Money.plFirmaAkty prawneKodeks spółek handlowych

Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych

Dział I Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 596. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496, Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770, Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 84, poz. 948) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 w §2 wyrazy "spółki jawnej i spółki komandytowej" zastępuje się wyrazami "spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowoakcyjnej"; 2) w art. 4 w §2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) w stosunku do spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo- akcyjnej - każdy ze wspólników, partnerów lub akcjonariuszy,", b) w pkt 4 wyrazy "spółki jawnej oraz spółki komandytowej" zastępuje się wyrazami "spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowoakcyjnej".

Art. 597. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665 i Nr 73, poz. 852) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 133

§ 2a po wyrazie "przedsiębiorców" dodaje się wyrazy "i wspólników spółek handlowych"; 2) dodaje się art. 7781 w brzmieniu: "Art. 7781. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo- akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalnoścI Przeciwko wspólnikowI Ponoszącemu odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.".

Art. 598. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 75, poz. 471 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i z 2000 r. Nr 39, poz. 439) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4a w ust. 1 wyrazy ,,w spółce jawnej lub cywilnej" zastępuje się wyrazami ,,w spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej"; 2) w art. 24 w ust. 3 wyrazy ,,spółki jawne i komandytowe," zastępuje się wyrazami ,,spółki jawne, partnerskie lub komandytowe,".

Art. 599. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r. Nr 33, poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 48, poz. 545) w art. 8 w ust. 1 wyrazy ,,w spółce jawnej lub cywilnej" zastępuje się wyrazami ,,w spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej".

Art. 600. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 i z 2000 r. Nr 48, poz. 551) w art. 4 w §3 wyrazy "spółki cywilnej" zastępuje się wyrazami "spółki cywilnej lub partnerskiej".

Art. 601. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703) w art. 36 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. W spółkach akcyjnych tworzy się kapitał (fundusz) rezerwowy w wysokości: 1) kwoty odpowiadającej wartości nabytych przez spółkę akcyjną akcji własnych według ceny nabycia tych akcji, 2) kwoty równej wysokości obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, w przypadkach określonych w art. 360

§ 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037); kwota ta powinna być równa łącznej wartości nominalnej umorzonych akcji.".

Art. 602. W ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. Nr 121, poz. 592, z 1996 r. Nr 102, poz. 475 i z 2000 r. Nr 89, poz. 992) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 10 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "jawne" dodaje się wyrazy " , spółkI Partnerskie"; 2) w art. 17 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "jawnych" dodaje się wyrazy " , spółkach partnerskich".

Art. 603. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420 i Nr 118, poz. 574, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 118, poz. 754, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 60, poz. 702) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 w pkt 1 po wyrazie "prawną" dodaje się wyrazy "a także spółki komandytowo- akcyjne"; 2) skreśla się art. 21.

Art. 604. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki I Położnej (Dz.U. Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 25a w ust. 1 wyrazy "w formie spółkI Prawa cywilnego" zastępuje się wyrazami "w formie spółki cywilnej lub partnerskiej".

Art. 605. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. Nr 102, poz. 475 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) w art. 27 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "cywilnej" dodaje sI Przecinek, a wyrazy "albo jawnej" zastępuje się wyrazami "jawnej lub partnerskiej".

Art. 606. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64, poz. 729 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 60, poz. 698) w art. 50a w ust. 1 wyrazy "spółkI Prawa cywilnego" zastępuje się wyrazami "spółki cywilnej lub partnerskiej".

Art. 607. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270 i Nr 60, poz. 702 i 703) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 9 wyrazy "art. 343 §3, art. 365 i art. 464

§ 3 Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "art. 331 §3, art. 366 i art. 515 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 94, poz. 1037)"; 2) w art. 11 w ust. 1 wyrazy "art. 399

§ 2 Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "art. 406

§ 2 Kodeksu spółek handlowych"; 3) w art. 46 w ust. 4 wyrazy "art. 460

§ 2 Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "art. 476

§ 3 Kodeksu spółek handlowych"; 4) w art. 76 w ust. 1 wyrazy "art. 322

§ 2 w związku z art. 438 Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "art. 438 Kodeksu spółek handlowych"; 5) w art. 86 w ust. 3 wyrazy "art. 394

§ 1 Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "art. 400

§ 1 Kodeksu spółek handlowych"; 6) w art. 107 w ust. 4 wyrazy "art. 395 §1 i §3 Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "art. 401 §1 i §3 Kodeksu spółek handlowych".

Art. 608. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 93 otrzymuje brzmienie: "Art. 93. §1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, osoba prawna powstała w wyniku: 1) przekształcenia innej osoby prawnej, 2) połączenia się osób prawnych - wstępuje we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązkI Przekształconej osoby prawnej albo każdej z łączących się osób prawnych. § 2. Przepis §1 stosuje się odpowiednio również do osoby prawnej, która przejęła cały majątek innej osoby prawnej (innych osób prawnych). § 3. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, spółka kapitałowa powstała w wyniku połączenia spółek osobowych lub spółek osobowych i kapitałowych wstępuje we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek. § 4. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej: 1) spółka nie mająca osobowoścI Prawnej powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), innej spółki nie mającej osobowoścI Prawnej lub spółki kapitałowej, 2) spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia spółki nie mającej osobowoścI Prawnej - wstępuje we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązkI Przekształconego podmiotu. § 5. Przepis §4 stosuje się odpowiednio również do spółki nie mającej osobowoścI Prawnej, do której przystąpiła inna spółka nie mająca osobowoścI Prawnej lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną. § 6. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, w przewidziane przepisamI Prawa podatkowego uprawnienia osoby prawnej wykreślonej z właściwego rejestru na skutek jej podziału: 1) wstępują osoby prawne powstałe w wyniku podziału - w zakresie uprawnień majątkowych, 2) wstępuje wskazana w akcie o podziale jedna z nowo utworzonych osób prawnych - w zakresie uprawnień niemajątkowych. § 7. Przepisy §1-6 stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego."; 2) w art. 94 wyrazy "art. 93 §1 i 4" zastępuje się wyrazami "art. 93 §1 i 7"; 3) w art. 115

§ 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, nie będący akcjonariuszem, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległoścI Podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki."; 4) w art. 116

§ 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Za zaległoścI Podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej i spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, chyba że członek zarządu wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające upadłości (postępowanie układowe) albo że nie zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, bądź też wskaże on mienie, z którego egzekucja jest możliwa.".

Art. 609. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 w ust. 2 wyrazy "art. 178 Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "art. 177 Kodeksu spółek handlowych"; 2) art. 21 otrzymuje brzmienie: "Art. 21. §1. Bank w formie spółki akcyjnej może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. § 2. Do utworzenia i działalności banku, o którym mowa w §1, stosuje sI Przepisy Kodeksu spółek handlowych w zakresie, w jakim nie pozostają one w sprzeczności z przepisami ustawy."; 3) w art. 47 wyrazy "Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu spółek handlowych", a wyrazy "art. 313 i art. 347" zastępuje się wyrazami "art. 312 i art. 336"; 4) w art. 115 w ust. 2 wyrazy "art. 378 Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "art. 387 Kodeksu spółek handlowych"; 5) w art. 144 w ust. 4 wyrazy "art. 414 i art. 415 Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "art. 422 i art. 424 Kodeksu spółek handlowych".
powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI