Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty

Art. 82.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodązamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisemelektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Art. 83.

1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cenanie jest jedynym kryterium wyboru.
2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeliprzedmiot zamówienia jest podzielny.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może złożyć oferty częściowena jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określimaksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyćjeden wykonawca.

Art. 84.

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofaćofertę.
2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianegona wniesienie protestu.

Art. 85.

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacjiistotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż:
1) 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lubprzekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dladostaw lub usług - 10 000 000 euro;
3) 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2.
2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminuzwiązania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców owyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższyjednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalnatylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli niejest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związaniaofertą.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składaniaofert.

Art. 86.

1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarciaofert.
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ichskładania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniemich otwarcia.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, atakże informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancjii warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom,którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Art. 87.

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcówwyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzeniemiędzy zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonejoferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmianyw jej treści.1a. W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w tokubadania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowaniai dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych,z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treściofert oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunkówzamówienia.
2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłkirachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkichwykonawców, którzy złożyli oferty.

Art. 88.

1.Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następującysposób:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej orazliczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostekmiar oraz cenę jednostkową,b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmujesię, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej,który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia,przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą,przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemuobliczeniu ceny,c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownienie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podanoceny za część zamówienia wyrażone słownie;
3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jegoczęść (cena ryczałtowa):a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu nasposób jej obliczenia,b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowejpodanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podanąsłownie,c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmujesię, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
2. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 1 uwzględniakonsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Art. 89.

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisówo zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniuo udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawićna podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodziłsię na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. (uchylony)

Art. 90.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunkudo przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy oudzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mającychwpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, wszczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązaniatechniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępnedla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocypublicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżelidokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, żeoferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia PrezesaUrzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającegozawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, awykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, żepomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu wsprawach dotyczących pomocy publicznej.

Art. 91.

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów ocenyofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotuzamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne,zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływaniana środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.
3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególnościjego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowegozamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wzakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiającyw celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarówi usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymiprzepisami.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lubwięcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryteriumoceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zewzględu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiającywzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonymprzez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższychniż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie krótszymniż 14 dni, zamawiający wypłaca nagrody dla wykonawców, którzypodczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składaniaofert, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody.

Art. 91a.

1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetarguograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt1, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszejoferty przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu ozamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przepisówart. 91 ust. 4-6 nie stosuje się.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zamówień w zakresie działalnościtwórczej lub naukowej, a także jeżeli podawana w ofercie cena nie jest ceną ryczałtową.
3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria określonew specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umożliwiające automatycznąocenę oferty bez ingerencji zamawiającego, wskazane spośród kryteriów,na podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.
4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

Art. 91b.

1. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznejwszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający informuje wykonawcówo:
1) pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;
2) minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
4) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
3. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze oddnia przekazania zaproszenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej powinien obejmować przeliczaniepostąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanejprzed otwarciem aukcji elektronicznej

Art. 91c.

1. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonegona stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych wtrybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia,podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Przepisów art. 82 ust.1 i 2, art. 83 i 84 oraz art. 86-89 nie stosuje się.
2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisemelektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcyinformację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacjioraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcjielektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.
4. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejsząofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulegaprzerwaniu.
5. Przepisy art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 92.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamiawykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę iadres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożylioferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającympunktację przyznaną ofertom w każdym kryterium ocenyofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktycznei prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowaniejest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszeniaalbo zapytania o cenę.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszczainformacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej orazw miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, a jeżeli wartość zamówieniajest równa lub przekracza kwoty, o których mowa w art. 167 ust. 2, przekazuje te informacje również Prezesowi Urzędu oraz Szefowi CentralnegoBiura Antykorupcyjnego. 

Art. 93.


1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żadenwniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającegowykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono conajmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;
3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęłymniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznejalbo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców niepodlegającychwykluczeniu;
4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający możeprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkoweo takiej samej cenie;
6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowanialub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czegonie można było wcześniej przewidzieć;
7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowyw sprawie zamówienia publicznego.
2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnieniaw części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosujesię odpowiednio.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamiarównocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowaniaprzed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminuskładania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczynleżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegająceodrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztówuczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiającyna wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamiao wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotuzamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Art. 94.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminienie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborzeoferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniemust. 1a.1a. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływieterminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcominformację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą,a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonychw złożonej ofercie.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowyw sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenianależytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsząspośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

Art. 95.

1. Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiającyniezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego alboumowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BiuletynieZamówień Publicznych.
2. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłoczniepo zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej,zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich.
3. Zamawiający nie przekazuje ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamówieniaudziela się na podstawie umowy ramowej.
4. W przypadku udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupówzamawiający może odstąpić od przekazywania ogłoszeń zgodnie z ust. 2 i przekazywaćogłoszenia o udzieleniu zamówienia raz na 3 miesiące. 

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI