Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 2 Przygotowanie postępowania

Art. 29.

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zapomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniającwszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniaćuczciwą konkurencję.
3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotuzamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia zapomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy"lub równoważny".

Art. 30.

1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych,z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskielub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczegoprzenoszących te normy.
2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norminnych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącychte normy uwzględnia się w kolejności:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfikacje techniczne;
3) normy międzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organynormalizacyjne.
3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norminnych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącychte normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowaw ust. 2, uwzględnia się w kolejności:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne.
4. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznychi systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3, zamawiający jestobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przezzamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy,usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
6. Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniemprzepisów ust. 1-3, jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówieniapoprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmowaćopis oddziaływania na środowisko.
7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we WspólnymSłowniku Zamówień.

Art. 31.

1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocądokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robótbudowlanych.
2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanychw rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiającyopisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalnoużytkowego.
3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którympodaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane imwymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowejokreśli, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę:
1) dokumentacji projektowej,
2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) programu funkcjonalno-użytkowego- mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody WspólnegoSłownika Zamówień.

Art. 32.

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzeniewykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającegoz należytą starannością.
2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielićzamówienia na części lub zaniżać jego wartości.
3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, októrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przyustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających.
4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych alboudziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnegopostępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych częścizamówienia.
5. Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielnośćfinansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością,wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówieńudzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadającesamodzielność finansową.
6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętychtym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwaniadynamicznego systemu zakupów.
7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiającyzamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej.

Art. 33.

1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacjiprojektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanychokreślonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotemzamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robótbudowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeliprzedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanychw rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się takżewartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanychprzez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowejokreśli, w drodze rozporządzenia:
1) metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
2) metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowychoraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programiefunkcjonalno-użytkowym- uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mającewpływ na wartość zamówienia.

Art. 34.

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające sięokresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim rokubudżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika centowarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następującychpo pierwszej usłudze lub dostawie.
2. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzającesię okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowaniaprzepisów ustawy.
3. Jeżeli zamówienia udziela się na czas:
1) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniemokresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia;
2) oznaczony:a) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalonaz uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia,b) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona zuwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówień,których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawieumowy dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem również wartościkońcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartościązamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.
5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniuwartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówieniaz uwzględnieniem prawa opcji.

Art. 35.

1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przeddniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotemzamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przeddniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotemzamówienia są roboty budowlane.
2. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mającychwpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowaniadokonuje zmiany wartości zamówienia.
3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia,średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczaniawartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejskąw Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowaniaprocedur udzielania zamówień.

Art. 36.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) termin wykonania zamówienia;
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania tych warunków;
6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcyw celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcamioraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanieosób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
8) wymagania dotyczące wadium;
9) termin związania ofertą;
10) opis sposobu przygotowywania ofert;
11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
12) opis sposobu obliczenia ceny;
13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborzeoferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborzeoferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranejumowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowyalbo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarłz nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w tokupostępowania o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnychwarunków zamówienia zawiera również:
1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
2) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowęramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
3) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o którychmowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżelizamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
4) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszczaich składanie;
5) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżelizamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
6) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczeniamiędzy zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewidujerozliczenia w walutach obcych;
7) jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniemaukcji elektronicznej,b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tymwymagania techniczne urządzeń informatycznych,c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w tokuaukcji elektronicznej;
8) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiającyprzewiduje ich zwrot.
3. W postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, specyfikacjaistotnych warunków zamówienia może nie zawierać informacji, o którychmowa w ust. 1 pkt 6, 8 i 15.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,której wykonanie powierzy podwykonawcom.
5. Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Art. 37.

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniemart. 42 ust. 2.
2. Zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówieniana stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszeniao zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacjiw Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składaniaofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1.

Art. 38.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacjiistotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznieudzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęłado zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a wprzypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzipilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminemskładania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którymprzekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnianiaźródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,zamieszcza na tej stronie.
3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnieniawątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację oterminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządzainformację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacjiistotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywaniaźródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom,którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, ajeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronieinternetowej, zamieszcza także na tej stronie.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasieprzed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnychwarunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiającyprzekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacjęistotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępnianana stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
5. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyćkryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobuoceny ich spełniania.
6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacjitreści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowyczas na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że jeżeli wartośćzamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8, termin na wprowadzenie tych zmianwynosi co najmniej 7 dni.
7. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamiawszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunkówzamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszczatę informację na tej stronie.  

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI