Money.plFirmaAkty prawneKodeks spółek handlowych

Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych

Dział I Łączenie się spółek

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 491. § 1. Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. § 2. Spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej. § 3. Nie może się łączyć spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Art. 492. § 1. Połączenie może być dokonane: 1) przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółkI Przejmowanej (łączenie sI Przez przejęcie), 2) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie sI Przez zawiązanie nowej spółki). § 2. Wspólnicy spółkI Przejmowanej lub spółek łączących sI Przez zawiązanie nowej spółki mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółkI Przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej dopłaty w gotówce, nie przekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów albo akcji spółkI Przejmującej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 4, bądź 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów albo akcji spółki nowo zawiązanej. Dopłaty spółkI Przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej spółki. § 3. Spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana może wydanie swoich udziałów lub akcji wspólnikom spółkI Przejmowanej lub spółek łączących sI Przez zawiązanie nowej spółki uzależnić od wniesienia dopłat w gotówce nie przekraczających wartości, o której mowa w §2.

Art. 493. § 1. Spółka przejmowana albo spółki łączące sI Przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. § 2. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółkI Przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółkI Przejmowanej albo spółek łączących sI Przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507. §3. Wykreślenie z rejestru spółkI Przejmowanej nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółkI Przejmującej, jeżeli takie podwyższenie ma nastąpić, I Przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółkI Przejmowanej. §4. Wykreślenie spółek łączących sI Przez zawiązanie nowej spółki nie może nastąpić przed dniem wpisania do rejestru nowej spółki. § 5. Wykreślenie z rejestru, o którym mowa w §3 i §4, następuje z urzędu.

Art. 494. § 1. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółkI Przejmowanej albo spółek łączących sI Przez zawiązanie nowej spółki. § 2. Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących sI Przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. § 3. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na spółkę przejmującą albo na spółkę nowo zawiązaną praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na wniosek tej spółki. § 4. Z dniem połączenia wspólnicy spółkI Przejmowanej lub spółek łączących sI Przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółkI Przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej. § 5. Przepisu

§ 2 nie stosuje się do zezwoleń i koncesji udzielonych spółce będącej instytucją finansową, jeżeli organ, który wydał zezwolenie lub udzielił koncesji, złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia.

Art. 495. § 1. Majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelnoścI Powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. § 2. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów spółkI Przejmującej lub spółki nowo zawiązanej odpowiadają solidarnie.

Art. 496. § 1. W okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczkI Przed wierzycielamI Pozostałych łączących się spółek. § 2. Wierzyciele łączącej się spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać zabezpieczenia swoich roszczeń.

Art. 497. § 1. Do łączenia się spółek stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółkI Przejmującej albo spółki nowo zawiązanej, utworzonej w wyniku połączenia, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych, jeżelI Przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej. § 2. Z powodu braków, o których mowa w art. 21, połączenie nie może być uchylone w przypadku, gdy od dnia połączenia upłynęło sześć miesięcy.

Rozdział 2 Łączenie się spółek kapitałowych

Art. 498. Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami.

Art. 499. § 1. Plan połączenia powinien zawierać co najmniej: 1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki - również typ, firmę i siedzibę tej spółki, 2) stosunek wymiany udziałów lub akcji spółkI Przejmowanej bądź spółek łączących sI Przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółkI Przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat, 3) zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej, 4) dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółkI Przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, 5) prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących sI Przez zawiązane nowej spółki, 6) szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane. § 2. Do planu połączenia należy dołączyć: 1) projekt uchwał o połączeniu spółek, 2) projekt zmian umowy albo statutu spółkI Przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej, 3) ustalenie wartości majątku spółkI Przejmowanej bądź spółek łączących sI Przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. §3. W informacji, o której mowa w §2 pkt 4: 1) nie jest konieczne przedstawienie nowej inwentaryzacji, 2) wartości wykazane w ostatnim bilansie powinny być zmienione tylko w przypadku, gdy jest to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych; należy wówczas uwzględnić tymczasowe odpisy amortyzacyjne i zapasy oraz istotne zmiany w aktualnej wartości nie wykazane w księgach.

Art. 500. § 1. Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z wnioskiem, o którym mowa w art. 502

§ 2. § 2. Plan połączenia należy ogłosić nie później niż na sześć tygodnI Przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie połączenia, o której mowa w art. 506.

Art. 501. Zarząd każdej z łączących się spółek sporządza pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 §1 pkt 2. W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek, sprawozdanie powinno wskazywać na te trudności.

Art. 502. § 1. Plan połączenia należy poddać badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności. § 2. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółkI Przejmującej albo spółki, która ma być zawiązana w miejsce łączących się spółek, wyznacza biegłego na wspólny wniosek spółek podlegających łączeniu. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. § 3. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego i zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli łączące się spółki dobrowolnie tych należności nie uiszczą w terminie dwóch tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Art. 503. § 1. Biegły w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem połączenia sądowi rejestrowemu oraz zarządom łączących się spółek. Opinia ta powinna zawierać co najmniej: 1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 §1 pkt 2, został ustalony należycie, 2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich zastosowania, 3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek. § 2. Na pisemne żądanie biegłego zarządy łączących się spółek przedłożą mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.

Art. 504. § 1. Zarządy łączących się spółek powinny zawiadomić wspólników dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, o zamiarze połączenia się z inną spółką, nie później niż na sześć tygodnI Przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu. § 2. Zawiadomienie, o którym mowa w §1, powinno zawierać co najmniej: 1) numer Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym dokonano ogłoszenia, o którym mowa w art. 500 §2, chyba że zawiadomienie to jest przedmiotem ogłoszenia, 2) miejsce oraz termin, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentami wymienionymi w art. 505

§ 1; termin ten nie może być krótszy niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

Art. 505. § 1. Wspólnicy łączących się spółek mają prawo przeglądać następujące dokumenty: 1) plan połączenia, 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane, 3) dokumenty, o których mowa w art. 499 §2, 4) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501, 5) opinię biegłego, o której mowa w art. 503 §1. § 2. Jeżeli łącząca się spółka prowadziła działalność w okresie krótszym niż trzy lata, sprawozdania, o których mowa w §1 pkt 2, powinny obejmować cały okres działalności spółki. § 3. Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki odpisów dokumentów, o których mowa w §1. § 4. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu spółek wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy treścI Planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego.

Art. 506. § 1. Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółkI Przewidują surowsze warunki. § 2. Łączenie się spółek publicznych wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej większością dwóch trzecich głosów, chyba że statut spółkI Przewiduje surowsze warunki. § 3. W przypadku gdy w łączącej się spółce akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. § 4. Uchwała, o której mowa w §1-3, powinna zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy albo statutu spółkI Przejmującej bądź na treść umowy albo statutu nowej spółki. § 5. Uchwała, o której mowa w §1-3, powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Art. 507. § 1. Zarząd każdej z łączących się spółek powinien zgłosić do sądu rejestrowego uchwałę o łączeniu się spółki w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem, czy łącząca się spółka jest spółką przejmującą, czy spółką przejmowaną. § 2. W przypadku gdy siedziby właściwych sądów rejestrowych znajdują się w różnych miejscowościach, sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółkI Przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej zawiadamia z urzędu niezwłocznie sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółkI Przejmowanej bądź spółek łączących sI Przez zawiązanie nowej spółki o swoim postanowieniu, o którym mowa w art. 493

§ 2. § 3. W przypadku, o którym mowa w §2, sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółkI Przejmowanej bądź każdej ze spółek łączących sI Przez zawiązanie nowej spółkI Przekazuje z urzędu dokumenty spółki wykreślonej z rejestru, celem ich przechowania, sądowi rejestrowemu właściwemu według siedziby spółkI Przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

Art. 508. Ogłoszenie o połączeniu spółek jest dokonywane na wniosek spółkI Przejmującej albo spółki nowo zawiązanej.

Art. 509. § 1. Po dniu połączenia spółek powództwo o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności uchwały, o której mowa w art. 506, może być wytoczone jedynie przeciwko spółce przejmującej albo spółce nowo zawiązanej. § 2. Powództwo, o którym mowa w §1, może być wytoczone nie później niż w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały. Przepisy art. 249, art. 250, art. 252 §1 i 2, art. 253, art. 254 lub art. 422, art. 423, art. 425 §1 i 5, art. 426 i art. 427 stosuje się odpowiednio. § 3. Uchwała nie podlega zaskarżeniu ze względu na zastrzeżenia dotyczące wyłącznie stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 §1 pkt 2. Nie ogranicza to prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. § 4. Po uprawomocnieniu się orzeczenia o uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności uchwały, o której mowa w art. 506, sąd zawiadamia z urzędu właściwe sądy rejestrowe.

Art. 510. § 1. W przypadku uchylenia uchwały albo stwierdzenia nieważności uchwały, o której mowa w art. 506, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru wpisy dokonane w związku z połączeniem. § 2. Wykreślenie z rejestru, o którym mowa w §1, nie wpływa na ważność czynnoścI Prawnych spółkI Przejmującej albo spółki nowo zawiązanej, dokonanych w okresie między dniem połączenia a dniem ogłoszenia o wykreśleniu. Za zobowiązania wynikające z takich czynności łączące się spółki odpowiadają solidarnie.

Art. 511. §1. Osoby o szczególnych uprawnieniach w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących sI Przez zawiązanie nowej spółki, o których mowa w art. 174 §2, art. 304 §2 pkt 1, art. 351-355, art. 361 oraz w art. 474 §3, mają prawa co najmniej równoważne z tymi, które im przysługiwały dotychczas. §2. Posiadacze papierów wartościowych innych niż akcje, emitowanych przez spółkę przejmowaną bądź przez spółki łączące sI Przez zawiązanie nowej spółki, mają w spółce przejmującej albo spółce nowo zawiązanej prawa co najmniej równoważne z tymi, które im przysługiwały dotychczas. §3. Uprawnienia, o których mowa w §1 i §2, mogą być zmienione lub zniesione w drodze umowy między uprawnionym a spółką przejmującą bądź spółką nowo zawiązaną.

Art. 512. § 1. Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączących się spółek odpowiadają wobec wspólników tych spółek solidarnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy albo statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy. § 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody przedawniają się z upływem trzech lat od dnia ogłoszenia o połączeniu. Przepisy art. 293 §2, art. 295

§ 2-4, art. 296, art. 298, art. 300 lub art. 483 §2, art. 484, art. 486

§ 2-4, art. 489 i art. 490 stosuje się odpowiednio.

Art. 513. § 1. Biegły odpowiada wobec łączących się spółek oraz ich wspólników za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy biegłych jest kilku, ich odpowiedzialność jest solidarna. § 2. Do odpowiedzialności, o której mowa w §1, stosuje się odpowiednio przepis art. 512

§ 2.

Art. 514. § 1. Spółka przejmująca nie może objąć udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce przejmowanej, oraz za własne udziały lub akcje spółkI Przejmowanej. § 2. Zakaz, o którym mowa w §1, dotyczy również objęcia udziałów lub akcji własnych przez osoby działające we własnym imieniu, lecz na rachunek spółkI Przejmującej bądź spółkI Przejmowanej.

Art. 515. § 1. Połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółkI Przejmowanej albo udziały lub akcje nabyte lub objęte, zgodnie z przepisami art. 200 lub art. 362 oraz w przypadkach, o których mowa w art. 366. § 2. Dla umożliwienia objęcia udziałów lub akcji wspólnikom spółkI Przejmowanej spółka przejmująca może nabyć własne udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 10% kapitału zakładowego.

Art. 516. § 1. W odniesieniu do spółkI Przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506, jeżeli spółka ta posiada udziały albo akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółkI Przejmowanej, lecz nie obejmującej całego jej kapitału. Nie dotyczy to przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka publiczna. § 2. Wspólnik spółkI Przejmującej, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, może domagać się zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników albo nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu powzięcia uchwały, o której mowa w §1. §3. Wspólnik spółkI Przejmowanej może żądać wykupienia jego udziałów albo akcjI Przez spółkę przejmującą na zasadach określonych w art. 417. §4. Uprawnienia, o których mowa w §2 i §3, mogą być wykonane w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia. § 5. Do łączenia przez przejęcie, o którym mowa w §1, nie stosuje sI Przepisów art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513. § 6. Przepisy §1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. W tym przypadku nie stosuje się także przepisów art. 494 §4 i art. 499 §1 pkt 2-4. § 7. Do łączenia się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób, nie stosuje sI Przepisów art. 500 §2 i art. 502-504, chyba że przynajmniej jeden wspólnik zgłosi sprzeciw spółce, nie później niż w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego.

Rozdział 3 Łączenie się z udziałem spółek osobowych

Art. 517. § 1. Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami. § 2. Przygotowanie planu połączenia spółek osobowych przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej nie jest obowiązkowe, z uwzględnieniem art. 520.

Art. 518. § 1. Plan połączenia powinien zawierać co najmniej: 1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki - również typ, firmę i siedzibę tej spółki, 2) liczbę i wartość udziałów albo akcji spółkI Przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, przyznanych wspólnikom łączącej się spółki osobowej, oraz wysokość ewentualnych dopłat, 3) dzień, od którego udziały albo akcje przyznane wspólnikom łączącej się spółki osobowej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółkI Przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, 4) szczególne korzyści dla wspólników łączącej się spółki osobowej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane. § 2. Przepis art. 499 §2 i §3 stosuje się odpowiednio.

Art. 519. Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z wnioskiem, o którym mowa w art. 520

§ 2.

Art. 520. § 1. Gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna, plan połączenia należy poddać badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności. § 2. W przypadku innym niż określony w §1 plan połączenia należy poddać badaniu biegłego, gdy zażąda tego co najmniej jeden ze wspólników łączących się spółek, składając w tej sprawie w spółce, której jest wspólnikiem, pisemny wniosek, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia go przez spółkę o zamiarze połączenia. § 3. Przepisy art. 501, art. 502 §2 i 3 oraz art. 503 stosuje się odpowiednio.

Art. 521. § 1. Łącząca się spółka zawiadamia wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki, dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników, o zamiarze połączenia się z inną spółką, nie później niż na sześć tygodnI Przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu. Zgłoszenie wniosku, o którym mowa w art. 520 §2, wymaga dodatkowego zawiadomienia, wskazującego nowy termin planowanego powzięcia uchwały. § 2. Zawiadomienie to powinno określać co najmniej miejsce oraz termin, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentamI Połączenia. Termin ten nie może być krótszy niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu. § 3. Przepis art. 505 stosuje się odpowiednio.

Art. 522. § 1. Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia łączącej się spółki kapitałowej i uchwały wszystkich wspólników łączącej się spółki osobowej. § 2. Uchwała zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia łączącej się spółki kapitałowej wymaga większości trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółkI Przewidują surowsze warunki. § 3. W przypadku łączenia się spółki komandytowej lub spółki komandytowoakcyjnej wymagana jest jednomyślność komplementariuszy oraz uchwała komandytariuszy bądź akcjonariuszy, za którą wypowiedzą się osoby reprezentujące co najmniej trzy czwarte sumy komandytowej bądź kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut przewidują warunki surowsze. § 4. W przypadku gdy w łączącej się spółce akcyjnej lub w spółce komandytowoakcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała o łączeniu jest podejmowana w drodze głosowania oddzielnymi grupami. § 5. Uchwały, o których mowa w §1-3, powinny zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy lub statutu spółkI Przejmującej bądź na treść umowy lub statutu nowej spółki. § 6. Uchwały, o których mowa w §1-3, powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

Art. 523. § 1. Zarząd łączącej się spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy łączącej się spółki osobowej zgłoszą do sądu rejestrowego połączenie spółek w celu wpisania do rejestru. § 2. Wykreślenie przejmowanej spółki osobowej z rejestru może nastąpić nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółkI Przejmującej lub wpisu do rejestru nowej spółki. § 3. Przepisy art. 507 §2 i §3 stosuje się odpowiednio.

Art. 524. Ogłoszenie o połączeniu spółek jest dokonywane na wniosek spółkI Przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.

Art. 525. § 1. Wspólnicy łączącej się spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach, subsydiarnie wobec wierzycieli spółki, solidarnie ze spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną, za zobowiązania spółki osobowej powstałe przed dniem połączenia, przez okres trzech lat licząc od tego dnia. § 2. Przepis art. 31 stosuje się odpowiednio.

Art. 526. § 1. Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączącej się spółki kapitałowej odpowiadają wobec wspólników tej spółki solidarnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy albo statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy. § 2. Wspólnicy prowadzący sprawy łączącej się spółki osobowej odpowiadają wobec wspólników tej spółki na zasadach określonych w §1. § 3. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody przedawniają się z upływem trzech lat od dnia ogłoszenia o połączeniu. Przepisy art. 293 §2, art. 295

§ 2-4, art. 296, art. 298, art. 300 lub art. 483 §2, art. 484, art. 486

§ 2-4, art. 489 i art. 490 stosuje się odpowiednio.

Art. 527. Biegły odpowiada na zasadach określonych w przepisach art. 513.
powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI