Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 5 Dokumentowanie postępowań

Art. 96.

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiającysporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej"protokołem", zawierający co najmniej:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) informację o trybie udzielenia zamówienia;
3) informacje o wykonawcach;
4) cenę i inne istotne elementy ofert;
5) wskazanie wybranej oferty lub ofert.
2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa wart. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składaneprzez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznegostanowią załączniki do protokołu.
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia siępo dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.
4. (uchylony).
5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole,mając na względzie wartość zamówienia, tryb postępowania o udzieleniezamówienia, a także mając na celu zapewnienie możliwości zgłaszaniauwag do treści protokołu przez osoby wykonujące czynności związane zprzeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia;
2) sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami,mając na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzieleniezamówienia.

Art. 97.

1. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat oddnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantującyjego nienaruszalność.
2. Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ichwniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory,programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

Art. 98.

1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach,zwane dalej "sprawozdaniem".
2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
3. (uchylony).
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartychw sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania, mając nawzględzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego KomisjiEuropejskiej, w tym rodzaj zamawiającego, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy,wartość udzielonych zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielaniaoraz podstawę prawną zastosowania, a jeżeli ich wartość jest równa lub przekraczawyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro dla robót budowlanychalbo 10 000 000 euro dla dostaw lub usług - także sposób wykonaniazamówień.   

DZIAŁ III Przepisy szczególne

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI