Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 2012, nr 0 z dnia 2012-01-09

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 2

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 grudnia 2011 r. o podjęciu przez komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 3

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 4

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 5

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. Nr 115-12-11 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 6

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 7

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. (podczas prezydencji węgierskiej)  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 8

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 9

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 21 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 10

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Prokuratury  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 11

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o pozbawieniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o pozbawieniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 14

  Komunikat Nr 01/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 15

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 16

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2010 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 17

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 18

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 stycznia 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 19

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. akt Kp 10/09  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 21

  Umowa Gwarancyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umowa o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 22

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Gwarancyjną między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umową o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulującą procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 23

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 24

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 25

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 27

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 30

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 31

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2011 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 32

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 33

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Rybickiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 34

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 35

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 36

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 37

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 38

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 39

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2012 r. sygn. akt Kp 5/09  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 40

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 41

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 42

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 43

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 44

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 46

  Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 47

  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 2012 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 48

  Obwieszczenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 49

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 50

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 51

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonego według ceny średniej z IV kwartału 2011 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 52

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2011 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 53

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 54

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 55

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 56

  Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 57

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 58

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 59

  Komunikat Nr 02/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 60

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 61

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 62

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 63

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 64

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 65

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 66

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 67

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. ogłaszająca maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 68

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie kwoty bazowej w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 69

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do 2010 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 70

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 71

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 72

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 lutego 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 73

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 74

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające postanowienie o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 75

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2012 r. nr 115-2-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 76

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2012 r. nr 115-1-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 77

  Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 78

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, upamiętniających Polaków ratujących Żydów - rodzina Ulmów, Kowalskich, Baranków, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 79

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Stefana Banacha, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 80

  Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 81

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 82

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 83

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 84

  Zmiana z dnia 29 sierpnia 2011 r. Umowy Grantu Funduszu Powierniczego ,,Global Environment Facility" (Projekt Efektywności Energetycznej) między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, podpisanej w Warszawie dnia 22 listopada 2004 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 85

  Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianą z dnia 29 sierpnia 2011 r. Umowy Grantu Funduszu Powierniczego ,,Global Environment Facility" (Projekt Efektywności Energetycznej) między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, podpisanej w Warszawie dnia 22 listopada 2004 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 86

  Zarządzenie Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 87

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 88

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 89

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2012 r. o zamknięciu naboru wniosków w Programie wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 90

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie kwoty dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych, dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 91

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2011  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 92

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 93

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 94

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2011 r. i w drugim półroczu 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 95

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. we Wronkach pod nazwą: Utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pralek i lodówek, w latach 2012 i 2013"  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 96

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016"  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 97

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012-2013"  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 98

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2011 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 99

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 100

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2011 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 101

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 102

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 103

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Warszawie dnia 6 lipca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 104

  Oświadczenie rządowe z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 6 lipca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 105

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2012 r. o sprostowaniu błędu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 106

  Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 107

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2012 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 108

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 109

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 110

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 111

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 112

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 114

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy powstania Armii Krajowej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 115

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. nr 112-1-2012 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 116

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. nr 1131-2-12 o powołaniu zastępcy Prokuratora Generalnego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 117

  Protokół o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2011-2014, podpisany w Warszawie dnia 16 grudnia 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 118

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Mongolii na lata 2011-2014, podpisanym w W arszawie dnia 16 grudnia 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 119

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Zygmunta Krasińskiego w 200. rocznicę Jego urodzin  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 120

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. nr 1130-1-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 121

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2012 r. nr 1130-2-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 122

  Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisane w Pekinie dnia 20 grudnia 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 123

  Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Pekinie dnia 20 grudnia 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 124

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 125

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 126

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 127

  Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 128

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Baku dnia 25 lipca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 129

  Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Baku dnia 25 lipca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 130

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2012 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 131

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale 2012 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 132

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 133

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 134

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 135

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 136

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 137

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 138

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 139

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 140

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 141

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 142

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 143

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 144

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie sytuacji w Republice Białoruś  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 145

  Komunikat Nr 03/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 146

  Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 149

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 150

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 151

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 152

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 153

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 154

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 marca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 155

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 156

  Uchwała Nr 28 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej Europolu  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 157

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 158

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 159

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150-lecie Muzeum Narodowego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 160

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2011 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 161

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2012 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 162

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 1130-3-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 163

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 164

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 165

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 166

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 167

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 168

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 169

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 170

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 171

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 172

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 173

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 174

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 175

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 176

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 177

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 178

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 179

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 180

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 181

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 182

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 183

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 184

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o pozbawieniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 185

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o pozbawieniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 186

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 14 maja 1997 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 187

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 1997 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 188

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie użytkowania i ochrony wód granicznych, sporządzona w Białowieży dnia 7 czerwca 2005 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 189

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w dziedzinie użytkowania i ochrony wód granicznych, sporządzonej w Białowieży dnia 7 czerwca 2005 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 190

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 191

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 192

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 193

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 194

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 195

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 196

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 197

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 198

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 199

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 200

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 201

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 202

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 203

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2012 r. w 120. rocznicę urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 204

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 205

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2011 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 206

  Zmiana Załącznika Finansowego do Umowy w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 207

  Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianą Załącznika Finansowego do Umowy w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 208

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 209

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 210

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 211

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 212

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 213

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 214

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 215

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 216

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 217

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 218

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 219

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2012 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 220

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - niszczyciel ,,Błyskawica", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 221

  Komunikat Nr 04/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 222

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 223

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 224

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2010 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 225

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 226

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie uregulowania zadłużenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Pjongjang dnia 1 czerwca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 227

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a R ządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie uregulowania zadłużenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Pjongjang dnia 1 czerwca 2011 r 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 228

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 229

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 230

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 231

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 232

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 233

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 234

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 235

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 236

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 237

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 238

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 239

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Rybkowskiego w 100. rocznicę Jego urodzin  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 240

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2012 r. nr 1130-4-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 241

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet kolekcjonerskich emitowanych z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 242

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 243

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Bratysławie dnia 10 lutego 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 244

  Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Bratysławie dnia 10 lutego 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 245

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2012 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 246

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2012 r. w stosunku do marca 2006 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 247

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 248

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 249

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2012 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 250

  Porozumienie z dnia 30 grudnia 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 251

  Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 30 grudnia 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 252

  Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 253

  Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 254

  Komunikat Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Mobilność Plus"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 255

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 256

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 257

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 258

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-1-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 259

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-14-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 260

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-2-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 261

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-3-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 262

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-4-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 263

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-5-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 264

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-6-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 265

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-7-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 266

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-8-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 267

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-9-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 268

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-15-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 269

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-10-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 270

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-16-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 271

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-11-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 272

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-12-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 273

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-13-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 274

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 275

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2012 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 276

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 277

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 278

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 279

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 280

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 281

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 282

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 283

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 284

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 285

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 286

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 287

  Komunikat Nr 05/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 288

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 289

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 290

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 kwietnia 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 292

  Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 293

  Zarządzenie Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 294

  Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 295

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 296

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 297

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2011 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 298

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 299

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 300

  Uchwała Nr 44 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 301

  Uchwała Nr 45 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 302

  Uchwała Nr 46 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 303

  Uchwała Nr 47 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 304

  Uchwała Nr 48 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 305

  Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 306

  Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 307

  Uchwała Nr 51 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 308

  Uchwała Nr 52 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 309

  Uchwała Nr 53 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 310

  Uchwała Nr 54 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 311

  Uchwała Nr 55 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 312

  Uchwała Nr 56 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 313

  Uchwała Nr 57 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 314

  Uchwała Nr 58 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 315

  Uchwała Nr 59 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 316

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 317

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 318

  Uchwała Nr 75 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 319

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 320

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 321

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 322

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2011  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 323

  Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 324

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 20 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UE FA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 325

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 326

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 327

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2012 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 328

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2012 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 329

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 330

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 331

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 332

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 333

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 334

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 335

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 336

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 337

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 338

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 339

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2011  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 340

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-18-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 341

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-19-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 342

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-15-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 343

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-16-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 344

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2012 r. nr 112-17-2012 o nadaniu stopnia nadbrygadiera  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 345

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. nr 1130-5-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 346

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w 30. rocznicę utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ,,Solidarność"  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 347

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 roku miesiącem Jego pamięci  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 348

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2012 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 349

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 350

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w setną rocznicę śmierci Bolesława Prusa (1847-1912)  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 351

  Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015, podpisany w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 352

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015, podpisanym w W arszawie dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 353

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 354

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 355

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 356

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 357

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 358

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 359

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2011 r.o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 360

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 361

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 362

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 363

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 364

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 365

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 366

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 367

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 368

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 369

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 370

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 371

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 372

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 373

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 374

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. nr 115-3-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 375

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr 115-4-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 376

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr 115-5-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 377

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-6-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 378

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-7-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 379

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 380

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 381

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2012 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 382

  Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 383

  Porozumienie z dnia 31 maja 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony podczas Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 384

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 31 maja 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony podczas Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 385

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 386

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 387

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 388

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 389

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 390

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 391

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 392

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 393

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 394

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 395

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 396

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 397

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 398

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 399

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 400

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury, podpisaną w Warszawie dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 401

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o koprodukcji filmowej, podpisana w Paryżu dnia 5 marca 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 402

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o koprodukcji filmowej, podpisaną w Paryżu dnia 5 marca 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 403

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 404

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie turystki, sporządzoną w Kairze dnia 15 czerwca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 405

  Umowa między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisana w Baku dnia 13 września 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 406

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, podpisaną w Baku dnia 13 września 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 407

  Komunikat Nr 06/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 408

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 409

  Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2012-2014, podpisany w Pradze dnia 1 czerwca 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 410

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2012-2014, podpisanym w Pradze dnia 1 czerwca 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 411

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 412

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 413

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 414

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 415

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 416

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 417

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 418

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 419

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 420

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 421

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 422

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 423

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 424

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 425

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 426

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 427

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 428

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 429

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 430

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 431

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 432

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 433

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 434

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 435

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2012 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 436

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2011 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 437

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2011 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 438

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 439

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2011 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 440

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 20 października 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 441

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Warszawie dnia 20 października 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 442

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 443

  Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 445

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. z okazji obchodów 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912-1995)  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 446

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. w związku z objęciem z dniem 1 lipca 2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 447

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 448

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 449

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 450

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 451

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie uczczenia 75. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 452

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Andrzeja Frycza-Modrzewskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 453

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji)  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 454

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 455

  Uchwała Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 456

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 457

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 458

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 459

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 460

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 461

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 462

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2012 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 463

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 464

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 465

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 466

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 467

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 468

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 469

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2010 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 471

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2011 r. przypadających na jednego mieszkańca  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 472

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 473

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 474

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 475

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 476

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 29 czerwca 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 477

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 478

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2012 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 479

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 480

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 481

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 482

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 483

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, ,,Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 484

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii ,,Zabytki kultury materialnej w Polsce" - Krzemionki Opatowskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 485

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 486

  Komunikat Nr 07/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 487

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2012 r. z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 488

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 489

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 490

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 491

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 492

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 493

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 494

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 495

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 496

  Uchwała Nr 116 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 497

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. nr 1130-6-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 498

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. nr 1130-7-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 499

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. nr 1130-8-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 500

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 501

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 502

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Grada  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 503

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 504

  Uchwała Nr 117 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2011  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 505

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 506

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 507

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 508

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 509

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2012 r  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 510

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. nr 115-9-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 511

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 512

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 513

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. nr 112-26-2012 o nadaniu stopnia generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 514

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 515

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 516

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 517

  Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 518

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-28-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 519

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-29-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 520

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-31-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 521

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-34-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 522

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-33-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 523

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-35-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 524

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 115-8-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 525

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-17-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 526

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-18-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 527

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-19-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 528

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-20-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 529

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-21-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 530

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-22-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 531

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-23-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 532

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-24-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 533

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-25-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 534

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-26-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 535

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-27-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 536

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 537

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - Okręt podwodny ,,Orzeł", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 538

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 539

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. o pozbawieniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 540

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 541

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 542

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 543

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 544

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 545

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 546

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 547

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 548

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 549

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 550

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 551

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 552

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 553

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 554

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 555

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 556

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 557

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 558

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 559

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 560

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 561

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 562

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 563

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 564

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-30-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 565

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-32-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 566

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2012 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 568

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 569

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 570

  Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 571

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 572

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2012 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 573

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 574

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Stadionowi Narodowemu w Warszawie imienia Kazimierza Górskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 575

  Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 576

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. nr 1131-3-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 577

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. nr 1131-4-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 578

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2012 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 579

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 580

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 lipca 2012 r. o wydaniu przez Komisję Europejską sprostowania do decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 581

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. ogłaszająca listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 582

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 sierpnia 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 583

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 584

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 585

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 586

  Komunikat Nr 08/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 587

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 588

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiająca rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 589

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 590

  Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 591

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 592

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 593

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 594

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 595

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 596

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 597

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 598

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 599

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 600

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 601

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 602

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 603

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 604

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 605

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 606

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 607

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 608

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 609

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 610

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 611

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2012 r. nr 1130-10-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 612

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 613

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziowskim  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 614

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 615

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2012 r. nr 1130-9-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 616

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 617

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-32-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 618

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-33-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 619

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-34-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 620

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-35-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 621

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-36-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 622

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-37-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 623

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 624

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 625

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2012 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 626

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 627

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 628

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2012 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 629

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 630

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, podpisaną w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 631

  Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 632

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 633

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 634

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 635

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 636

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 637

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 638

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 639

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 640

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Bolesława Prusa, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 641

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 642

  Uchwała Nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 643

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisana w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 644

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisaną w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 645

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2012 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 646

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 1 czerwca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 647

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 1 czerwca 2011 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 649

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 650

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 651

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 652

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 653

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 115-10-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 654

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 115-11-12 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 656

  Komunikat Nr 09/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 657

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 3 września 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 658

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)  / Prezes Głównego Urzędu Miar /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 659

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 660

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 661

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2012 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 662

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 663

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 664

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 665

  Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 666

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 667

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 668

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 669

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 670

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 671

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 672

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 673

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2013  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 674

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Piotra Chmielowskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 675

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Pięty  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 676

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie hołdu wszystkim zamordowanym i represjonowanym na terenach Związku Radzieckiego w ramach tzw. Operacji Polskiej w latach 1937-1938  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 677

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 678

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 679

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 680

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-46-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 681

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-47-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 682

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-59-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 683

  Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 684

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-36-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 685

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-37-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 686

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-38-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 687

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-39-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 688

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-63-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 689

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-40-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 690

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-41-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 691

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-42-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 692

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-43-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 693

  Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 694

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 695

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 696

  Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 2012 r. w sprawie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 697

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Generacja Przyszłości"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 698

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-55-2012 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 699

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-58-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 700

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-60-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 701

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-66-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 702

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-69-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 703

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-70-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 704

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-71-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 705

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 706

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 707

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 708

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. nr 112-39-2012 o nadaniu stopni oficerskich generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 709

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 710

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 711

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2012 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 712

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 713

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 714

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 715

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 716

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 717

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 719

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-44-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 720

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-45-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 721

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-48-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 722

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-49-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 723

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-50-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 724

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-51-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 725

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-52-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 726

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-53-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 727

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-54-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 728

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-56-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 729

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-57-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 730

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-61-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 731

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-62-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 732

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-64-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 733

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-65-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 734

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-67-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 735

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-68-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 736

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2013  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 737

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 738

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka (1892-1994)  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 739

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł z serii "Polskie okręty" - Lekki krążownik "Dragon", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 740

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 1130-11-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 741

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. nr 1130-12-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 742

  Komunikat Nr 10/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 743

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 744

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 745

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską i Republika Mołdawii  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 746

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 3 października 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 748

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 749

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 750

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 751

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 752

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 753

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 754

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 755

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 756

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 757

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 758

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 759

  Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2012 roku, podpisana w Kijowie dnia 13 czerwca 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 760

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2012 roku, podpisaną w Kijowie dnia 13 czerwca 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 761

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 762

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 763

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 764

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 765

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 766

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 767

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 768

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 769

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 770

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 771

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 772

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 773

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 774

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 775

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 776

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 777

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 778

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 779

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 780

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 781

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 782

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 783

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 784

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2012 r. w stosunku do września 2006 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 785

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2012 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 786

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 787

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 788

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 789

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2012 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 790

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 791

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. z okazji 25. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 792

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2012 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 793

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci Zofii i Stefana Korbońskich  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 794

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym za niezgodny z zasadą pomocniczości  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 795

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 796

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 797

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 798

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 799

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 800

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 801

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisana w Rzymie dnia 30 marca 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 802

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisaną w Rzymie dnia 30 marca 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 803

  Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisany w Warszawie dnia 20 września 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 804

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 805

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o koprodukcji audiowizualnej, podpisana w Warszawie dnia 4 lipca 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 806

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polską Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o koprodukcji audiowizualnej, podpisaną w Warszawie dnia 4 lipca 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 807

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 808

  Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 809

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 810

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 811

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 812

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 813

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 814

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 815

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 816

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 817

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 818

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 819

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 820

  Zarządzenie Nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 821

  Zarządzenie Nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 822

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 823

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 824

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 825

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 826

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 827

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 828

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 829

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 830

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 831

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 832

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 833

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 834

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 835

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2012 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 836

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2008-2010  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 837

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Nowym Jorku dnia 25 września 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 838

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Nowym Jorku dnia 25 września 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 839

  Uchwała Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa" na lata 2012-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 840

  Komunikat Nr 11/2012(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 841

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 842

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 843

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii ,,Polscy malarze XIX/XX wieku" - Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 844

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. z okazji 70. rocznicy powołania do służby ,,Zawiszy" Szarych Szeregów  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 845

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. w 10. rocznicę ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 846

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 847

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 848

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 849

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 850

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 851

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 852

  Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 853

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 854

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 855

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 856

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 857

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 858

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 859

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 860

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 861

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 862

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2012 r. nr 1130-13-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 863

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. nr 1130-14-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 864

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. nr 1130-15-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 865

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 866

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 867

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 868

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 869

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 870

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 871

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 872

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 873

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 874

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 875

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 876

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 877

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 878

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 879

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 880

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 881

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2012 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 882

  Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 883

  Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obowiązywania Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Białoruś, Sądem Najwyższym Republiki Białoruś i Naczelnym Sądem Gospodarczym Republiki Białoruś o bezpośrednim porozumiewaniu się sądów w zakresie udzielania pomocy prawnej, zawartego w Mińsku dnia 13 lutego 2009 r.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 884

  Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obowiązywania Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy na podstawie artykułu 3 ustęp 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, zawartego w Warszawie dnia 10 stycznia 2011 r.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 885

  Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obowiązywania Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej o trybie porozumiewania się w sprawach cywilnych na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 16 września 1996 r., zawartego w Sankt Petersburgu, dnia 17 maja 2012 r.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 886

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2012 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zwiększaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 887

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 888

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2012 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 889

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2012 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 890

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2012 r. w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 891

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 892

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 893

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu  / Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 895

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 896

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 listopada 2012 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokuratura Generalna /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 897

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 898

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 899

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii ,,Polscy malarze XIX/XX wieku" - Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 900

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 901

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2013 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 902

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2012 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 903

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 2012 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Wsparcie udziału w inicjatywie EIT - KIC InnoEnergy"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 904

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 905

  Zarządzenie Nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 906

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2012 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 907

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2013  / Minister Pracy i Opieki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 908

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2013  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 909

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2013  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 910

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2013  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 911

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 912

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 913

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii ,,Polskie okręty" - Niszczyciel ,,Piorun", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 914

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 915

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 916

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 917

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 918

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 919

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 920

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2012 r. (w okresie prezydencji duńskiej)  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 921

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 922

  Obwieszczenie Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 923

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2012-2017  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 924

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 925

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2012 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwa "Ścieżki Kopernika"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 926

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 927

  Uchwała Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego  / Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 928

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2012 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 929

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota"  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 930

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o transporcie wodnym śródlądowym, podpisana w Brześciu dnia 20 stycznia 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2012 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o transporcie wodnym śródlądowym, podpisaną w Brześciu dnia 20 stycznia 2012 r. 

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 932

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy wysiedleń z Zamojszczyzny  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 933

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2012 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 934

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 936

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 937

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 938

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 939

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 940

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 941

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 942

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 943

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 944

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 945

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 946

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 947

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 948

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2012 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 949

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 950

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 951

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Dniem Pacjenta w Śpiączce  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 952

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 953

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 954

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 955

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 956

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 957

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 958

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 959

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 960

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 961

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 962

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 963

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 964

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 965

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 966

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 967

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 968

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2012 r. sygn. akt U 3/11  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 969

  Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 970

  Komunikat Nr 12/2012/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 971

  Zarządzenie Nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 972

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 973

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 974

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 975

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 976

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 977

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 978

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 979

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 980

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 981

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 982

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 983

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 984

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 985

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 986

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 987

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 988

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 989

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Jerzego Turowicza  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 990

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 992

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Witolda Lutosławskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 993

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. nr 1131-8-2012 o zmianach w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 994

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 1131-9-2012 o zmianach w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w związku z 90. rocznicą zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1007

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1009

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1010

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1012

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Rozwoju Regionalnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1013

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1014

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1015

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1016

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1017

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1018

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1019

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1020

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1021

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1022

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1023

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2012 nr 000 poz. 1024

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI