Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony

Art. 39.

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi napubliczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowaniwykonawcy.

Art. 40.

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczającogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojejsiedzibie oraz na stronie internetowej.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenieo zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie ozamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
4. Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażonąw złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi- 10 000 000 euro, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu równieżw dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.
5. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób.
6. Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscupublicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, októrej mowa w ust. 1, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lubw inny sposób:
1) nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przeddniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a wprzypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazaniaUrzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
2) nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w BiuletynieZamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, innychniż przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
3) zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie ZamówieńPublicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, o dniu jegoprzekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Art. 41.

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnychwarunków zamówienia;
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podanieminformacji o możliwości składania ofert częściowych;
5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
6) termin wykonania zamówienia;
7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania tych warunków;
8) informację na temat wadium;
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
10) miejsce i termin składania ofert;
11) termin związania ofertą;
12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz zadresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacjedotyczące dynamicznego systemu zakupów;
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniemaukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którejbędzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Art. 42.

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronieinternetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BiuletynieZamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejdo upływu terminu składania ofert.
2. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikacjęistotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikacjęistotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku orazprzekazania.

Art. 43.

1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składaniaofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożeniaoferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może byćkrótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszyniż 20 dni.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert niemoże być krótszy niż:
1) 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodniez formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonejw dyrektywie;
2) 47 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich, w sposób inny niż określonyw pkt 1.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a informacjao zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącymzamówień planowanych w terminie 12 miesięcy, przekazanym lubzamieszczonym w profilu nabywcy co najmniej na 52 dni przed dniemprzekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych PublikacjiWspólnot Europejskich, zamawiający może wyznaczyć termin składaniaofert nie krótszy niż:
1) 29 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodniez formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonejw dyrektywie;
2) 36 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich, w sposób inny niż określonyw pkt 1.

Art. 44.

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału wpostępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianietych warunków, również te dokumenty.

Art. 45.

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówieniajest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych napodstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawcówwniesienia wadium.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5 % do 3 % wartości zamówienia.
5. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówieniaw częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 4stosuje się odpowiednio.
6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowywskazany przez zamawiającego.
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Art. 46.

1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenienależytego wykonania tej umowy;
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protestyzostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.
3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców,którym zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w wynikuostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczeniawykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminieokreślonym przez zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkamiwynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizjibankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, któregooferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkachokreślonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe zprzyczyn leżących po stronie wykonawcy. 


Oddział 2 Przetarg ograniczony

Art. 47.

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi napubliczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie doudziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składaniaofert.

Art. 48.

1. Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego przepisy art. 40stosuje się odpowiednio.
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 47, zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwościskładania ofert częściowych;
4) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) termin wykonania zamówienia;
6) opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwościwykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania tych warunków;
7) informację o oświadczeniach lubdokumentach, jakie mają dostarczyćwykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
8) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
9) informację na temat wadium;
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
12) adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnychwarunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie;
13) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniemaukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którejbędzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Art. 49.

1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniuwyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożeniawymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być krótszyniż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania wniosków o dopuszczeniedo udziału w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż:
1) 30 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z formąi procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) 37 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich, w inny sposób niż określony w pkt 1.
3. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może, wprzypadkach, o których mowa w ust. 2, wyznaczyć krótszy termin składaniawniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, jednak niekrótszy niż:
1) 10 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich, drogą elektroniczną zgodnie z formąi procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) 15 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich faksem.

Art. 50.

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawcaskłada oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżelizamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również tedokumenty.

Art. 51.

1. Zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunkiudziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającejkonkurencję, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20.1a. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanychocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców,którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składaniaofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków.Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonegoz postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zapraszado składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki.
4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcyspecyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje termin i miejsceopublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 47. Przepisówart. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się.

Art. 52.

1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składaniaofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty,z tym że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zaproszeniado składania ofert dla dostaw lub usług i nie krótszy niż 14 dni dla robótbudowlanych.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może byćkrótszy niż 40 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może wyznaczyć terminskładania ofert nie krótszy niż 36 dni, jeżeli informacja o tym zamówieniu zostałazawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanychw terminie 12 miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profilunabywcy co najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniuUrzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
4. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wprzypadkach, o których mowa w ust. 2, wyznaczyć krótszy termin składaniaofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni.
5. Zamawiający może wyznaczyć termin, o którym mowa w ust. 2, krótszy o 5 dni,jeżeli udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowejod dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminuskładania ofert.

Art. 53.

Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy art. 45 i 46.  

Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem

Art. 54.

Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznymogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych doudziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadziz nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Art. 55.

1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem,jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego,przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkieoferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały wistotny sposób zmienione;
2) w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanychlub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ichwyceny;
3) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w takisposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargunieograniczonego lub przetargu ograniczonego;
4) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłączniew celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnieniazysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
5) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażonąw złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi- 10 000 000 euro, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania,zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne iprawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

Art. 56.

1. Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy art. 40i art. 48 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniemprzepisy art. 49 i 50 stosuje się odpowiednio.

Art. 57.

1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanychocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców,którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzyspełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniuo zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeliwartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określonew przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5.Przepisy art. 82-84, art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 7i ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składaniaofert wstępnych wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełnianiatych warunków. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnychtraktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składaniaofert wstępnych wszystkich wykonawców spełniających te warunki.
5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych zamawiający przekazujespecyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5, 6,9 i 11 nie stosuje się.
6. Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniemczasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty wstępnej, z tym że terminten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składaniaofert wstępnych.

Art. 58.

1. Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożylioferty wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowaniaogłoszenia o zamówieniu.
2. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisuprzedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bezzgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanychz negocjacjami.
4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane znegocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.

Art. 59.

1. Po zakończeniu negocjacji zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić specyfikacjęistotnych warunków zamówienia wyłącznie w zakresie, w jakim byłaona przedmiotem negocjacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą prowadzić do istotnej zmianyprzedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia.

Art. 60.

1. Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składaniaofert. Przepisy art. 45 i 46 stosuje się.
2. Zaproszenie do składania ofert zawiera co najmniej informacje o:
1) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert;
2) obowiązku wniesienia wadium;
3) terminie związania ofertą.
3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnegodo przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może byćkrótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.
4. W przypadku gdy zamawiający dokonał zmian, o których mowa w art. 59 ust. 1,wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazuje specyfikację istotnych warunkówzamówienia lub zamieszcza ją na stronie internetowej, jeżeli specyfikacjajest udostępniana na tej stronie. 

Oddział 3a Dialog konkurencyjny

Art. 60a.

Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznymogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcamidialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Art. 60b.

1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżelizachodzą łącznie następujące okoliczności:
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonegolub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówieniazgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lubfinansowych wykonania zamówienia;
2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażonąw złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a na dostawy lub usługi -10 000 000 euro, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania,zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne iprawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

Art. 60c.

1. Do wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego przepisyart. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że ogłoszenie o zamówieniuzawiera również:
1) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiającyprzygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informacjęo sposobie uzyskania tego opisu;
2) informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialoguprzedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,jeżeli zamawiający przewiduje nagrody.
2. Do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu przepisy art. 49 i50 stosuje się odpowiednio.

Art. 60d.

1. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanychocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców,którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzyspełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniuo zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeliwartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określonew przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. Wykonawcęniezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.
4. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do dialoguwszystkich wykonawców spełniających te warunki.
5. Zaproszenie do dialogu zawiera co najmniej:
1) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu;
2) opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiającyprzygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu lub informację osposobie uzyskania tego opisu;
3) informację o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu.
6. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane zdialogiem są przekazywane wykonawcom na równych zasadach.
7. Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektówzamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacjitechnicznych i handlowych związanych z dialogiem.

Art. 60e.

1. Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wynikuporównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to konieczne,rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. Ozakończeniu dialogu zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczących wnim wykonawców.
2. Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagańbędących przedmiotem dialogu.
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie rozwiązań przedstawionychpodczas dialogu, zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunkówzamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się.
4. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnegodo przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może byćkrótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. Przepisyart. 45 i 46 stosuje się.  

Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia

Art. 61.

Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiającynegocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przezsiebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Art. 62.

1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżelizachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonegoalbo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lubwszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zewzględu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotnewarunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodąbyło zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorówwybranych prac konkursowych;
3) przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych,doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zyskulub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;
4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczynleżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można byłoprzewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego,przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązekprzekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskichogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dniod wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podającuzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.
3. Przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawieust. 1 pkt 1, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający jestobowiązany przekazać Komisji Europejskiej informację o unieważnieniu postępowania,jeżeli Komisja Europejska wystąpi o jej przekazanie.

Art. 63.

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazującwybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji.
2. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwościskładania ofert częściowych;
3) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
4) termin wykonania zamówienia;
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania tych warunków;
6) określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
8) miejsce i termin negocjacji z zamawiającym.
3. Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję,nie mniejszej niż 5, a jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanychjest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, nie mniejszej niż 7, chybaże ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawcówmogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, zamawiający zaprasza donegocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargunieograniczonym albo przetargu ograniczonym. Przepis ust. 3 stosuje się.

Art. 64.

1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnegona przygotowanie i złożenie oferty.
2. Zapraszając do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wniesieniawadium. Przepisy art. 45 ust. 3-8 i art. 46 stosuje się.
3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje specyfikacjęistotnych warunków zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się.

Art. 65.

Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosujesię odpowiednio.  

Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki

Art. 66.

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiającyudziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Art. 67.

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniejjedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przezjednego wykonawcę:a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających zodrębnych przepisów,c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczejlub artystycznej;
2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą byłozaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranejpracy konkursowej;
3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących postronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowewykonanie zamówienia, a nie można zachować terminówokreślonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;
4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z którychco najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonegoalbo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lubwszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zewzględu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotnewarunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robótbudowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniempodstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanegozamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, którychwykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwejwcześniej do przewidzenia, jeżeli:a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówieniadodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienianiewspółmiernie wysokich kosztów lubb) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonaniazamówienia dodatkowego;
6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówieniapodstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 %wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tegosamego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostałoudzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, azamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnychwarunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczyprzedmiotu zamówienia w niej określonego;
7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających,stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowegoi polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałabykonieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych,co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnieduże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówieniepodstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonegolub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacjiistotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego idotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;
8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnychwarunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniemegzekucyjnym albo upadłościowym;
9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniuprzepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innychpaństw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
10) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisówo służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określonew przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązekprzekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskichogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dniod wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podającuzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień udzielanych na podstawieust. 1:
1) pkt 1 lit. a, których przedmiotem są:a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ściekówdo sieci kanalizacyjnej,b) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,c) dostawy gazu z sieci gazowej,d) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,e) powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.),f) usługi przesyłowe energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych;
2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przezczynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, wszczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącegopowstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
3) pkt 8 i 9.
4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24,art. 26 i art. 68 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt1 lit. b i c oraz pkt 2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3.

Art. 68.

1. Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędnedo przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia,które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówieniapublicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Przepisów art. 36ust. 1-3 oraz art. 37 i 38 nie stosuje się. Przepisy art. 36 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
2. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcaskłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, również dokumenty potwierdzającespełnianie tych warunków. Przepis art. 25 stosuje się odpowiednio.  

Oddział 6 Zapytanie o cenę

Art. 69.

Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanieo cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składaniaofert.

Art. 70.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotemzamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardachjakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Art. 71.

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając doskładania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonejprzez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia,która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.
2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikacjęistotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 8 i 15 nie stosujesię.

Art. 72.

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jejzmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Art. 73.

Do zapytania o cenę przepisy art. 44 i art. 64 ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

Oddział 7 Licytacja elektroniczna

Art. 74.

1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocąformularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenieniezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcyskładają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznejklasyfikacji.
2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeliprzedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonychstandardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Art. 75.

1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, zamieszczającogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz stronie, naktórej będzie prowadzona aukcja.
2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia;
4) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymaganiatechniczne urządzeń informatycznych;
5) sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w szczególności określenieminimalnych wysokości postąpień;
6) informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania;
7) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej;
8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej;
9) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania tych warunków;
10) informację o oświadczeniach lubdokumentach, jakie mają dostarczyćwykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
11) termin związania ofertą;
12) termin wykonania zamówienia;
13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranejumowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunkiumowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy,aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
15) adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.

Art. 76.

1. Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie doudziału w licytacji elektronicznej nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.
2. Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składaniaofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu,określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferujenajniższą cenę.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przezniego określonym, nie później jednak niż przed upływem terminu otwarcia licytacjielektronicznej. Przepisy art. 45 i 46 stosuje się odpowiednio.
4. Zamawiający otwiera licytację elektroniczną w terminie określonym w ogłoszeniuo zamówieniu, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dniaprzekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert.

Art. 77.

Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacjiprzekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną.

Art. 78.

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonąbezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnegokwalifikowanego certyfikatu.
2. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji napodstawie ceny.
3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożyłofertę korzystniejszą.

Art. 79.

1. Licytacja elektroniczna może być jednoetapowa albo wieloetapowa.
2. Zamawiający może, jeżeli zastrzegł to w ogłoszeniu, po zakończeniu każdegoetapu licytacji elektronicznej nie zakwalifikować do następnego etapu licytacjielektronicznej tych wykonawców, którzy nie złożyli nowych postąpień,informując ich o tym niezwłocznie.
3. W toku każdego etapu licytacji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazujewszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert,liczbie wykonawców biorących udział w każdym z etapów licytacji elektronicznej,a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcialicytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikacjęwykonawców.

Art. 80.

1. Zamawiający zamyka licytację elektroniczną:
1) w terminie określonym w ogłoszeniu;
2) jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienialub
3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.
2. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający podaje, podustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę)oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Art. 81.

Do licytacji elektronicznej przepisów art. 36-38 i 82-92 nie stosuje się.  

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI