławczy uzasadnia w sposób następujący:

  • Zgodnie z treścią przepisu art. 15 ust. 1 ww. ustawy:
  • ?Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.?

Jak stanowi natomiast art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: ?wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych?. Zgodnie z dalszą dyspozycją tego przepisu: ?wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e?.

W związku z powyżej przedstawionym stanem faktycznym, należy zauważyć, że w zamian za otrzymane udziały podatnik wydaje podmiotowi wnoszącemu aport udziały własne. Stanowią one swego rodzaju wynagrodzenie za udziały w innej spółce otrzymane w postaci wkładu niepieniężnego. W konsekwencji należy stwierdzić, iż wartość nominalna własnych udziałów wydanych w zamian za otrzymane udziały stanowi wydatek na nabycie udziałów w rozumieniu zacytowanego przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc w momencie zbycia - koszt uzyskania przychodów.

Zatem, w ocenie organu odwoławczego, w sytuacji gdy sprzedawane udziały zostały wcześniej uzyskane jako wkład niepieniężny, kosztem podatkowym powinna być wartość nominalna udziałów własnych wydanych jako ekwiwalent za otrzymane i następnie aportowane udziały.

Mając na uwadze powyższe organ odwoławczy orzeka jak w rozstrzygnięciu.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję, w przypadku naruszenia prawa, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Skargę należy wnieść w dwóch egzemplarzach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie ? stosownie do treści art. 3 § 1 pkt 1, art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz.1270 z późn. zm.).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY