Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień

Art. 7.

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówieniaw sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równetraktowanie wykonawców.
2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania oudzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisamiustawy.

Art. 8.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniemo udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniuprzepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, niepóźniej niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca niemoże zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Do konkursu przepisstosuje się odpowiednio.

Art. 9.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonychw ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę nazłożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z językówpowszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju,w którym zamówienie jest udzielane.

Art. 10.

1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony orazprzetarg ograniczony.
2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogukonkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytaniao cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych wustawie.  

Rozdział 3 Ogłoszenia

Art. 11.

1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie:
1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym nastronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanegodalej "Urzędem";
2) publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli sąprzekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.>2.uchylony
3. uchylony
4. Zamawiający może drogą elektroniczną złożyć Prezesowi Urzędu wniosek osprostowanie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych,wskazując datę zamieszczenia ogłoszenia i jego numer; sprostowanienie może dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert,warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. PrezesUrzędu niezwłocznie zamieszcza w formie obwieszczenia sprostowanie wBiuletynie Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie,którego zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość zamówieniaalbo konkursu nie jest obowiązkowe.
6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory ogłoszeńzamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, mając na względzierodzaje ogłoszeń oraz wartość zamówienia albo konkursu.
7. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia przekazujesię, zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającym standardowe formularzedo publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznychzgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego iRady (Dz. Urz. UE L 257 z 1.10.2005, str. 1), jeżeli wartość zamówienia lubkonkursu jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych napodstawie ust. 8.
8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówieńoraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywaniaogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając nawzględzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Art. 12.

1. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza się drogąelektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowegoUrzędu.
2. Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia przekazujesię pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadkach przewidzianychw ustawie - drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi nastronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawiekoordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,dostawy i usługi albo w ust. 3 załącznika XX do dyrektywy 2004/17/WEParlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej proceduryudzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarkiwodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, zwanej dalej "stroną internetowąokreśloną w dyrektywie".
3. Zamawiający jest obowiązany udokumentować:
1) zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w szczególnościprzechowywać dowód jego zamieszczenia;
2) publikację ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wszczególności przechowywać dowód jego publikacji.
4. Jeżeli ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejzawiera błędy polegające na niezgodności tego ogłoszenia z treścią ogłoszeniaprzekazanego do publikacji, zamawiający niezwłocznie przesyła sprostowanieogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
5. Zamawiający może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskichogłoszenie, którego publikacja ze względu na wartość zamówienia lubkonkursu nie jest obowiązkowa.

Art. 13.

1. Zamawiający po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie z obowiązującymi zamawiającego przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu finansowego - raz w roku, może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieścić na własnej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, zwanym dalej"profilem nabywcy", wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych wterminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych,których wartość:
1) dla robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwotę określoną wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależnionyobowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlaneUrzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) zsumowana dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej kwoty określonew przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w ramach danejgrupy określonej w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Radynr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego SłownikaZamówień CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562, Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z późn. zm.), zwanymdalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", jest równa lub przekraczawyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro;
3) zsumowana dla usług o wartości równej lub przekraczającej kwoty określonew przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w ramach kategorii1-16 określonej w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień, jestrówna lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może zamieścić w profilunabywcy po przekazaniu ogłoszenia o profilu nabywcy Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną zgodnie z formą i proceduramiwskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamówień na usługi, o którychmowa w art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówień udzielanych w trybie innymniż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniemlub dialog konkurencyjny.  

Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI