Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 110, poz. 1192

Wydany przez:Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
Tytuł aktu:Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych.
Status aktu prawnego:Uchylony
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2001-09-19
Pełna treść dokumentu: Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 110, poz. 1192

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa warunki przygotowania budowy, zasady koncesjonowania budowy i eksploatacji albo koncesjonowania wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych, zwanych dalej "autostradami", a także organy właściwe w tych sprawach.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, autostrady lub ich odcinki, które będą budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne.
3. Na zasadach określonych w ustawie mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane, jako płatne, drogi ekspresowe.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, drogi ekspresowe, które mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne.
5. Określenie autostrad i dróg ekspresowych w przepisach, o których mowa w ust. 2 i 4, może nastąpić, jeżeli będzie możliwość korzystania z innej, ogólnodostępnej drogi publicznej.

Art. 2. 1. Minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji autostrad. Przepis ten nie narusza uprawnień ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa, określonych przepisami prawa budowlanego.
2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad, uwzględniając w szczególności warunki projektowania i budowy autostrad, ich połączeń z innymi drogami, wyposażenia technicznego autostrad, nośności i stateczności budowli ziemnych oraz konstrukcji nawierzchni autostrad, bezpieczeństwa użytkowania, a także ochrony środowiska.

Art. 3. 1. Za przejazd autostradą są pobierane opłaty.
2. Opłaty za przejazd autostradą pobiera spółka, która posiada koncesję udzieloną na zasadach określonych w ustawie, zwana dalej "koncesjonariuszem".
3. Opłaty za przejazd autostradą stanowią przychód koncesjonariusza, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku udzielania koncesjonariuszowi dofinansowania w formie, o której mowa w art. 39d ust. 1 pkt 3, opłaty za przejazd autostradą stanowią przychód funduszu, o którym mowa w art. 39.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rozliczeń pomiędzy koncesjonariuszem a funduszem, z uwzględnieniem zakresu i warunków tego dofinansowania.
6. W przypadku, w którym opłaty za przejazd autostradą stanowią przychód koncesjonariusza, umowa koncesyjna określi warunki i zakres podziału zysku pomiędzy koncesjonariuszem a funduszem, o którym mowa w art. 39.
7. Wysokość opłat za przejazd autostradą ustala na warunkach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8:
  1)  minister właściwy do spraw transportu w drodze rozporządzenia, jeżeli opłaty stanowią przychody funduszu, o którym mowa w art. 39,
  2)  koncesjonariusz, jeżeli opłaty stanowią jego przychód.
8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami oraz sposób ogłaszania wysokości tych opłat, uwzględniając w szczególności liczbę przejechanych kilometrów oraz kategorię pojazdu.
9. Od opłat za przejazd autostradą są zwolnione pojazdy uprzywilejowane uczestniczące w akcji.

Art. 4. Przepisy rozdziałów 4 i 5 stosuje się odpowiednio do budowy autostrad niepłatnych.

Rozdział 2 

Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad

Art. 5. 1. Tworzy się Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad, zwaną dalej "Agencją". Agencja jest państwową osobą prawną.
2. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 6. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad Agencją.

Art. 7. 1. Agencja przygotowuje i koordynuje budowę i eksploatację autostrad w zakresie określonym ustawą.
2. Do zadań Agencji należy:
  1)  prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad, przygotowywanie dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie udzielenia wskazań lokalizacyjnych i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska,
  2)  współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków,
  3)  nabywanie nieruchomości pod autostrady na rzecz Skarbu Państwa i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości,
  4)  opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym,
  5)  przeprowadzanie postępowań przetargowych i opracowywanie projektów koncesji,
  6)  uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, o których mowa w art. 2 ust. 2,
  7)  kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie zgodności z udzieloną koncesją i przestrzegania warunków umowy koncesyjnej,
  8)  wykonywanie innych zadań w sprawach autostrad, określonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Art. 8. 1. Organem Agencji jest Prezes Agencji.
2. Prezes Agencji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie, w imieniu Agencji, uprawniony jest jej Prezes.

Art. 9. 1. Prezes Agencji jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.
2. Prezes Agencji składa ministrowi właściwemu do spraw transportu roczne sprawozdanie z działalności oraz informację właściwej komisji sejmowej, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego.

Art. 10. 1. Zasady wynagradzania pracowników Agencji, z wyjątkiem Prezesa Agencji, określa zakładowy system wynagrodzeń.
2. Wynagrodzenie Prezesa Agencji ustala Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

Art. 11. 1. Agencja realizuje zadania określone w art. 7, w granicach wyznaczonych rocznymi planami finansowymi, odpowiednio do gromadzonych środków.
2. Prezes Agencji, w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz finansów publicznych, ustala roczny plan finansowy Agencji.
3. Projekt planu finansowego Agencji podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 100, poz. 1085).

Art. 12. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.
2. Przychodami Agencji są:
  1)  wpływy z działalności Agencji,
  2)  wpływy z opłat za udzielenie koncesji,
  3)  wpływy z innych tytułów.
3. Agencja otrzymuje dotacje, ustalane corocznie w ustawie budżetowej, na związane z budową autostrad prace studialne i dokumentacyjne, nabywanie nieruchomości i gospodarowanie nimi, odszkodowania, należności z tytułu ochrony gruntów leśnych, prace scaleniowe i wymienne, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, przeprowadzanie ratowniczych badań archeologicznych i badań ekologicznych oraz opracowywanie ich wyników.

Art. 12a. Agencja jest uprawniona do gospodarowania środkami pochodzącymi z pomocy zagranicznej, przekazywanymi Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów lub deklaracji dawcy, na realizację zadań w zakresie finansowania budowy i eksploatacji autostrad albo wyłącznie eksploatacji autostrad, jeżeli te umowy lub deklaracje tak stanowią.

Art. 13. 1. Agencja może zaciągać kredyty długoterminowe oraz emitować obligacje za zgodą ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na zasadach wynikających z odrębnych ustaw.
2. Na zobowiązania Agencji, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielone poręczenia lub gwarancje Skarbu Państwa, pod warunkiem przeznaczenia objętych nimi kredytów lub wpływów z emisji obligacji na cele wymienione w art. 39d ust. 1.

Art. 14. 1. Składniki majątkowe nabyte na cele funkcjonowania Agencji tworzą fundusz statutowy Agencji.
2. Agencja tworzy fundusz statutowy, a inne fundusze może tworzyć po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. Na fundusz statutowy Agencji składają się w szczególności równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środki pieniężne zgromadzone z dochodów Agencji.
4. Majątek trwały Agencji podlega amortyzacji na zasadach ogólnych.
5. Zasady prowadzenia rachunkowości przez Agencję określają odrębne przepisy.

Art. 15. 1. Dochody Agencji są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Agencja jest zwolniona z opłat skarbowych oraz podatku od nieruchomości do dnia przekazania autostrady lub jej części do eksploatacji przez koncesjonariusza.

Art. 16. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Agencji.
2. Statut Agencji określa w szczególności jej organizację, zasady udzielania pełnomocnictw, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji i tworzenie oddziałów terenowych.

Rozdział 3 

Rada do Spraw Autostrad

Art. 17. 1. Organem opiniodawczym ministra właściwego do spraw transportu jest Rada do Spraw Autostrad, zwana dalej "Radą".
2. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu.
3. Przewodniczącego Rady wybiera i odwołuje Rada spośród swoich członków.
4. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Rady, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin działania Rady do Spraw Autostrad, jej organizację i tryb pracy oraz skład, zapewniając w jej składzie uczestnictwo przedstawicieli zainteresowanych organów administracji publicznej.

Art. 18. Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie:
  1)  projektów wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych i o ustalenie lokalizacji,
  2)  kryteriów oceny dokumentacji wstępnej i ofert w postępowaniu przetargowym,
  3)  wyników kwalifikacji wstępnej,
  4)  projektów koncesji,
  5)  zasad ustalania opłat za przejazdy autostradami,
  6)  planów ratowniczych oraz planów dotyczących infrastruktury mającej wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  7)  innych spraw dotyczących autostrad, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

Rozdział 4 

Lokalizacja autostrad

Art. 19. Minister właściwy do spraw administracji publicznej udziela wskazań lokalizacyjnych autostrady lub jej odcinków po zaopiniowaniu ich projektu przez Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych i po uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, transportu, środowiska oraz Ministrem Obrony Narodowej, a także z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Art. 20. 1. Wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych autostrady powinien zawierać w szczególności:
  1)  ogólny przebieg autostrady i analizę jej powiązań z innymi drogami publicznymi,
  2)  charakterystykę podstawowych obiektów budowlanych,
  3)  (skreślony),
  4)  ocenę oddziaływania autostrady na grunty rolne i leśne, sporządzoną przez wojewodów,
  5)  (skreślony).
2. Prezes Agencji składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii Rady, właściwych miejscowo wojewodów oraz zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Brak opinii, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia zwrócenia się przez Prezesa Agencji o wyrażenie opinii, traktuje się jako niewniesienie zastrzeżeń.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadać ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, ustala się:
  1)  zakres zagadnień dotyczących warunków glebowo-rolniczych i lasów, które powinny zostać w ocenie zawarte, ocenione i ustalone, z uwzględnieniem danych umożliwiających dokonanie analizy wpływu realizacji autostrady na potencjał produkcyjny gruntów rolnych i leśnych,
  2)  formę opisową i graficzną oceny.

Art. 21. 1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady, na wniosek Prezesa Agencji, wydaje wojewoda.
2. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji powinien zawierać:
  1)  mapę w skali 1:5000, przedstawiającą istniejące uzbrojenie terenu, proponowany przebieg autostrady, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i ustanowienia stref ochronnych,
  2)  wymagane odrębnymi przepisami zezwolenia i stanowiska właściwych organów.
3. O wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji wojewoda zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej.

Art. 22. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady, wydana zgodnie ze wskazaniami lokalizacyjnymi, powinna zawierać w szczególności:
  1)  wymagania dotyczące powiązania z innymi drogami publicznymi,
  2)  linie rozgraniczające teren,
  3)  warunki techniczne realizacji,
  4)  warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury,
  5)  wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.
2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu i treści pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej.

Art. 23. 1. W uzasadnionym przypadku, na wniosek Prezesa Agencji, wojewoda może nadać decyzji o ustaleniu lokalizacji rygor natychmiastowej wykonalności.
2. Odwołanie strony od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno być rozpatrzone w terminie 14 dni, a skarga do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy.

Art. 24. Od decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1, służy stronie odwołanie do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Art. 25. 1. Przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania w sprawach określonych w niniejszym rozdziale.
2. Wojewoda wydaje pozwolenia na budowę autostrady na zasadach i w trybie przepisów prawa budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz doręcza je wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia o jego wydaniu i treści w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej.
3. Ilekroć w przepisach prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady.

Rozdział 5 

Nabywanie nieruchomości pod autostrady

Art. 26. 1. Agencja nabywa na własność Skarbu Państwa nieruchomości na cele budowy autostrad, w drodze umowy, z zastrzeżeniem art. 27.
2. Agencja może nabywać, w drodze umowy, na własność Skarbu Państwa nieruchomości poza pasem drogowym autostrady w celu dokonania ich zamiany na nieruchomości położone w pasie drogowym autostrady.

Art. 27. 1. Nieruchomości przeznaczone na pasy drogowe autostrad, stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, stają się, z mocy prawa, własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna.
2. Za nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje odszkodowanie, ustalone według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.
3. Wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa oraz ustala odszkodowanie.
4. Odszkodowanie jest wypłacane przez Agencję z dotacji, o których mowa w art. 12 ust. 3.

Art. 28. W przypadku gdy przeznaczone na pasy drogowe nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa zostały oddane w użytkowanie wieczyste, Agencja działając w imieniu Skarbu Państwa rozwiązuje z użytkownikiem wieczystym umowę użytkowania wieczystego.

Art. 29. 1. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad, następuje na wniosek Prezesa Agencji po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez wojewodę na piśmie właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości do zawarcia umowy, o której mowa w art. 26 i 28. Termin ten nie może być krótszy niż 2 miesiące od dnia otrzymania przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości pisemnej oferty Agencji zawarcia umowy.
2. W przypadku gdy nieruchomości przeznaczone na pasy drogowe autostrad mają nieuregulowany stan prawny, wszczęcie postępowania następuje na wniosek Prezesa Agencji, bez konieczności zachowania warunków określonych w ust. 1.

Art. 30. Postępowanie wywłaszczeniowe wszczyna i decyzje w jego toku wydaje wojewoda.

Art. 31. 1. Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego wojewoda, na wniosek Prezesa Agencji, udziela w uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad.
2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, z uwzględnieniem stanu przygotowania inwestycji oraz możliwości zbioru ziemiopłodów.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, uprawnia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Art. 32. 1. Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość powinno odpowiadać jej wartości rynkowej, ustalonej według stanu na dzień wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady.
2. Wartość nieruchomości określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543).
3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
4. Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości wypłacane jest ze środków finansowych przekazywanych wojewodzie przez Agencję.

Art. 33. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady stanowi podstawę do wydania decyzji o wygaśnięciu zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pasy drogowe autostrad, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Przepis art. 31 stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe autostrad nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa została wydzierżawiona lub wynajęta, decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy lub najmu ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje od Agencji odszkodowanie, które jest wypłacane przez Agencję z dotacji, o których mowa w art. 12 ust. 3.
3. Do rozwiązania użytkowania ustanowionego w drodze decyzji lub umowy stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

Art. 34. 1. Z dniem nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości ustanowione zostaje, z mocy prawa, na rzecz Agencji prawo użytkowania.
2. W stosunku do nieruchomości, o których mowa w art. 28 i 33, prawo użytkowania na rzecz Agencji zostaje ustanowione z mocy prawa odpowiednio z dniem rozwiązania użytkowania wieczystego, wygaśnięcia zarządu lub rozwiązania umów: użytkowania, dzierżawy lub najmu.
3. Ustanowienie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.

Art. 35. Agencja jest zwolniona z opłat za użytkowanie nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad.

Art. 36. 1. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji autostrady nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z tym że określone w tych przepisach należności oraz jednorazowe odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w odniesieniu do gruntów leśnych i zadrzewionych przeznacza się na Fundusz Leśny w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - z tytułu wyłączenia gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe".
2. Należności oraz jednorazowe odszkodowania w wysokości ustalonej przez organy właściwe w sprawach ochrony gruntów leśnych Agencja przekazuje na rachunek bankowy funduszu, o którym mowa w ust. 1, po nabyciu przez Agencję wszystkich gruntów w danym obrębie ewidencji gruntów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

Art. 37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 2.

Rozdział 6 

Finansowanie budowy autostrad

Art. 38.  1. Budowę autostrad, z zastrzeżeniem ust. 2, finansuje się:
  1)  ze środków własnych koncesjonariuszy oraz uzyskanych przez nich kredytów bankowych i pożyczek,
  2)  ze środków pochodzących z budżetu państwa ustalanych corocznie w ustawie budżetowej na cele, o których mowa w art. 12 ust. 3,
  3)  ze środków funduszu, o którym mowa w art. 39, na warunkach określonych w koncesji i umowie koncesyjnej,
  4)  z innych źródeł.
2. W przypadku gdy przewiduje się udzielenie koncesji wyłącznie na eksploatację autostrady lub jej odcinka, budowę tej autostrady lub jej odcinka finansuje się na zasadach dotyczących finansowania i budowy dróg publicznych określonych w odrębnych przepisach.
3. Koncesjonariuszowi mogą być udzielone przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia zgodnie z przepisami o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Art. 39. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Krajowy Fundusz Autostradowy, zwany dalej "Funduszem".

Art. 39a. 1. Przychodami Funduszu są:
  1)  środki przekazywane z budżetu państwa w wysokości stanowiącej część planowanych dochodów budżetowych z tytułu podatku akcyzowego od samochodów,
  2)  odsetki z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetki od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach,
  3)  wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,
  4)  przychody ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez Skarb Państwa, w celu zasilenia Funduszu,
  5)  przychody z akcji i udziałów, o których mowa w pkt 4,
  6)  środki pochodzące z opłat za przejazdy autostradą, o których mowa w art. 3 ust. 4,
  7)  kwoty wpłacone przez koncesjonariuszy zgodnie z art. 3 ust. 6,
  8)  kwoty wpłacone z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych zgodnie z art. 39d ust. 1 pkt 1 i 2,
  9)  środki z kredytów zaciągniętych przez Agencję na cele, o których mowa w art. 39d ust. 1,
  10) wpływy z obligacji emitowanych przez Agencję na cele, o których mowa w art. 39d ust. 1,
  11) darowizny i zapisy,
  12) wpływy z innych środków publicznych,
  13) wpływy z innych tytułów.
2. Rada Ministrów określa procentowo, w drodze rozporządzenia, w terminie do końca czerwca każdego roku, część planowanych dochodów budżetowych z tytułu podatku akcyzowego od samochodów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeznaczoną na Fundusz w kolejnym roku budżetowym, z uwzględnieniem przewidywanego zakresu dofinansowania z Funduszu realizacji zadań związanych z budową autostrad.

Art. 39b. Dochody Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiące równowartość przychodów Funduszu, o których mowa w art. 39a ust. 1, są wolne od podatku dochodowego.

Art. 39c. 1. W celu zasilenia Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w imieniu Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, przekazać nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcje i udziały w spółkach, stanowiące własność Skarbu Państwa, z uwzględnieniem zaakceptowanego przez Radę Ministrów zakresu dofinansowania ze środków Funduszu zadań związanych z budową autostrad oraz wartości tych akcji i udziałów.
2. Akcje i udziały Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego zbywa w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych, Skarbu Państwa oraz transportu.
3. O zbyciu akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia ministrów właściwych do spraw finansów publicznych, Skarbu Państwa oraz transportu.
4. Do przekazania akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, oraz do ich zbywania nie stosuje się przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 26).
5. Zwalnia się od opłaty skarbowej zbycie akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39d. 1. Środki Funduszu, które przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową autostrad, mogą być przekazywane w następujących formach:
  1)  dotacji lub pożyczek nieoprocentowanych, udzielanych koncesjonariuszom, na warunkach określonych w koncesji i umowie koncesyjnej, w okresie budowy autostrady lub jej odcinka,
  2)  pożyczek nieoprocentowanych, udzielanych koncesjonariuszom na pokrycie części okresowych niedoborów bieżących przychodów z tytułu eksploatacji autostrady, w celu zapewnienia płynności wydatków związanych z bieżącą obsługą i spłatą kredytów lub pożyczek bądź obligacji wyemitowanych w związku z budową autostrady,
  3)  płatności koncesjonariuszom:
a)    stałych kosztów ponoszonych z tytułu zachowania nieprzerwanej dostępności do autostrady, jej utrzymania i przejezdności,
b)    zmiennych kwot uzależnionych od spełnienia przez koncesjonariuszy wymogów określonych w koncesji i umowie koncesyjnej,
jeżeli opłaty za przejazdy autostradą stanowią przychody Funduszu.
2. Ze środków finansowych Funduszu dokonuje się spłaty kredytów i wykupu obligacji, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających z wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 13 ust. 2.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw transportu może, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przeznaczyć środki Funduszu, w części nieprzekraczającej 25% tych środków, na pokrycie kosztów działalności Agencji, finansowanych z jej przychodów.
4. Ze środków finansowych Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39e. 1. Wypłaty z Funduszu środków finansowych na podstawie art. 39d ust. 1, w zakresie zaakceptowanym przez Radę Ministrów zgodnie z art. 42a i wynikającym z koncesji i umowy koncesyjnej, są gwarantowane przez Skarb Państwa.
2. Do gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 4, art. 31, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876).
3. Gwarancje, o których mowa w ust. 1:
  1)  udzielane są przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu, po akceptacji przez Radę Ministrów formy i zakresu dofinansowania ze środków Funduszu zgodnie z art. 42a,
  2)  nie mogą przekraczać zaakceptowanego przez Radę Ministrów zakresu dofinansowania zgodnie z art. 42a,
  3)  są ograniczone w czasie terminem wypłat dofinansowania w trybie ustalonym zgodnie z art. 42a.

Art. 39f. Bank Gospodarstwa Krajowego, działając w uzgodnieniu z Prezesem Agencji, dokonuje na rzecz koncesjonariuszy wypłat ze środków finansowych Funduszu, w formach określonych w art. 39d ust. 1, w zakresie wynikającym z koncesji i umowy koncesyjnej.

Art. 39g. 1. Okresowo wolne środki Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Bank Gospodarstwa Krajowego może:
  1)  lokować w innych bankach,
  2)  inwestować w papiery wartościowe, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3.
2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% okresowo wolnych środków Funduszu.
3. Wysokość środków Funduszu przeznaczonych na lokaty i inwestycje, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego uzgadnia z Prezesem Agencji.

Art. 39h. Bank Gospodarstwa Krajowego, działając w uzgodnieniu z Prezesem Agencji, dokonuje ze środków Funduszu spłaty kredytów, wykupu obligacji oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 39d ust. 2.

Art. 39i. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Agencji, ze środków Funduszu, środki finansowe, o których mowa w art. 39d ust. 3, na zlecenie ministra właściwego do spraw transportu.

Art. 39j. Szczegółowy sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego wypłat, lokat i inwestycji ze środków Funduszu, o których mowa w art. 39f-39i, określi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39k. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera wynagrodzenie prowizyjne z tytułu prowadzenia Funduszu.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz tryb i terminy jego wypłaty, uwzględniając koszty Banku ponoszone w związku z obsługą Funduszu, lokowaniem i inwestowaniem środków Funduszu.

Art. 39l. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego:
  1)  wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu, opracowany w uzgodnieniu z Prezesem Agencji i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw transportu,
  2)  sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w skład sprawozdania finansowego Banku.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw transportu, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, informację o wysokości środków Funduszu oraz zestawienie zbiorcze operacji dokonanych za jego pośrednictwem za dany kwartał.

Rozdział 7 

Postępowanie przetargowe

Art. 40. Budowa i eksploatacja autostrady wymaga uzyskania koncesji.

Art. 41. Wybór koncesjonariusza następuje w drodze przeprowadzanego przez Agencję trójstopniowego postępowania przetargowego:
  1)  kwalifikacji wstępnej,
  2)  przetargu ograniczonego do zakwalifikowanych do złożenia oferty, zwanego dalej "przetargiem",
  3)  negocjacji umowy koncesyjnej.

Art. 42. 1. Agencja zaprasza do udziału w kwalifikacji wstępnej poprzez umieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym oraz w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:
  1)  oznaczenie autostrady,
1a)  przedmiot działalności objęty koncesją,
  2)  określenie miejsca i terminu otrzymania specyfikacji warunków kwalifikacji wstępnej oraz wysokość opłat za specyfikację,
  3)  informację o miejscu i terminie:
a)    składania dokumentacji do kwalifikacji wstępnej,
b)    ogłoszenia wyników,
  4)  informację o sposobie ogłoszenia wyników kwalifikacji wstępnej.
3. Specyfikacja warunków kwalifikacji wstępnej składa się w szczególności z:
  1)  podstawowych informacji technicznych dotyczących autostrady,
  2)  informacji o podstawowych wymaganiach procedury kwalifikacji wstępnej,
  3)  informacji o zakresie i formach dofinansowania budowy autostrady ze środków Funduszu.

Art. 42a. Przed zaproszeniem do udziału w kwalifikacji wstępnej minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa Agencji, przedkłada Radzie Ministrów informację o przewidywanych warunkach postępowania przetargowego oraz do akceptacji przewidywane zasady dofinansowania ze środków Funduszu, określając zakres i formę tego dofinansowania.

Art. 43. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć spółki akcyjne z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej o kapitale akcyjnym nie mniejszym niż równowartość 5 mln EURO, których przedmiotem przedsiębiorstwa jest, zgodnie ze statutem, wyłącznie budowa lub eksploatacja autostrad.
2. Na etapie kwalifikacji wstępnej dokumentację mogą składać uczestnicy, którzy nie spełniają warunków określonych w ust. 1. Uczestnicy, którzy złożyli dokumentację do kwalifikacji wstępnej, mogą brać udział w dalszych etapach postępowania przetargowego pod warunkiem, że po zakończeniu kwalifikacji wstępnej zostanie zarejestrowana spółka spełniająca wymogi określone w ust. 1. Projekt statutu oraz projekty aktów o zawiązaniu spółki i objęciu akcji powinny zostać złożone w dokumentacji do kwalifikacji wstępnej.

Art. 44. 1. W czasie przygotowywania dokumentacji do kwalifikacji wstępnej uczestnik może zwrócić się do Agencji o wyjaśnienie elementów specyfikacji warunków tej kwalifikacji.
2. Treść udzielonej odpowiedzi Agencja przesyła jednocześnie wszystkim uczestnikom kwalifikacji wstępnej.

Art. 45. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu.

Art. 46. 1. Uczestnicy kwalifikacji wstępnej mogą być zobowiązani do udzielenia dodatkowych wyjaśnień komisji przetargowej.
2. Agencja może przedłużyć termin składania dokumentacji do kwalifikacji wstępnej w sposób określony w art. 42 ust. 1.

Art. 47. 1. Oceny dokumentacji do kwalifikacji wstępnej dokonuje komisja przetargowa zgodnie z kryteriami określonymi przez ministra właściwego do spraw transportu w przepisach, o których mowa w art. 53.
2. Ocena dokumentacji złożonej do kwalifikacji wstępnej jest podstawą wyboru uczestników przetargu, zwanych dalej "oferentami".
3. Komisja przetargowa dokonuje wyboru oferentów.
4. Z czynności otwarcia i oceny dokumentacji do kwalifikacji wstępnej, wyboru oferentów i ogłoszenia wyników wyboru sporządza się protokół.
5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, udostępnia się uczestnikom kwalifikacji wstępnej na ich żądanie.

Art. 48. 1. Oferenci otrzymują pisemne zaproszenie do przetargu, z podaniem w szczególności terminu i miejsca składania ofert.
2. Oferenci otrzymują informację o warunkach przetargu po wpłaceniu na rachunek Agencji opłaty za informację oraz po złożeniu pisemnego oświadczenia o nieudostępnianiu osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie przetargu.
3. Informacja o warunkach przetargu zawiera w szczególności:
  1)  podstawową dokumentację techniczną, pozwalającą na sformułowanie oferty,
  2)  wymagania co do treści i zakresu oferty,
  3)  informację o przewidywanych istotnych warunkach koncesji i umowy koncesyjnej,
  4)  informacje o terminie i formie wniesienia wadium oraz o jego wysokości, zatwierdzonej na wniosek Prezesa Agencji przez ministra właściwego do spraw transportu.
4. Prezes Agencji określa wysokość i tryb uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2.

Art. 49. Komisja przetargowa ocenia w szczególności:
  1)  stan ekonomiczno-finansowy, w tym wiarygodność finansową oferenta,
  2)  przygotowanie organizacyjne i techniczne oferenta lub wskazanych przez niego wykonawców do należytego wykonania autostrady,
  3)  plan finansowania oraz program budowy i eksploatacji autostrady,
  4)  stopień zdolności oferenta do finansowania budowy bez poręczeń, o których mowa w art. 39,
  5)  proponowany przez oferenta zakres zatrudnienia wykonawców polskich oraz stosowania materiałów i wyrobów produkcji krajowej.

Art. 50. Do przetargu i ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 44-47.

Art. 50a. Komisja przetargowa przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu i Prezesowi Agencji protokół z postępowania przetargowego, o którym mowa w art. 41 pkt 1 i 2, oraz zawiadamia oferentów o wynikach tego postępowania.

Art. 50b. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Agencja przeprowadza negocjacje ze spółką, której oferta została w wyniku przetargu uznana przez komisję przetargową za najkorzystniejszą.
2. Negocjacje, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone jednocześnie z więcej niż jedną spółką, w zakresie treści złożonych ofert, o ile ich oferty zostały uznane przez komisję przetargową za równorzędne.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji jest obowiązany do opracowania wytycznych prowadzenia negocjacji, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących stopnia zdolności oferenta do finansowania budowy i eksploatacji autostrady przy ograniczonym korzystaniu ze środków publicznych oraz terminu realizacji procesu inwestycyjnego.
4. Wytyczne, o których mowa w ust. 3, podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw transportu.

Art. 50c. Jeżeli negocjacje nie zostaną zakończone uzgodnieniem treści umowy koncesyjnej w terminie 9 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia, Prezes Agencji może, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, uznać postępowanie przetargowe za bezskuteczne lub przeprowadzić negocjacje ze spółką, której oferta była druga w kolejności po ofercie najkorzystniejszej.

Art. 51. 1. Wycofanie oferty w czasie przetargu lub negocjacji umowy koncesyjnej powoduje utratę wadium.
2. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta, podlega zwrotowi w terminie 14 dni po dokonaniu wyboru ofert przez komisję przetargową.
3. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, podlega zwrotowi w terminie 14 dni po zawarciu umowy koncesyjnej. Wadium nie podlega zwrotowi w razie odstąpienia oferenta od zawarcia umowy koncesyjnej bez ważnych przyczyn.

Art. 52. (skreślony).

Art. 52a. 1. Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu protokół z negocjacji umowy koncesyjnej oraz zawiadamia spółki uczestniczące w negocjacjach o ich wyniku.
2. W przypadku gdy negocjacje zostaną zakończone uzgodnieniem treści umowy koncesyjnej, Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu projekt koncesji i umowy koncesyjnej, wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 1.

Art. 53. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki postępowania przetargowego oraz tryb pracy komisji przetargowej, uwzględniając w szczególności zakres przedmiotowy specyfikacji warunków kwalifikacji wstępnej, informacji o warunkach przetargu oraz ofert składanych przez uczestników przetargu, a także kryteria oceny poszczególnych etapów postępowania przetargowego.

Rozdział 8 

Koncesje na budowę i eksploatację autostrad

Art. 54. Koncesji udziela się spółce, z którą została uzgodniona treść umowy koncesyjnej.

Art. 55. 1. Organem właściwym do udzielenia i cofnięcia koncesji jest minister właściwy do spraw transportu.
2. Udzielenie i cofnięcie koncesji następuje w drodze decyzji.
3. Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę, która może być uiszczona jednorazowo lub w ratach.
4. Koncesja może być udzielona na budowę i eksploatację albo wyłącznie na eksploatację autostrady lub jej odcinka.
5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, sposób i termin uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji, mając na uwadze przewidywaną wysokość kosztów budowy danego odcinka autostrady, określoną w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym przez oferenta, z którym została uzgodniona treść umowy koncesyjnej.

Art. 56. Koncesja określa w szczególności:
  1)  nazwę spółki i jej siedzibę,
  2)  przedmiot działalności objęty koncesją,
  3)  datę rozpoczęcia działalności,
  4)  obowiązki koncesjonariusza, określone w art. 57,
  5)  okres, na jaki została udzielona,
  6)  wysokość i formy dofinansowania budowy autostrady ze środków Funduszu, w zakresie zaakceptowanym przez Radę Ministrów,
  7)  wysokość i sposób uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji.

Art. 57. Koncesjonariusz jest obowiązany do:
  1)  zgromadzenia środków finansowych na budowę i podjęcie eksploatacji autostrady,
  2)  przygotowania dokumentacji technicznej wymaganej do podjęcia budowy autostrady, uzyskania pozwolenia na budowę i uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami,
  3)  przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych dotyczących autostrad oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury,
  4)  terminowej realizacji procesu inwestycyjnego,
  5)  utrzymania autostrady, w zakresie określonym w art. 57a, według standardów określonych w przepisach prawa i umowie,
  6)  umożliwienie Agencji dokonania, w dowolnym czasie, kontroli budowy i eksploatacji autostrady oraz dostarczania w tym zakresie danych i dokumentów.

Art. 57a. 1. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymania, modernizacji i ochrony autostrady wraz z nawierzchnią drogową i obiektami mostowymi w jej pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tej autostrady, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Utrzymanie wchodzących w skład pasa drogowego autostrady przejazdów z przecinającymi ją drogami i innymi liniami komunikacyjnymi w części drogowej i mostowej obejmującej skarpy nasypów i wykopów, urządzenia odwadniające, nawierzchnie, torowiska, chodniki, pobocza, poręcze oraz urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu należy do zarządców właściwych dla tych dróg lub linii komunikacyjnych, w których ciągu są one zlokalizowane.

Art. 58. 1. Koncesja może być cofnięta w przypadku:
  1)  niezawarcia umowy koncesyjnej w terminie 30 dni od daty, w której decyzja o udzieleniu koncesji stała się ostateczna,
  2)  naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 57, lub warunków umowy koncesyjnej,
  3)  zagrożenia ważnego interesu gospodarki narodowej, obronności lub bezpieczeństwa państwa albo zagrożenia bezpieczeństwa ludzi.
2. Koncesja wygasa w przypadku rozwiązania umowy koncesyjnej.

Art. 59. (skreślony).

Art. 60. 1. Agencja jest uprawniona do kontroli budowy i eksploatacji autostrady w zakresie:
  1)  zgodności z udzieloną koncesją,
  2)  przestrzegania warunków umowy koncesyjnej,
  3)  zgodności opłat za przejazdy autostradą ze szczegółowymi zasadami określonymi w przepisach, o których mowa w art. 3 ust. 4.
2. Osoby upoważnione przez Prezesa Agencji do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:
  1)  wstępu na teren nieruchomości, na której jest prowadzona budowa lub eksploatacja autostrady,
  2)  żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.
3. Na wniosek Prezesa Agencji minister właściwy do spraw transportu może wezwać koncesjonariusza do usunięcia, w wyznaczonym terminie, stwierdzonych nieprawidłowości.
4. W przypadku gdy koncesjonariusz nie usunął nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w ust. 3, art. 58 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 9 

Umowa koncesyjna

Art. 61. 1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z koncesjonariuszem umowę koncesyjną.
2. Minister właściwy do spraw transportu uzgadnia z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym zobowiązań finansowych Skarbu Państwa.

Art. 62. 1. Umowa koncesyjna powinna określać w szczególności:
  1)  termin rozpoczęcia i zakończenia budowy,
  2)  okres eksploatacji autostrady i stawki opłat w chwili rozpoczęcia eksploatacji,
2a)  wysokość i formy dofinansowania budowy autostrady ze środków Funduszu,
2b)  warunki i zakres podziału zysku pomiędzy koncesjonariusza a Fundusz,
  3)  termin przekazania dokumentacji dotyczącej lokalizacji autostrady,
  4)  sposób, terminy i zasady odpłatności z tytułu udostępnienia koncesjonariuszowi przez Agencję gruntów pod budowę autostrady oraz warunki zagospodarowania znajdujących się na nich budynków, budowli, urządzeń, drzewostanu i upraw,
  5)  warunki i zakres zabezpieczenia obiektów archeologicznych odkrytych w trakcie budowy,
  6)  prawa koncesjonariusza do korzystania z gruntu i wzniesionych przez niego budynków, budowli i innych urządzeń,
  7)  zobowiązania koncesjonariusza do:
a)    budowy i eksploatacji autostrady zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b)    zachowania nieprzerwanej dostępności do autostrady i jej przejezdności,
c)    zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników,
d)    ustalania, w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, limitu zwolnień pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz sił zbrojnych państw sojuszniczych od opłat za przejazdy autostradami,
e)    zapewnienia Policji pomieszczeń w zakresie przewidzianym w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, umożliwiających skuteczne realizowanie przez nią zadań w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym oraz jego kontrolowania na obszarze autostrad płatnych,
  8)  zasady współpracy koncesjonariusza z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego,
8a)  warunki dopuszczenia autostrady do eksploatacji,
8b)  zakres uprawnień koncesjonariusza jako zarządcy autostrady,
  9)  zasady zagospodarowania miejsc obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, uwzględniające konkurencję,
  10) termin i sposób przekazania Agencji autostrady i dotyczącej jej dokumentacji po zakończeniu okresu eksploatacji,
  11) zasady odpowiedzialności stron,
  12) sposób rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji umowy,
  13) warunki rozwiązania umowy,
  14) zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania umowy.
2. Umowa ulega rozwiązaniu z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu koncesji.

Art. 62a. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, ogólne kierunki współpracy koncesjonariusza z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego z uwzględnieniem realizacji ich zadań ustawowych, przy zachowaniu nieprzerwanego dostępu do autostrady i jej przejezdności.

Art. 63. 1. W przypadku udzielenia koncesji wyłącznie na eksploatację autostrady, przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa koncesyjna zawarta wyłącznie na eksploatację autostrady powinna określić warunki przejęcia autostrady od jej dotychczasowego zarządcy.

Rozdział 10 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 64. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 65. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i z 1993 r. Nr 47, poz. 212) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
2. Na okres roku od dnia wejścia w życie ustawy utrzymuje się w mocy przepisy wydane na podstawie art. 16d pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 66. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96) w art. 11 w ust. 1 skreśla się pkt 7a.

Art. 67. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3) dodaje się art. 38a w brzmieniu:
"Art. 38a.     Przekazanie lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe, Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad na pasy drogowe autostrad następuje nieodpłatnie na podstawie umowy między Dyrektorem Generalnym a Prezesem Agencji."

Art. 68. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 5, poz. 23 i Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 90, poz. 419 i Nr 105, poz. 509) w art. 24 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
"7.    Agencja, w drodze umowy, przekaże nieodpłatnie Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad grunty wchodzące w skład Zasobu na pasy drogowe autostrad."

Art. 69. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547 i Nr 123, poz. 602) w art. 6 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
"8)    Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad."

Art. 70. W okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 1996 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Finansów zapewni Agencji, w ramach budżetu Ministerstwa, środki finansowe na podjęcie działalności.

Art. 71. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 110 z 2001 roku - pozostałe dokumenty:

Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.