Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 1 Przedmiot regulacji

Art. 1.

Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochronyprawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawachuregulowanych w ustawie.

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.1));
2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innychdóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu,dzierżawy oraz leasingu;2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony wczasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, którychprzedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawieumowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne;
3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który- zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jestuprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocnikówustanowionych przez zamawiającego;
4) koncesji na roboty budowlane - należy przez to rozumieć zamówienia publicznena roboty budowlane, z tym że wynagrodzeniem za ich wykonaniejest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz zzapłatą;
5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawianajkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się doprzedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a wprzypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej,których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznacznyi wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans cenyi innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego;
6) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodniez treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie częścizamówienia publicznego;
7) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodniez warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonaniazamówienia publicznego;
8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowaniei wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), a takżerealizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiamiokreślonymi przez zamawiającego;
9) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniuprzepisów o finansach publicznych;9a) umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającyma jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustaleniewarunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostaćudzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba,przewidywanych ilości;
10) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotemnie są roboty budowlane lub dostawy;
11) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albojednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiegasię o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowęw sprawie zamówienia publicznego;
12) zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albojednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązanądo stosowania ustawy;
13) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawieranemiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem sąusługi, dostawy lub roboty budowlane

Art. 3.

1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami",przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansachpublicznych;
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadająceosobowości prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celuzaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteruprzemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tymprzepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednioprzez inny podmiot:a) finansują je w ponad 50 % lubb) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lubc) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lubd) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczegolub zarządzającego;3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o którychmowa w pkt 3;
4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane wcelu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art.132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lubwyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczolub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają nanie dominujący wpływ, w szczególności:a) finansują je w ponad 50 % lubb) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lubc) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji,lubd) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lube) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;
5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następująceokoliczności:a) ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowaneze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa wpkt 1-3a,b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanieczynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali,obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynkówszkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanychprzez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotamibudowlanymi;
6) inne, niż określone w pkt 1 i 2, podmioty, jeżeli zamówienie jest finansowanez udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowaniaprocedury udzielania zamówienia określonej w ustawie;
7) podmioty, którym podmioty określone w pkt 1-3a udzieliły koncesji na robotybudowlane, w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.
2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawaprzyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniuwykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczbypodmiotów, jeżeli spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskaniatakich praw nie powoduje obowiązku ich przyznania.

Art. 4.

Ustawy nie stosuje się do:
1) zamówień udzielanych na podstawie:a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennejod określonej w ustawie,b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niżustawa procedury udzielania zamówień,c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską ajednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej,dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez stronytej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa proceduryudzielania zamówień;
2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z:a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a wszczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą,kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentówfinansowych,b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami,e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych,g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowychrozliczeń pieniężnych;
3) zamówień, których przedmiotem są:a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,b) usługi Narodowego Banku Polskiego,c) (uchylona)d) (uchylona),e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenieusług badawczych, z wyjątkiem usług w całości opłacanychprzez zamawiającego, zamawianych w celu prowadzenia jego własnejdziałalności, których rezultaty stanowią wyłącznie jego własność,f) dostawy i usługi, do których stosuje się art. 296 Traktatu ustanawiającegoWspólnotę Europejską,g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowychprzeznaczonych do emisji przez nadawców radiowych lubtelewizyjnych,h) zakup czasu antenowego,i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości,w szczególności dzierżawy i najmu,j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferempapierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, wszczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dlazamawiającego środków pieniężnych lub kapitału;
4) umów z zakresu prawa pracy;4a) (uchylony);
5) zamówień objętych tajemnicą państwową zgodnie z przepisami oochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymaga tego istotny interesbezpieczeństwa państwa, albo zamówień objętych tajemnicą służbową,jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa;
6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej,wyłączne prawo do świadczenia tych usług;
7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawanena podstawie ustaw;
8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej wzłotych równowartości kwoty 14 000 euro;
9) (uchylony);
10) zamówień udzielanych przez podmioty wykonujące co najmniej jeden z następującychrodzajów działalności:a) udostępnianie publicznej sieci telekomunikacyjnej,b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej,c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocąpublicznej sieci telekomunikacyjnej lub usług poczty elektronicznejza pomocą takiej sieci- jeżeli zamówienie jest udzielane wyłącznie w celu wykonywania jednegoz tych rodzajów działalności;
11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającegolub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego.

Art. 4a. uchylony

Art. 5.


1. W postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi:
1) w zakresie ochrony osób i mienia, z wyjątkiem związanych z konwojowaniempieniędzy i kosztowności,
2) socjalne,
3) hotelarskie lub restauracyjne,
4) transportu kolejowego,
5) transportu morskiego lub żeglugi śródlądowej,
6) prawnicze,
7) rekrutacji lub pozyskiwania personelu,
8) szkoleniowe lub edukacyjne,
9) zdrowotne,
10) w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, z wyjątkiem usług kablowej sieciradiowej i telewizyjnej,
11) detektywistyczne,
12) związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej- zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących terminówskładania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminówskładania ofert, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawiewłaściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanekwyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytaniao cenę, licytacji elektronicznej, a dla zamówień określonych w pkt 3-12 -również przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku informowaniaw tych przypadkach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanegodalej "Prezesem Urzędu".
2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, orazinne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosujesię przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowyudział w danym zamówieniu jest największy.
3. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonychustawą łączyć innych zamówień z usługami, o których mowa w ust. 1.

Art. 6.

1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlaneoraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczącetego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniujest największy.
2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalacjędostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówieniastosuje się przepisy dotyczące dostaw.
3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędnedo ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisydotyczące robót budowlanych.
4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędnedo wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotycząceusług.  

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI