Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy opłaty roczne z tyt. prawa wieczystego użytkowania gruntów, które powstało przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzją administracyjną podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?

sygnatura: PP1-443/25/05

autor: Izba Skarbowa w Kielcach

data: 2005-05-24

słowa kluczowe:grunty, opłata za użytkowanie wieczyste, organ władzy publicznej, użytkowanie wieczyste, zbycie praw

Decyzja


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Urzędu Miasta na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. z dnia 08.03.2005 r., znak: PP-443/17/2005 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach odmawia zmiany udzielonej interpretacji.


Uzasadnienie


Wnioskiem z dnia 07.02.2005 r. (data wpływu 08.02.2005 r.) Urząd Miasta zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zagadnienia opodatkowania opłat rocznych z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, które powstało przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzją administracyjną.

Przedstawiając stan faktyczny podano, że "użytkowanie wieczyste w 1992 r. ustanowione zostało na rzecz przedsiębiorstwa handlowo-usługowego w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29.09.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464), który stanowił cyt. "grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy, z wyłączeniem gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, będące w dniu 05.12.1990 r. w zarządzie państwowych osób prawnych innych niż Skarb Państwa stają się z tym dniem z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego". Następnie przedsiębiorstwo zbyło przedmiotowe prawo użytkowania wieczystego gruntu na rzecz spółki z o.o., która do chwili obecnej jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości gruntowej i wnosi z tego tytułu opłaty roczne, które były aktualizowane w 2001 r.

Zdaniem Strony opłaty roczne za prawo wieczystego użytkowania gruntu powstałe z mocy decyzji administracyjnej winny być opodatkowane podatkiem VAT, gdyż zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT przez odpłatne świadczenie usług (podlegające opodatkowaniu) rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W dniu 08.03.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. wydał postanowienie, znak: PP-443/17/2005, w którym nie zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym przez Stronę. Stwierdził, bowiem, że opłaty, o których mowa wyżej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zajęte odmienne stanowisko uzasadnił treścią art. 15 ust. 6 ustawy o z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ponadto organ pierwszej instancji uznał, iż wyłączone są również z opodatkowania opłaty roczne ustalone dla następców prawa wieczystego użytkowania, ponieważ organ administracji państwowej nie wykonywał czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na powyższe postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. w sprawie udzielonej interpretacji Urząd Miasta złożył zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach.

W opinii Urzędu Miasta opłaty roczne za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej powstałe z mocy decyzji administracyjnej winny być opodatkowane podatkiem VAT, gdyż zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT przez odpłatne świadczenie usług (podlegające opodatkowaniu) rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Składając zażalenie Urząd Miasta wniósł o uchylenie przedmiotowego postanowienia i wydanie nowej opinii w sprawie lub przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, że brak jest podstaw do zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. wydał postanowienie po dokładnym przeanalizowaniu wniosku Strony i w oparciu o obowiązujące przepisy.

Urząd Miasta nie jest podatnikiem podatku VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji której został on powołany. Natomiast jest on podatnikiem podatku VAT jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, będą to wszelkie realizowane przez te organy czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej. W tym tylko bowiem zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej. Powyższe wynika z wyżej cyt. przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku VAT.

Z okoliczności faktycznych przedstawionych przez Urząd Miasta wynika, ze prawo użytkowania wieczystego gruntu powstało z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzją administracyjną.

Kierując się powyższym organ odwoławczy stwierdza prawidłowość prezentowanego stanowiska przez organ pierwszej instancji w zaskarżonym postanowieniu, a mianowicie, że opłaty, o których mowa wyżej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Dotyczy to również opłat rocznych ustalanych dla następców prawa wieczystego użytkowania gruntu.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY