Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy

Art. 14.
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniuo udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy niestanowią inaczej.

Art. 15.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający.
2. Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowaniao udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, działają jako pełnomocnicy zamawiającego.

Art. 15a.

1. Centralny zamawiający może przygotowywać i przeprowadzać postępowania oudzielenie zamówienia, udzielać zamówień lub zawierać umowy ramowe na potrzeby zamawiających z administracji rządowej, jeżeli zamówienie jest związanez działalnością więcej niż jednego zamawiającego.
2. Zamawiający z administracji rządowej mogą udzielać zamówień na podstawieumowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego, jeżeli umowa ramowato przewiduje.
3. Centralny zamawiający może dokonywać czynności, o których mowa w ust. 1,również na potrzeby innych zamawiających.
4. Prezes Rady Ministrów może wskazać centralnego zamawiającego spośród organówadministracji rządowej lub jednostek organizacyjnych podległych tymorganom lub przez nie nadzorowanych.
5. Prezes Rady Ministrów, wskazując centralnego zamawiającego, może, w drodzezarządzenia, polecić zamawiającym z administracji rządowej nabywanie określonychrodzajów zamówień od centralnego zamawiającego lub od wykonawcówwybranych przez centralnego zamawiającego oraz udzielanie zamówień napodstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego, a takżeokreślić zakres informacji przekazywanych centralnemu zamawiającemu przeztych zamawiających, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oraz sposóbwspółdziałania z centralnym zamawiającym.
6. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do centralnego zamawiającego.

Art. 16.

1. Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia,wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzeniapostępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
2. (uchylony).
3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze zarządzenia,wskazać, spośród podległych jemu jednostek organizacyjnych lub przez niegonadzorowanych, zamawiającego, który będzie właściwy do przeprowadzeniapostępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, a także polecićtym jednostkom nabywanie określonych rodzajów zamówień od wskazanego albocentralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez wskazanegoalbo centralnego zamawiającego oraz polecić udzielanie zamówień na podstawieumowy ramowej zawartej przez wskazanego albo centralnego zamawiającego.
4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć spośródpodległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostkę organizacyjnąwłaściwą do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia narzecz tych jednostek.
5. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do zamawiających, októrych mowa w ust. 1.

Art. 17.

1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniapodlegają wyłączeniu, jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwaw linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznejdo drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateliz wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzającychlub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się oudzielenie zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówieniapozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub byłyczłonkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawcówubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że możeto budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniemo udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionew celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają,pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemneoświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającąwyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o którychmowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynnościfaktycznych niewpływających na wynik postępowania.

Art. 18.

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówieniaodpowiada kierownik zamawiającego.
2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówieniaodpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności wpostępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownikzamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonychdla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego.
3. Jeżeli przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówieniana podstawie przepisów odrębnych jest zastrzeżone dla organu innego niż kierownikzamawiającego, przepisy dotyczące kierownika zamawiającego stosujesię odpowiednio do tego organu.

Art. 19.

1. Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia, zwaną dalej "komisją przetargową",jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołaćkomisję przetargową. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się.
3. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowaniai przeprowadzenia określonych postępowań.

Art. 20.

1. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającegopowoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
2. Kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanieinnych, niż określone w ust. 1, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniaoraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzieleniezamówienia. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
3. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającegopropozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszejoferty, a także w zakresie, o którym mowa w ust. 1, występuje zwnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 21.

1. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego.
2. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób.
3. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakresobowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawnościjej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywaneczynności oraz przejrzystości jej prac.
4. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniempostępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomościspecjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosekkomisji przetargowej, może powołać biegłych. Przepis art. 17 stosuje się.

Art. 22.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałemtechnicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzieleniezamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Art. 23.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnikado reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniaw postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o którychmowa w ust. 1.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiającymoże żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznegoumowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowaniawyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęciapostępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwemokoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłośćogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeliukład nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątkuupadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskalioni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione wzwiązku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwkoprawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwopopełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwoskarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albozwiązku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnionew związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwoprzeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwoprzekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lubinne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanejgrupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lubprzestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazanoza przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzieleniezamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemulub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyścimajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału wzorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwalub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariuszaprawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku zpostępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawomosób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionew celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowelub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającychna celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnieskazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniemo udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującychpracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionew celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowelub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającychna celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowychza czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, októrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonegopostępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobamiuczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tychwykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisunie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawieart. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonegopostępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniulub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożonedokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą,lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeniz postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne iprawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Art. 25.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawcówwyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzeniapostępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie:
1) warunków udziału w postępowaniu,
2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonychprzez zamawiającego- zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnychwarunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich dokumentyte mogą być składane, mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunkówudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia może być zamiastdokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem oraz żepotwierdzeniem niekaralności wykonawcy może być w szczególności informacjaz Krajowego Rejestru Karnego, a potwierdzeniem, że oferowane dostawy,usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionegodo kontroli jakości, a także że formy dokumentów powinny umożliwiaćudzielanie zamówień również drogą elektroniczną.

Art. 26.

1. Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunkówudziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzającychspełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożylioświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzyzłożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy,do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnieniaoferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnieniepostępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzaćspełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu orazspełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagańokreślonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonymprzez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożeniawyjaśnień dotyczących oświadczeń lubdokumentów, o których mowa wart. 25 ust. 1.
5. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów ust. 1-4 w przypadkuzamówień, których przedmiotem są usługi bankowe, usługi ubezpieczenioweoraz usługi w zakresie kultury, a także zamówień udzielanych na podstawieart. 62 ust. 1 pkt 2.

Art. 27.

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomieniaoraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyboremzamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomieniaoraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądaniedrugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacjinie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
4. Zamawiający może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu przekazywane faksem lub drogą elektronicznąbyły potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznympodpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanegocertyfikatu.
5. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniumoże być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożonyw terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemneji zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływuterminu składania wniosków.

Art. 28. (uchylony)  

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI