Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 1 Umowy ramowe

Art. 99.

Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania,stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargunieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Art. 100.

1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względuna przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka możebyć zawarta na okres dłuższy.
2. O zawarciu umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata zamawiający niezwłoczniezawiadamia Prezesa Urzędu, podając wartość i przedmiot umowyoraz uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Umowę ramową zawiera się:
1) z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnychzawarcie umowy z większą liczbą wykonawców byłoby dla zamawiającegoniekorzystne;
2) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniuzłożyło mniej wykonawców.
4. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji.

Art. 101.

1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umowąramową:
1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniejkorzystnych niż określone w umowie ramowej; przepis art. 68 ust. 1stosuje się odpowiednio;
2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składaniaofert; przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 3 stosujesię odpowiednio.
2. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może dokonaćmodyfikacji warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej,jeżeli modyfikacja ta nie jest istotna. Zamawiający nie może dokonaćzmiany kryteriów oceny ofert określonych w umowie ramowej.
3. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, niemoże być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonymw celu zawarcia umowy ramowej.
4. Do zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową, nie stosuje sięprzepisów art. 26 oraz art. 167 ust. 2 i 3.  

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI