Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy konieczności opodatkowania opłat z tytułu trwałego zarządu ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 43 i art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

sygnatura: PP-I-44081/6/TŁ/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-05-18

słowa kluczowe:nieruchomości, opodatkowanie, podatek od towarów i usług, trwały zarząd

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną postanowieniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z 7 marca 2005 r. nr PP/443-9/3-1/05 w sprawie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z 30 września 2004 r., znak NSP PS 72206-30/04 (uzupełnionym pismemz 22 listopada 2004 r., znak NSP PS 72206-30/04), Jednostka zwróciła sięz wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie. Pytanie dotyczy konieczności opodatkowania opłat z tytułu trwałego zarządu ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 43 i art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zdaniem Urzędu opłaty takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Postanowieniem z 7 marca 2005 r., nr PP/443-9/3-1/05 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał stanowisko Jednostki za nieprawidłowe.W uzasadnieniu wskazano, iż oddanie nieruchomości gruntowej w trwały zarząd jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w związku z tym pobieranie opłat z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Na powyższe postanowienie Jednostka wniosła zażalenie, wnosząc o jego zmianę. W uzasadnieniu podatnik podtrzymał swoje stanowisko zawarte we wniosku z 30 września 2004 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

Stosownie do art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawyz 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) przy pomocy urzędu gminy wykonuje m.in. zadania gminy określone przepisami prawa. Zaś w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy gospodarki nieruchomościami. Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 1 i 5, art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w trwały zarząd (będący formą prawną władania nieruchomością) odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej za opłatą na czas oznaczony lub nieoznaczony, przy czym trwały zarząd ustanawia właściwy organ w drodze decyzji. Przepis art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi zaś, iż nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane,z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oddanie nieruchomości na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej w trwały zarząd -w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami - jest czynnością, o której mowa w cytowanym przepisie.

W związku z powyższym Jednostka z tytułu wykonania powyższej czynności nie będzie uznana za podatnika podatku od towarów i usług, a w rezultacie opłaty pobieranez tytułu tej czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawionyw zapytaniu oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na podstawie art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY