Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w przypadku uznania, iż transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wójt zobowiązał się do uiszczenia 0.5 podatku VAT to czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całego podatku z przyszłej umowy sprzedaży czy też 0.5 podatku VAT?

sygnatura: ILPP2/443-975/08-5/AK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2009-01-30

słowa kluczowe:działki, grunty, opodatkowanie, sprzedaż gruntów

Wniosek ORD-IN: [ 388 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 stycznia 2009 r. (data wpływu 13 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 stycznia 2009 r. (data wpływu 13 stycznia 2009 r.) o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego oraz brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem przyszłej umowy sprzedaży pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą M(...) będzie nieruchomość stanowiąca zabudowane działki gruntu w postaci:

  • działki gruntu nr X/8 o powierzchni 0,6356 ha położonej w K(...) obręb K(...), oznaczonej w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane,
  • działki gruntu nr Y/5 o powierzchni 0,06558 ha położonej w K(...) obręb K(...), oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunty rolne zabudowane.

Na ww. działkach gruntu znajduje się lokal użytkowy (bar-zajazd) wykorzystywany do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Zainteresowany nabywa zabudowane działki będąc stanu wolnego. Strony przyszłej umowy uzgodniły, że cena sprzedaży wynosi 370.000 zł netto. Pismem z dnia 25 lipca 2008 r. Wójt Gminy M(...) zawiadomił Wnioskodawcę, iż cena wynosi 370.000 zł + 0,5 należnego VAT. ,,Drugą połowę, podatku dołoży Gmina" (wg ww. pisma). Tym samym pismem Wójt Gminy zawiadomił Zainteresowanego, że decyzją Starosty (...) działka nr Y/5 została przekwalifikowana na działkę budowlaną. Lokal użytkowy został wybudowany w roku 1987 przez małżonkę Wnioskodawcy, a zatem upłynęło 5 lat od końca roku, w którym zakończono budowę baru-zajazdu. Zakupu materiałów budowlanych na jego budowę, również dokonywała małżonka. Budynki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy dopiero w 2004 r., tj. od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przed rozpoczęciem działalności przez Zainteresowanego działalność na wyżej wymienionej nieruchomości prowadziły inne podmioty, tj. osoby fizyczne. Nakłady na modernizację budynku ponosiła córka Zainteresowanego prowadząca w tym lokalu działalność gospodarczą do 2004 r. Z tytułu zakupu materiałów budowlanych na wybudowanie baru-zajazdu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Nie dokonał też wydatków na ulepszenie powyżej 30% wartości początkowej nieruchomości. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu z wezwania do uzupełnienia wniosku ,,kto jest właścicielem lokalu użytkowego (bar-zajazd)" Wnioskodawca wyjaśnił, że właścicielem nakładów na bar jest on sam, poza tym w całej rozciągłości obowiązuje zasada ,,superficies solo cedit".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W przypadku uznania, iż transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wójt zobowiązał się do uiszczenia 0,5 podatku VAT, to czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całego podatku VAT z przyszłej umowy sprzedaży czy też 0,5 podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia całego podatku VAT wynikającego z zawarcia przyszłej umowy sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, Y i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może - w myśl art. 86 ust. 11 - obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Z przywołanych przepisów wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczeniu podlega zatem podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego. Istotny jest więc związek tego podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi, gdyż to do realizacji czynności opodatkowanych mają być wykorzystywane towary i usługi, od których podatek naliczony może zostać odliczony od podatku należnego.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza nabyć od Gminy nieruchomość stanowiącą zabudowane działki gruntu. Na ww. działkach gruntu znajduje się lokal użytkowy (bar-zajazd) wykorzystywany do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Sprzedawca - Gmina zawiadomiła Wnioskodawcę, iż cena wynosi 370.000 zł + 0,5 należnego VAT, ,,drugą połowę, podatku dołoży Gmina".

Na podstawie interpretacji indywidualnej wydanej Wnioskodawcy w dniu 30 stycznia 2009 r. sygn. ILPP2/443-975/08-4/AK tutejszy Organ stwierdził, iż przedmiotowa transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej przedmiotową transakcję - w całości, ponieważ kwestie dotyczące zapłaty ceny (na którą składa się również kwota należnego podatku VAT) pozostają bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY