Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 updop wolne od podatku dochodowego są przychody takie jak:

 • otrzymane środki z polisy ubezpieczeniowej tytułem pokrycia kosztów wypłaconego przez Jednostkę odszkodowania właścicielowi zalanego lokalu w związku z uszkodzonym np. elementem dachu,
 • wnoszone przez właścicieli opłaty na rzecz Wspólnoty z racji korzystania z pomieszczenia pralni i dodatkowych komórek, które nie są bezpośrednio przypisane do konkretnego lokalu,
 • otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • otrzymane odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności przez właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej i innych kontrahentów.

sygnatura: II-2/4218-0025/07/Int./AB

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-11-26

słowa kluczowe:przychód, wspólnota mieszkaniowa

Wnioskiem z dnia 28.06.2007 r., uzupełnionym o podpis członka zarządu w dniu 08.08.2007 r., Strona zwróciła się z prośbą do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew o interpretację przepisów prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z przedstawionym przez Jednostkę stanem faktycznym ogół właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości tworzy Wspólnotę Mieszkaniową. Wspólnota z racji generowanych dochodów zwróciła się z zapytaniem do organu podatkowego, czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 updop wolne od podatku dochodowego są przychody takie jak::

 • otrzymane środki z polisy ubezpieczeniowej tytułem pokrycia kosztów wypłaconego przez Jednostkę odszkodowania właścicielowi zalanego lokalu w związku z uszkodzonym np. elementem dachu,
 • wnoszone przez właścicieli opłaty na rzecz Wspólnoty z racji korzystania z pomieszczenia pralni i dodatkowych komórek, które nie są bezpośrednio przypisane do konkretnego lokalu,
 • otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • otrzymane odsetki z tyt. nieterminowego regulowania należności przez właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej i innych kontrahentów.

Zdaniem Jednostki wszystkie ww. przysporzenia, poza odsetkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Strony, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w postanowieniu z dn. 05.09.2007 r. uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania odszkodowań otrzymanych od ubezpieczyciela (za szkody powstałe w części wspólnej nieruchomości) oraz odsetek otrzymanych od kontrahentów Strony (nie będących jej członkami).

Z rozstrzygnięciem organu podatkowego nie zgodziła się Strona i w dniu 14.09.2007 r. wniosła do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zażalenie na ww. postanowienie z dnia 05.09.2007 r. Nr II/423/21/07. Strona podniosła w nim, iż otrzymane odszkodowanie zawiera się pod pojęciem ?gospodarki zasobami mieszkaniowymi? i z tego też względu korzysta, na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto Jednostka zauważyła, że stanowisko tożsame z zaprezentowanym zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w decyzji z dnia 06.06.2007 r. Nr II-2/4218-0007/07/Int/AL.

Po przeanalizowaniu stanowiska Strony zamieszczonego we wniosku, odpowiedzi udzielonej przez organ podatkowy, a także zażalenia Podatnika z dnia 14.09.2007 r., działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu sprzed 01.07.2007 roku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza co następuje:

Stosownie do brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, iż nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Z uwagi na brak legalnej definicji pojęć ?gospodarka zasobami mieszkaniowymi? oraz ?zasoby mieszkaniowe? należy odwołać się w tej kwestii do definicji słownikowych oraz wykorzystać dostępne tezy z piśmiennictwa oraz orzecznictwo sądowe. Rozstrzygając o zakresie znaczeniowym ww. terminów posiłkować się również trzeba, jak słusznie zauważyła Strona, pismem Ministerstwa Finansów z dnia 22.12.2006 roku (znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391). Zatem przez ?zasoby mieszkaniowe?, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć:

 1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych tj. budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak: zbiorniki-doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Związane z w/w budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, uwzględniane w przychodach i kosztach podatkowych w rozumieniu przepisów w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu, o ile zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, w myśl powołanego wyżej art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy podatkowej, wolny będzie od podatku dochodowego.

W kontekście powyższego organ odwoławczy zauważa, iż odszkodowanie jakie otrzymuje od ubezpieczyciela Strona z tytułu szkód w części wspólnej nieruchomości można zakwalifikować do dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w związku z tym wolne jest ono od podatku dochodowego od osób prawnych o ile zostanie przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Decydujące znaczenie ma tutaj fakt, iż odszkodowanie powyższe ma związek ze szkodą, jaka powstała w lokalu mieszkalnym członka Wspólnoty, a nie np. w lokalu użytkowym (który notabene nie mieści się pod pojęciem zasobów mieszkaniowych).

Odnosząc się do pozostałych kwestii, które nie były przedmiotem zażalenia Strony, a które podlegają jednak weryfikacji przez organ II instancji, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podtrzymuje stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyrażone w postanowieniu z dnia 05.09.2007 r., a mianowicie:

 • dochodami wolnymi od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy są:
  1. opłaty wnoszone przez mieszkańców (członków Wspólnoty) z tytułu najmu dodatkowych komórek i używania pomieszczeń pralni ? o ile najem ten służy jedynie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i nie ma związku z prowadzoną w ww. miejscach działalnością gospodarczą,
  2. odsetki za zwłokę od nieterminowo regulowanych wpłat należności z tytułu czynszu,

 • dochodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowego od osób prawnych bez względu na cel na jaki dochody te zostaną wydatkowane są:
  1. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Wspólnoty,
  2. odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów Wspólnoty.

Zwraca się uwagę na treść art. 14b § 5 pkt 2 zdanie drugie ustawy Ordynacja podatkowa (w brzmieniu obowiązującym przed 01.07.2007 r.), który stanowi, że zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy ? począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Ponadto nadmienia się, iż stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY