Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez właścicieli lokali mieszkalnych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

sygnatura: PD-1/42180-2/08

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2008-02-13

słowa kluczowe:dochody wolne od podatku, przychód podlegający opodatkowaniu, wspólnota mieszkaniowa, zasoby mieszkaniowe

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 207 i art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U.z 2006r. Nr 217 poz.1590), w związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 27.08.2007r. Nr PDP/423 - 55/07 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych zmienia z urzędu w/w postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.

UZASADNIENIE

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. ... w ... zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto z wnioskiem z dnia 25.06. 2007r. o udzielenie w trybie art. 14a § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że zasadniczym źródłem przychodów Wspólnoty Mieszkaniowej są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz utrzymanie indywidualnych lokali właścicieli w zakresie dostarczanych do nich mediów. Obecnie dodatkowym źródłem przychodów Wspólnoty są: przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, przychody z tytułu najmu (dzierżawy) wspólnych części nieruchomości, przychody z tytułu odsetek od lokat bankowych. W przyszłości mogą być przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty zaliczek przez Właścicieli, przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności przez najemców (dzierżawców). W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z pytaniem czy dochód powstały z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez Właścicieli korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wspólnoty zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód powstały z tytułu: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat, odsetek za nieterminowe wpłaty zaliczek przez Właścicieli.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegałyby natomiast dochody z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością Wspólnoty jak np. najem części wspólnej nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat należności od najemców (dzierżawców).

W wydanym w dniu 27.08.2007 r. postanowieniu Nr PDP/423-55/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto uznał, że zaprezentowane przez Wspólnotę Mieszkaniową stanowisko jest nieprawidłowe.

W ocenie organu I instancji dochody uzyskiwane przez Wspólnotę z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez Właścicieli podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19%.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w wyniku dokonanej z urzędu weryfikacji w/w postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego, po przeanalizowaniu sprawy, biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy stwierdza, iż niezbędna jest częściowa zmiana postanowienia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego prawidłowo stwierdził, iż dochód z tytułu odsetek od lokat bankowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż nie został uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał jednak za nieprawidłowe wyjaśnienie organu I instancji w zakresie opodatkowania odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez Właścicieli lokali mieszkalnych.

Z dniem 1 stycznia 2007 roku, przepisem art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1589 ) został dodany do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych pkt 44, w brzmieniu ? wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi". Jak wynika z treści powołanego artykułu, aby dochód podmiotów, o których mowa w tym przepisie korzystał ze zwolnienia muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie: dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a także dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Do 31.12.2006r. wspólnoty mieszkaniowe korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ust. 1 pkt 4 m cyt. ustawy. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku były dochody wspólnot mieszkaniowych w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty. A zatem do końca 2006 r. wszelkie dochody uzyskane przez wspólnotę były wolne od podatku - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty. Nowelizacją z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawężono zwolnienie od podatku. Od 1.01.2007r. zwolnione są dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane tylko z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Natomiast nie korzystają ze zwolnienia dochody z innych źródeł bez względu na ich przeznaczenie. W przepisach w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest ustawowej definicji ? zasobów mieszkaniowych" wobec czego zwrot ten należy interpretować zgodnie z regułami wykładni systemowej poprzez przyjęcie takiego znaczenia, jakie nadają mu przepisy innych ustaw. Definicję zasobów mieszkaniowych zawierają przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 w/w ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z odziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów. Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy pod pojęciem lokalu należy rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. W ocenie organu II instancji przytoczona definicja dotyczy zasobów mieszkaniowych należących do gminy, ma także zastosowanie do zasobów mieszkaniowych, stanowiących własność innych jednostek organizacyjnych. Zdaniem - tut. organu - zasadne jest także przyjęcie określenia zasobów mieszkaniowych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391 z dnia 22.12.2006 r. ( Biuletyn Skarbowy z 2007r. Nr 1, s.19 - 20 ), Pojęcie to zawarte w w/w piśmie jest zbieżne z definicją słownikową oraz definicją zawartą w powołanej ustawie o ochronie praw lokatorów. W powyższym piśmie wskazano, iż przez ?zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 cyt. ustawy należy rozumieć:
- budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże.
- pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno­remontowe.
- urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak: zbiorniki-doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo­kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.)budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

A zatem w świetle powyższego przez zasoby mieszkaniowe należy rozumieć lokale mieszkalne oraz pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie i administrowanie.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Uwzględniając powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż dochód uzyskiwany przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez Właścicieli lokali mieszkalnych, będzie podlegał zgodnie z w/w przepisem art.17 ust. 1 pkt 44 zwolnieniu, w sytuacji gdy zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Natomiast dochód z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz dochody z działalności gospodarczej, jak np. najem części wspólnej nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat należności od najemców (dzierżawców) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i to bez względu na cel na jaki zostaną przeznaczone.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja interpretacyjna dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wspólnotę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Zawarta w niej interpretacja nie jest wiążąca dla Jednostki, jednakże jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Zwraca się uwagę na treść art.14 b § 5 pkt 2, zdanie drugie ustawy - Ordynacja podatkowa, który stanowi, że zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Zgodnie z art. 220 § 1, art. 221 i art 223 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejszą decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14-tu dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY