Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy opłata pobierana za korzystanie z cmentarzy komunalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: IS.IX/3-443/19/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2005-06-01

słowa kluczowe:opłata, opodatkowanie, podatek od towarów i usług, stawki podatku, umowa cywilnoprawna

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r .Nr 8, poz.60), art. 15 ust. 6, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 535 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle z dnia 24.02.2005 r. znak: PP/448/7/05 w sprawie interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług tj. opodatkowania tym podatkiem opłaty cmentarnej i uznaje stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2005 r., znak: FN-3327/2/2005 za nieprawidłowe.

Działając na podstawie art. 14 a §1 Ordynacji podatkowej wnioskiem z dnia 21.01.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w dniu 24.01.2005 r.) Gmina, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji czy opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych jest pobierana na mocy samego prawa i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też należy ją traktować jako opłatę objętą działem 93.03 sekcji O - Usługi pogrzebowe i pokrewne - Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług i opodatkować podatkiem VAT. Zdaniem strony opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych ma charakter daniny publicznej i nie można jej dodatkowo obciążać podatkiem VAT. Jest to danina publiczna związana z realizacją przez gminę ustawowego obowiązku polegającego na zakładaniu i rozszerzaniu cmentarzy gminnych. Gmina stanęła na stanowisku, iż wyżej wymieniona opłata nie jest należnością cywilnoprawną bowiem źródłem tej opłaty nie jest prawo cywilne, ale administracyjne a obowiązek jej uiszczania powstaje z mocy samego prawa. Natomiast usługi pogrzebowe sklasyfikowane zgodnie z PKWiU pod symbolem 93.03.11. i 93.03.12. prowadzone są przez zakłady pogrzebowe, a opłata cmentarna pobierana przez Gminę nie ma związku z wyżej wymienionymi usługami i jest całkowicie od nich niezależna.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w drodze postanowienia z dnia 24.02.2005 r. znak: PP/448/7/05 udzielił interpretacji, zgodnie z którą ocenił stanowisko Podatnika za prawidłowe z powołaniem następujących przepisów prawa:
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W przypadku, gdy należność (opłata) ma charakter należności publicznoprawnej stanowiącej dochód publiczny, pobieranej na podstawie i w wysokości określonej przepisami prawa przez upoważniony organ władzy publicznej realizujący zadania publiczne, to w zakresie poboru tej należności (opłaty) organ władzy publicznej i urząd obsługujący ten organ nie jest podatnikiem podatku VAT. Jeżeli zatem opłata za korzystanie z Cmentarza Komunalnego pobierana przez zarządcę, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.295) w wykonaniu zadań nałożonych przez Gminę przepisem art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - ma charakter świadczenia publicznoprawnego, to jej wartość nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeżeli opłata, o której mowa jest pobierana na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem wnoszącym opłatę, to stanowi ona dla Gminy należność za świadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, tj. usługę podlegającą opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, stwierdza, co następuje:
Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Jednakże, wykup miejsca pochówku na cmentarzu w zamian za opłatę ma cechy umowy cywilnoprawnej. Umowa ta należy do instytucji prawa zobowiązaniowego. Jedna ze stron zobowiązuje się do oddania rzeczy a druga strona płaci umówioną cenę. Umowa zazwyczaj zawarta jest na czas oznaczony z możliwością przedłużenia. W związku z powyższym skoro opłata pobierana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej to podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Usługi świadczone przez zarządzającego cmentarzem, polegające na pobieraniu opłaty za wykupienie miejsca pochówku na cmentarzu, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zaliczył do grupowania PKWiU 93.03.11-00.00 usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu lub kremacji oraz pielęgnacją grobów. Na podstawie przepisu art. 41 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o podatku VAT, dla towarów i usług wyszczególnionych w załączniku Nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. Wyżej wymieniona grupa PKWiU 93.03.11-00.00, ujęta jest w poz.160 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem pobierane przez Gminę opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%. Z wyżej wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt. 2 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Zgodnie z regulacją art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, zmiana postanowienia organu I instancji wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsza decyzja zostanie doręczona podatnikowi. Na podstawie art. 221, art. 222 i art. 223 § 2, od niniejszej decyzji przysługuje podatnikowi prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie, ul. Pużaka 18, 38 - 400 Krosno w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw wydanej decyzji, określać istotę i zakres żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY