Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca wskutek sprzedaży podzielonej działki stanie się podatnikiem podatku VAT, na którym ciąży obowiązek zapłaty podatku z tytułu przeprowadzonej transakcji? 2. Czy z uwagi, iż jest to sprzedaż gruntu ornego jest to sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 3. Czy będzie należny VAT gdy nie ma decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz czy będzie należny VAT gdy zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania?

sygnatura: ILPP1/443-1153/08-2/AI

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2009-01-27

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, działki, sprzedaż

Wniosek ORD-IN: [ 550 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez pełnomocnika radcę prawnego przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2008 r. (data wpływu 15 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca dokonywał następujących czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami.

  1. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 23 marca 1994 r. Zainteresowany otrzymał w formie darowizny od rodziców działkę budowlaną o numerach (...), (...), (...) i (...) o łącznej powierzchni 56 a 24 m 2 oraz nieruchomość rolną bez zabudowań stanowiącą działkę nr 2(...) i 3(...) o łącznej powierzchni 1 ha 15 a.
  2. Aktem notarialnym z dnia 3 lutego 2006 r. Wnioskodawca z małżonką nabył działkę nr 1(...) o obszarze 57 a. Przedmiotowa działka stanowiła grunty orne (wypis z rejestru gruntów z dnia 30 czerwca 2006 r.). Dla terenu, na którym położona jest działka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Z tego względu wydana została przez Prezydenta Miasta decyzja o warunkach zabudowy z dnia 14 grudnia 2005 r., którą ustalono, że działka planowana jest do zabudowy budynkiem usługowym i mieszkalnym jednorodzinnym z przyłączami. Następnie decyzją z dnia 14 marca 2007 r. zmieniono powyższą decyzję w ten sposób, iż działka nr 1(...) przeznaczona jest dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego i mieszkalnego wraz z budową garażu wolnostojącego. W celu pozyskania środków na wybudowanie budynku mieszkalno-usługowego Wnioskodawca sprzedał posiadany majątek osobisty i majątek uzyskany w drodze darowizny od rodziców. Mianowicie, aktem notarialnym z dnia 20 listopada 2006 r. Wnioskodawca z małżonką sprzedał działkę nr 3(...) o powierzchni 2 ha 66 m2. Nieruchomość ta jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (tereny mieszkaniowe). Przedmiotową nieruchomość Zainteresowany wraz z żoną nabył umową przeniesienia użytkowania wieczystego z dnia 2 stycznia 1987 r. oraz na podstawie decyzji Przewodniczącego Zarządu Miasta z dnia 21 marca 2000 r. na prawach wspólności ustawowej.

Ponadto, na podstawie aktu notarialnego z dnia 21 listopada 2006 r. Wnioskodawca sprzedał działki gruntu nr 2(...) i 3(...) nieruchomość rolną bez zabudowań o powierzchni 1,1500 ha (otrzymane w drodze darowizny).

Celem pozyskania dalszych środków na dokończenie inwestycji Wnioskodawca dokonał podziału działki nr 1(...) o powierzchni 57 a. Podział decyzją z dnia 15 września 2008 r. zatwierdził Prezydent Miasta. Podziału dokonano w ten sposób, że działka o nr 1(...) o powierzchni 0,5700 ha podzielona została na dwie działki o numerach 1(...) i 1(...) odpowiednio o powierzchni 0,2800 ha i 0,2900 ha. Z nowego wypisu z ewidencji gruntów będzie wynikało, że działka 1(...) to częściowo rolna, a częściowo oznaczona jako (...).

Wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność sklasyfikowana w PKD 9313Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej oraz PKD 9304Z - działalność związana z poprawą kondycji fizycznej. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT.

Żadna z wymienionych powyżej nieruchomości nie była i nie jest wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie została wprowadzona do jakiejkolwiek ewidencji. Przy czym, po dokonaniu odbiorów w części usługowej prowadzona będzie powyższa działalność gospodarcza, sprzedawana nieruchomość nr 1(...) jest sklasyfikowana jako R IV a.

W chwili obecnej nie ma decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki 1(...). Nie ma też studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest i nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej (w tym w działalności rolniczej). Właściciel nieruchomości nie posiada i nie posiadał statusu rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), czyli rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Nieruchomość nie jest i nie była przedmiotem umowy najmu, umowy dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Budynek mieszkalno-usługowy na działce nr 1(...) został wybudowany przed podziałem działki. Jest to stan surowy zamknięty. Nie dokonano jakichkolwiek odbiorów budowlanych umożliwiających wykorzystywanie budynku. Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej w budynku mieszkalno-usługowym przed podziałem działki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskutek sprzedaży podzielonej działki nr 1(...) stanie się podatnikiem podatku VAT, na którym ciąży obowiązek zapłaty podatku z tytułu przeprowadzonej transakcji...
  2. Czy z uwagi, iż jest to sprzedaż gruntu ornego (działka 1(...)) jest to sprzedaż zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług...
  3. Czy będzie należny VAT, gdy nie ma decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz czy będzie należny VAT, gdy zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, taka transakcja nie podlega podatkowi od towarów i usług. Pogląd taki wynika z faktu, iż wszystkie przedstawione powyżej transakcje miały charakter incydentalny. Nie były przeprowadzane z góry powziętym zamiarem wykonywania ich w sposób częstotliwy, jak również nie były to czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jej zakres nie obejmuje obrotu nieruchomościami. Zważyć także należy, iż wszelkie transakcje obejmowały wyłącznie majątek osobisty (prywatny) nabyty w drodze darowizny od rodziców albo nabyty celem polepszenia własnych warunków mieszkaniowych. Nie z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej.

Przepisy art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) powinny być rozumiane w ten sposób, że warunkiem uznania, iż dany podmiot działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, jest ustalenie, że działa on jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne, rolnik lub jako osoba wykonująca wolny zawód. Innymi słowy, jeśli dana czynność została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika czy wykonującego wolny zawód, to z tytułu wykonania takiej czynności dany podmiot nie może być uznany za podatnika podatku od towarów i usług, i to bez względu na to, czy czynność tę wykonał jednorazowo, nawet jeżeli okoliczności faktyczne mogą wskazywać na zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy, czy też wielokrotnie. Należy przy tym podkreślić, że zwłaszcza w przypadku działalności gospodarczej w zakresie handlu, zamiar częstotliwego wykonywania czynności musi być ujawniony już w momencie nabycia towaru, a nie w momencie jego sprzedaży. Nie można bowiem pominąć tego, że przez pojęcie ,,handel" należy rozumieć dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży. Jak wskazano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstaw do uznania, że sprzedaż działki nr 1(...) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy występuje sprzedaż majątku prywatnego. Majątek ten nabywany był na własne potrzeby danej osoby, a nie z przeznaczeniem na działalność handlową, a zatem jego sprzedaż zarówno w całości, jak i w częściach, jednemu lub wielu nabywcom, z zyskiem lub bez, nie może być uznana za działalność handlową ze skutkiem w postaci uznania tej osoby za podatnika podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie, tj. gdy nie ma decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz gdy jest, według Wnioskodawcy, w żadnym z tych wypadków podatek jest nie należny bowiem działka o numerze 1(...) ma charakter rolny.

Z tego względu w ocenie Wnioskodawcy przedstawione stanowisko własne jest w całości uzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów - zgodnie z art. 7 ust. 1 powołanej ustawy - należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Podatnikami - wg zapisu art. 15 ust. 1 cyt. ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Zainteresowany nabył działkę gruntu ornego nr 1(...) o pow. 57 a. Dla terenu, na którym położona jest działka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego (brak również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Z tego względu wydana została przez Prezydenta Miasta decyzja o warunkach zabudowy z dnia 14 grudnia 2005 r., którą ustalono, że działka planowana jest do zabudowy budynkiem usługowym i mieszkalnym jednorodzinnym z przyłączami. Następnie decyzją z dnia 14 marca 2007 r. zmieniono powyższą decyzję w ten sposób, iż działka nr 1(...) przeznaczona jest dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego i mieszkalnego wraz z budową garażu wolnostojącego. Na powyższej działce Zainteresowany podjął budowę budynku mieszkalno-usługowego, w którym zamierza prowadzić działalność. Następnie Wnioskodawca dokonał podziału ww. działki na działki: nr 1(...) oraz 1(...). Działka 1(...) została w posiadaniu Wnioskodawcy, natomiast działkę 1(...) Zainteresowany zamierza sprzedać. Z danych zawartych we wniosku wynika również, iż w listopadzie 2006 r. Wnioskodawca sprzedał inną nieruchomość o pow. 2 ha 66 m2 nabytą umową przeniesienia użytkowania wieczystego (styczeń 1987 r.).

Ponadto w listopadzie 2006 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży działek otrzymanych w formie darowizny.

Mając powyższe na uwadze, uzasadnionym jest uznanie przedmiotowej działki jako związanej z prowadzoną działalnością. Faktem jest, że nie została ona wykorzystana w prowadzonej działalności, ale rozpoczęta, a niezakończona inwestycja dotyczyła budynku mieszkalno-usługowego, który miał być wykorzystywany w prowadzonej działalności. Dokonany w dniu 03 lutego 2006 r. zakup przez Wnioskodawcę działki nr 1(...) był związany z prowadzoną działalnością, świadczy o tym fakt, że w momencie zakupu przedmiotowa działka objęta była decyzją o warunkach zabudowy budynkiem usługowym i mieszkalnym jednorodzinnym z przyłączami (pomimo, że w ewidencji gruntów stanowiła grunt orny). Następnie po zakupie ww. działki przez Wnioskodawcę decyzję o warunkach zabudowy zmieniono na inwestycję w postaci budynku usługowo-mieszkalnego i mieszkalnego wraz z budową garażu wolnostojącego. Obecny podział działki nr 1(...) i sprzedaż jednej z jej części, tj. działki 1(...) nadal ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przedmiotowej sprawie wypełnione zostaną więc przesłanki określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Postępowanie Wnioskodawcy w przedmiocie sprzedaży działki będzie czynnością określoną w art. 5 ustawy o VAT. Tym samym nie można uznać, iż Wnioskodawca wyzbywa się majątku osobistego.

Podstawowa stawka podatku VAT, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Z danych zawartych we wniosku wynika, iż dla działki nr 1(...) (przed podziałem), która miała charakter rolny wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Tym samym, bez znaczenia pozostaje fakt, iż dla przedmiotowej działki nr 1(...) nie ma obecnie decyzji o zabudowie, bowiem jej charakter został już określony. Zatem, jej sprzedaż nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.

Stosownie do art. 96 ust. 1 cyt. ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący dostawy terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę nie mogą korzystać ze zwolnienia od tego podatku niezależnie od wielkości obrotów. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw tych towarów, niezależnie od wielkości swoich obrotów, są podatnikami tego podatku i stosownie do zapisu art. 96 ust. 1 tej ustawy, obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej dostawy gruntów, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawca wskutek sprzedaży podzielonej działki nr 1(...) w opisanych okolicznościach stanie się podatnikiem podatku VAT, na którym będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku z tytułu przeprowadzonej transakcji. Z uwagi, na fakt, iż dla działki nr 1(...) była wydana decyzja o warunkach zabudowy, sprzedaż jej części nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Bez znaczenia pozostaje więc fakt czy w momencie sprzedaży będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania czy też nie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY