Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy za oddanie jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej w trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej Strona powinna pobierać podatek VAT, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

sygnatura: PP-I-44081/8/TŁ/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-05-18

słowa kluczowe:opodatkowanie, podatek od towarów i usług, trwały zarząd

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną postanowieniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z 10 marca 2005 r. ,nr PP/443-8-1/05 w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z 6 października 2004 r., znak GNGiK-JO-72244/55/04, Jednostka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że Jednostka oddaje jednostkom organizacyjnym (np. Zarządowi X, żłobkom itp.) w trwały zarząd nieruchomości na czas oznaczony lub nieoznaczony w drodze decyzji na podstawie art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 ze zm.). Za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobierane są opłaty roczne. Oddanie w trwały zarząd nieruchomości jest formą niezbywalną, a nieruchomość taka pozostaje własnością Strony i nie jest przedmiotem obrotu. W związku z tym Jednostka sformułowała pytanie, czy za oddanie jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej w trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej Strona powinna pobierać podatek VAT, a jeśli tak, tow jakiej wysokości. Jednocześnie Jednostka stoi na stanowisku, że za tę czynność nie należy pobierać podatku od towarów i usług.

Postanowieniem z 10 marca 2005 r., nr PP/443-8-1/05 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał stanowisko Urzędu za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazano, iż oddanie nieruchomości gruntowej w trwały zarząd jest świadczeniem usługw rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem VATw wysokości 22%.

Na powyższe postanowienie Zastępca Prezydenta Miasta złożył zażalenie, wnosząc o jego uchylenie. W uzasadnieniu wskazano, że Strona oddaje w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej nieruchomości gruntowe w drodze decyzji administracyjnej. Za nieruchomość oddanąw trwały zarząd pod drogi publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, parki narodowe oraz rezerwaty przyrody nie pobiera się opłat rocznych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Również za nieruchomości oddanew trwały zarząd na rzecz szkół, czy przedszkoli nie pobiera się opłat rocznych na podstawie przepisów ustawy z 7 września 1991 r . o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329ze zm.). Podniesiono ponadto, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów włazy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Uregulowanie nieruchomości w formie decyzji administracyjnej przez organ władzy publicznej wynika zaś, zdaniem Jednostki, z charakteru posiadanego władztwa.

Rozpatrując sprawę na skutek zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

Stosownie do art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawyz 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) przy pomocy urzędu gminy wykonuje m.in. zadania gminy określone przepisami prawa. Zaś w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy gospodarki nieruchomościami. Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 1 i 5, art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w trwały zarząd (będący formą prawną władania nieruchomością) odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej za opłatą na czas oznaczony lub nieoznaczony, przy czym trwały zarząd ustanawia właściwy organ w drodze decyzji. Przepis art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi zaś, iż nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane,z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oddanie nieruchomości na rzecz samorządowej jednostki organizacyjnej w trwały zarząd -w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami - jest czynnością, o której mowa w cytowanym przepisie.

W związku z powyższym Jednostka z tytułu wykonania powyższej czynności nie będzie uznana za podatnika podatku od towarów i usług, a w rezultacie opłaty pobieranez tytułu tej czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawionyw zapytaniu oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na podstawie art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY