Money.plFirmaAkty prawnePrawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Rozdział 2 Dynamiczny system zakupów

Art. 102.

1. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówieńobjętych tym systemem, stosując odpowiednio przepisy dotycząceudzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli przepisy niniejszegorozdziału nie stanowią inaczej.
2. Dynamiczny system zakupów ustanawia się na okres nie dłuższy niż 4 lata, ztym że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającegosystem może być ustanowiony na okres dłuższy.
3. W przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższyniż 4 lata zamawiający w terminie 3 dni zawiadamia o tym Prezesa Urzędu, podającwartość dynamicznego systemu zakupów i przedmiot zamówień objętychtym systemem oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający nie może wykorzystywać dynamicznego systemu zakupów doograniczania konkurencji.

Art. 103.

1. W postępowaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupóworaz w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznymsystemem zakupów zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, dokumenty,wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje drogą elektroniczną.
2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, oferty składa się, pod rygoremnieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznymweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogąelektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowegoUrzędu, a Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskichprzekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i proceduramiwskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

Art. 104.

1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznychalbo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiającyudostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunkówzamówienia oraz informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów,a w szczególności:
1) określenie przedmiotu zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów;
2) czas trwania dynamicznego systemu zakupów;
3) przewidywane terminy dokonywania zamówień;
4) wymagania techniczne dotyczące urządzeń teleinformatycznych niezbędnychdo porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, w tym przesyłaniaofert.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o których mowaw ust. 1, są dostępne na stronie internetowej przez cały okres trwania dynamicznegosystemu zakupów.

Art. 105.

1. W celu dopuszczenia do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcymogą składać oferty, zwane dalej "ofertami orientacyjnymi", przez cały okrestrwania dynamicznego systemu zakupów. Przepisów art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i2 oraz art. 83-86 nie stosuje się.
2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunkówudziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzającychspełnienie tych warunków, również te dokumenty.
3. Oferta orientacyjna może być w każdym czasie uaktualniona poprzez złożenienowej oferty orientacyjnej. W przypadku uaktualniania oferty orientacyjnejprzepisu ust. 2 nie stosuje się.
4. Zamawiający dokonuje oceny oferty orientacyjnej w terminie nie dłuższym niż15 dni od dnia jej otrzymania.
5. Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawcę o dopuszczeniu do udziału wdynamicznym systemie zakupów albo o odmowie dopuszczenia, podając uzasadnieniefaktyczne i prawne.
6. Zamawiający może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, z tym że wokresie przedłużenia nie może wszcząć postępowania o udzielenie zamówieniaobjętego dynamicznym systemem zakupów.

Art. 106.

1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznymsystemem zakupów zamawiający zamieszcza na stronie internetowejuproszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przepisy art. 40 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
2. Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:
1) termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego ustanowieniadynamicznego systemu zakupów;
2) nazwę (firmę) zamawiającego;
3) określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia;
4) adres strony internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnychwarunków zamówienia oraz informacje, o których mowa w art. 104 ust. 1;
5) termin składania ofert orientacyjnych.
3. Zamawiający może, przed publikacją uproszczonego ogłoszenia, zmodyfikowaćtreść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O dokonanej modyfikacjizamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców dopuszczonychdo udziału w dynamicznym systemie zakupów, a także zamieszcza tę informacjęna stronie internetowej. Przepisów art. 38 ust. 4, 6 i 7 nie stosuje się.

Art. 107.

1. W odpowiedzi na uproszczone ogłoszenie o zamówieniu wykonawca, którydotychczas nie był dopuszczony do udziału w dynamicznym systemie zakupów,składa ofertę orientacyjną w wyznaczonym przez zamawiającego terminie,nie krótszym niż 15 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w BiuletynieZamówień Publicznych albo przekazania Urzędowi Oficjalnych PublikacjiWspólnot Europejskich.
2. Zamawiający niezwłocznie dokonuje oceny ofert orientacyjnych. Przepis art. 105ust. 5 stosuje się.

Art. 108.

1. Niezwłocznie po zakończeniu oceny ofert orientacyjnych zamawiający wszczynapostępowanie o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów,zapraszając do składania ofert wszystkich wykonawców dopuszczonych dotego systemu.
2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnegodo przygotowania i złożenia oferty.

Art. 109.

1. Oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznymsystemem zakupów ocenia się wyłącznie na podstawie kryteriów określonychw specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w art. 104.
2. Oferta składana przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętegodynamicznym systemem zakupów nie może być mniej korzystna od ofertyorientacyjnej.
3. Wykonawca składa dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału wpostępowaniu, jeżeli zamawiający żąda ich, zapraszając do składania ofert.  

Rozdział 3 Konkurs

Art. 110.

Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiającyprzyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przezsąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego,projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego orazprzetwarzania danych.

Art. 111.

1. Nagrodami w konkursie mogą być:
1) nagroda pieniężna lub rzeczowa;
2) zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniejdwóch autorów wybranych prac konkursowych lub
3) zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranejpracy konkursowej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przedmiotem zamówieniajest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.
3. Wartością konkursu jest wartość nagród.
4. Wartością konkursu, w którym nagrodą jest zaproszenie do udziału w postępowaniuo udzielenie zamówienia, jest wartość tego zamówienia oraz wartość nagróddodatkowych, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody.
5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio.

Art. 112.

1. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18stosuje się odpowiednio.
2. Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację,skład i tryb pracy sądu konkursowego.
3. Sąd konkursowy składa się co najmniej z 3 osób powoływanych i odwoływanychprzez kierownika zamawiającego.
4. Do członków sądu konkursowego przepisy art. 17 stosuje się odpowiednio.
5. Członkami sądu konkursowego są wyłącznie osoby posiadające kwalifikacjeumożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych, z tym że jeżeli przepisyszczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej,co najmniej 1/3 członków sądu konkursowego, w tym jego przewodniczący,posiada wymagane uprawnienia.

Art. 113.

1. Sąd konkursowy jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powołanymdo oceny spełniania przez uczestników konkursu wymagań określonychw regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszychprac konkursowych.
2. Sąd konkursowy w szczególności sporządza informacje o pracach konkursowych,przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu, a także, w zakresie,o którym mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem o unieważnienie konkursu.
3. Sąd konkursowy w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, jest niezależny.
4. Kierownik zamawiającego może powierzyć sądowi konkursowemu inne niżokreślone w ust. 1 czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniemkonkursu.

Art. 114.

Kierownik zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzórnad sądem konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminemkonkursu, w szczególności:
1) unieważnia konkurs;
2) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu.

Art. 115.

1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w miejscu publicznie dostępnymw swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:
1) nazwę (siedzibę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu konkursu;
3) wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, z tym że jeżeli nagrodąw konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bezogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych lubzaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranejpracy konkursowej, przepis art. 22 stosuje się odpowiednio;
4) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
5) określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu;
6) termin składania prac konkursowych;
7) rodzaj i wysokość nagród.
3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie okonkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie okonkursie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
5. Do przekazywania ogłoszeń o konkursie przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 116.

1. Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminukonkursu.
2. Regulamin konkursu określa w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę)zamawiającego;
2) formę konkursu;
3) szczegółowy opis przedmiotu konkursu;
4) maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych napodstawie pracy konkursowej;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, zakres szczegółowegoopracowania pracy konkursowej stanowiącego przedmiot zamówieniaudzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówieniaz wolnej ręki;
6) informację o oświadczeniach lubdokumentach, jakie mają dostarczyćuczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych imwymagań, przepis art. 25 stosuje się odpowiednio;
7) sposób porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu orazprzekazywania oświadczeń lub dokumentów;
8) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie;
9) zakres rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej;
10) miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonychdo udziału w konkursie;
11) kryteria oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
12) skład sądu konkursowego;
13) rodzaj i wysokość nagród;
14) termin wydania (wypłacenia) nagrody, a w przypadkach, o których mowaw art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bezogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki;
15) wysokość zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych, jeżeli zamawiającyprzewiduje ich zwrot;
16) postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranejpracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych,a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3,również istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy;
17) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu;
18) sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu;
19) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom konkursu.
3. Zamawiający przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w terminie5 dni od dnia zgłoszenia wniosku o jego przekazanie. Cena, jakiej wolno żądaćza regulamin konkursu, może pokrywać jedynie koszty jego druku oraz przekazania.
4. Do porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu przepisy art. 27stosuje się odpowiednio.

Art. 117.

1. Konkurs może być zorganizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.
2. W konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostają wyłonione opracowaniastudialne, odpowiadające wymaganiom określonym w regulaminie konkursu. Wdrugim etapie sąd konkursowy, na podstawie kryteriów określonych w regulaminiekonkursu, ocenia prace konkursowe wykonane na podstawie opracowaństudialnych wyłonionych w pierwszym etapie.

Art. 118.

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostkiorganizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracykonkursowej, uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczneposiadające wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące się osobami fizycznymiposiadającymi wymagane uprawnienia.
3. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotycząceuczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorącychwspólnie udział w konkursie.

Art. 119.

Zamawiający wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw konkursie, z uwzględnieniem czasu na złożenie wymaganych dokumentów, ztym że termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia:
1) zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych;
2) przekazania ogłoszenia o konkursie Urzędowi Oficjalnych PublikacjiWspólnot Europejskich - jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekraczakwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8.

Art. 120.

1. Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prackonkursowych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminiekonkursu.
2. Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursupodlegają wykluczeniu.
3. Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie przepisy art. 26 ust.3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 121.

1. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanychłącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracykonkursowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe bez informacji, o których mowaw ust. 1, jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu pracy konkursowej nie jestmożliwe określenie kosztów.
3. Z zawartością prac konkursowych sąd konkursowy nie może zapoznać się doupływu terminu ich składania.
4. Zamawiający zapewnia, że do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd konkursowyniemożliwe jest zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.

Art. 122.

1. Sąd konkursowy ocenia prace konkursowe zgodnie z kryteriami określonymi wogłoszeniu o konkursie. Przepis art. 87 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. Sąd konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierając spośród prac konkursowychnajlepszą pracę konkursową lub najlepsze prace konkursowe.
3. Sąd konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych po rozstrzygnięciukonkursu.

Art. 123.

1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamawiający zawiadamia uczestnikówkonkursu o wynikach i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwiskoalbo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autora wybranejpracy konkursowej albo autorów wybranych prac konkursowych.
2. Z przebiegu prac sądu konkursowego sporządza się protokół.

Art. 124.

Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony żaden wniosek o dopuszczeniedo udziału w konkursie lub żadna praca konkursowa, a w przypadku, októrym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe albo jeżelinie rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia konkursu przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6i 7 stosuje się odpowiednio.

Art. 125.

W terminie określonym w regulaminie konkursu, nie krótszym niż 15 dni od dniaustalenia wyników konkursu, zamawiający wydaje (wypłaca) nagrodę, a w przypadkach,o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 - odpowiednio zaprasza do negocjacjiw trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Art. 126.

1. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po ustaleniuwyników konkursu zamieszcza ogłoszenie o jego wynikach w BiuletynieZamówień Publicznych.
2. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu,zamawiający przekazuje ogłoszenie o jego wynikach Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich.

Art. 127.

1. Zamawiający przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dniaustalenia wyników konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
2. Zamawiający, na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe niezostały wybrane, zwraca złożone przez nich prace konkursowe.  

Rozdział 4 Udzielanie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane

Art. 128.

1. Postępowanie mające na celu udzielenie koncesji na roboty budowlane, zwanejdalej "koncesją", wszczyna zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, zamieszczając ogłoszenie o koncesji w miejscu publicznie dostępnym wswojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
2. Jeżeli wartość koncesji jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązekprzekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane UrzędowiOficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zamawiający zamieszczaogłoszenie o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Jeżeli wartość koncesji jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązekprzekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich, zamawiający przekazuje ogłoszenieo koncesji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
4. Ogłoszenie o koncesji zawiera co najmniej:
1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu koncesji;
3) określenie trybu, w jakim udzielana będzie koncesja;
4) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lubofert;
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania tych warunków, a w przypadku udzielania koncesji w trybieprzetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem także znaczeniewarunków udziału w postępowaniu;
6) informację o oświadczeniach lubdokumentach, jakie mają dostarczyćwykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziałuw postępowaniu;
7) kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
5. Do ogłoszenia o koncesji przepisy art. 40 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
6. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć wykonawcy spełniającywarunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
7. Koncesji udziela się, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówieniaw trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albonegocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się.
8. Jeżeli wartość koncesji jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązekprzekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane UrzędowiOficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, termin składania wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dniod dnia zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9. Jeżeli wartość koncesji jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisachwydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązekprzekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich, termin składania wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż:
1) 45 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o koncesji Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną zgodnie z formą iprocedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie;
2) 52 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o koncesji Urzędowi OficjalnychPublikacji Wspólnot Europejskich, w sposób inny niż określony w pkt 1.

Art. 129.

W postępowaniu mającym na celu udzielenie koncesji do oceny ofert nie stosuje sięprzepisu art. 91 ust. 3.

Art. 130.

1. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może żądać, abywykonawca, któremu udzielono koncesji (koncesjonariusz), zawarł z innymipodmiotami umowy o podwykonawstwo o wartości stanowiącej co najmniej 30% wartości koncesji.
2. Umowy zawarte między wykonawcami w celu wspólnego ubiegania się o udzieleniekoncesji oraz umowy z podmiotami będącymi w stosunku do wykonawcypodmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowychdo zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) nie są uważane za umowy opodwykonawstwo w rozumieniu ust. 1.
3. Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów, o których mowa w ust. 2; wprzypadku zaistnienia zmian w stosunkach pomiędzy wykonawcą a tymi podmiotamiwykonawca jest obowiązany złożyć aktualną listę.

Art. 131.

1. Koncesjonariusz, który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikającychz wykonywania koncesji.
2. Koncesjonariusz, który nie jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, których wartość jestrówna lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, wynikających z wykonywania koncesji:
1) jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy dotyczących:a) ogłoszenia o zamówieniu,b) ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane,c) określania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 oraz terminów składaniaofert zgodnie z art. 52 ust. 2;
2) jest obowiązany do prowadzenia postępowań z zachowaniem zasad, o którychmowa w art. 7 ust. 1;
3) może nie stosować przepisów, o których mowa w pkt 1, jeżeli zachodzi conajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom będącym wstosunku do wykonawcy podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniuustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzaniainstrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkachpublicznych, a także podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawarł umowęw celu wspólnego ubiegania się o udzielenie koncesji.  

powrót do spisu treści

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI